5.4. Керування якістю в європейських країнах

У європейських державах системи якості набули значногопоширення, хоча й значно пізніше. У їх основі було викорис-тання вже накопиченого досвіду Японії та США.

Шлях до розуміння ролі якості як стратегічного фактора маєсвої національні особливості. Якщо для США питання удоскона-лення якості було пов'язане з військовою стратегією, то для євро-пейських країн, таких як Великобританія і Німеччина, головнамета була у виробленні конкурентної боротьби за виживання.

Ще в 1887 році Англія вирішила позначати німецькі продук-ти маркуванням «зроблено в Німеччині», щоб захистити свійринок. Англія, яка особливо постраждала під час економічноїкризи кінця 70-х років минулого століття, дійшла висновку, щоєдиний на тривалу перспективу план по оздоровленню еконо-міки полягає в рішучому поліпшенні якості продукції, і тільки втакий спосіб можна контролювати імпорт та стимулювати жит-тєво важливий експорт. Під час правління Маргарет Тетчер бу-ли розроблені державні програми по підтримці економіки іпідвищенню якості продукції. Після США тут вперше в Європібули впроваджені норми і програми по якості.

Хоча в Німеччині в середині 80-х років тиск з боку урядущодо впровадження стандартів ISO 9000 був не таким сильним,як в Англії, однак і тут якості та впровадженню регулюючихнормативів стали приділяти більше уваги. Практично на всіхконкурентоспроможних підприємствах уже функціонують ефе-ктивні системи якості.

В даний час якість у Німеччині та Англії досягається завдя-ки контролю продукції, значна увага приділяється плануваннюякості та досліджень. Але принцип участі всього персоналу вкеруванні якістю використовується не повною мірою. Значнаувага приділяється керівництву по забезпеченню і керуваннюякістю, у той час як службовці, менеджери та робітники в бага-тьох випадках розділені дистанцією.

Скандинавські країни мають найбільш сучасні системи ке-рування якістю. Перед ними, так само як і перед іншими краї-нами Західної Європи, стоять проблеми, пов'язані зуправлінням в умовах скорочення робочих місць у традиційнихгалузях, з одного боку, і необхідністю розвитку нових секторівекономіки - з іншого. І тут на перше місце висувається людсь-кий фактор. Так, наприклад, на думку шведських фахівців, уцентрі уваги мають бути освіта працівників та їх професійненавчання [11]. Передбачається, що надалі кожний співробітниквитрачатиме 5% свого робочого часу на спеціалізовані курсинавчання. Це пояснюється бажанням керівництва компаній на-дати працівникам інструмент, що дозволяє самостійно поліп-шувати якість. Підвищенню репутації підприємств Швеціїсприяла продукція відомих фірм «Вольво» і «СААБ».

Спрямованість шкіл менеджменту

Нині у світі виділяються три провідних школи менеджменту:японська, американська та європейська [12]. Японська школаменеджменту основний пріоритет традиційно віддає керуваннюякістю, американська і європейська - керуванню прибутком(табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Установки

Орієнтація навчання на цінності

Японськашколаменеджментуякості

Американська ієвропейськашколи менеджментуякості

1

2

3

Пріоритет

Керування якістю

Керування прибутком

Ціль

Підвищення якості продукції ідіяльності фірми

Одержання максимальногоприбутку

Кошти

За рахунок підвищення про-дуктивності праці працівни-ків, зниження собівартостіпродукції

За рахунок економії на витра-тах

Завданняоператив-ного харак-теру

Збільшення частки ринку зарахунок підвищення якостітовару і збільшення частининових товарів у загальномуобсязі продукції, що випуска-ється

Прискорення обігу інвестова-них коштів та збільшення вар-тості акції

Стратегія

Комплексне вирішення за-вдань підвищення якості тапродуктивності праці

Протиставлення якості тапродуктивності праці. Вирі-шення завдань підвищенняякості та продуктивності працірізними внутрішніми структу-рами за різними методиками

Мета, яку ставить перед собою японський керівник - підви-щити якість роботи підприємства в основному за рахунок про-дуктивності праці. При цьому в американському менеджментіосновною метою є максимізація прибутку, тобто одержаннянайбільшої вигоди при найменших затратах. Різна цільова орі-єнтація впливає на особливості побудови і роботи всієї системиуправління.

Практика показала найбільшу конкурентоспроможністьяпонських товарів і ефективність роботи японських підпри-ємств. У результаті керування якістю стало домінувати в усіхпровідних школах менеджменту.

Запитання для контролю і засвоєння опрацьованого матеріалу

Яка економічна ситуація склалася в Японії після Другої сві-тової війни?

У чому полягає суть керування якістю в Японії?

З якими словами звернувся Демінг до японської аудиторіїна поч