6.2. Огляд групи ISO 9000

магниевый скраб beletage

Незважаючи на те, що питаннями керування якістю на під-приємствах почали займатися практично з моменту виникнен-ня промислового виробництва, тільки з середини 80-х роківвесь прогресивний досвід менеджменту якості був сконцентро-ваний у міжнародних стандартах ISO серії 9000. Коротка істо-рія їх створення така.

У 1977 році Німецький інститут стандартизації вніс пропо-зицію щодо уніфікації національних стандартів. З цією метою в1980 році був заснований Технічний комітет «Керування якіс-тю і забезпечення якості» - ISO /TK-176.

У 1987 році комітетом була розроблена перша версія станда-ртів ISO 9000 (Quality management systems - Системи менедж-менту якості) по системах якості організацій. У її основу бувпокладений стандарт BS 5750 Британської організації по стан-дартизації, який у свою чергу ґрунтувався на американськихстандартах якості на готову продукцію MIL-Q9858, прийнятихнаприкінці 50-х років міністерством оборони США.

У 1994 році вийшла друга версія стандартів ISO 9000, у2000-му - третя версія ISO 9000:2000. Нині міжнародні станда-рти ^О 9000:2000 мають структуру, яка представлена нижче(рис. 6.1).

Метою стандартів ISO 9000 було підвищення якості проду-кції та конкурентоспроможності підприємства.

Стандарти ^О 9000 на системи якості давно стали правиломвзаємовідносин практично у всіх країнах світу. Необхідністьпред'явлення сертифіката на систему якості постачальника,що підтверджує її відповідність стандартам ISO 9000, є в рядівипадків обов'язковою умовою при укладенні контрактів на по-стачання продукції.

За ідеологією міжнародних стандартів ^О серії 9000 систе-ма якості повинна бути взаємопов'язаною з усіма видами діяль-ності підприємства, що визначають якість продукції. Її діяпоширюється на всі етапи життєвого циклу продукції та проце-си - від початкового виявлення потреб ринку до кінцевого за-доволення встановлених вимог.

Поява міжнародних стандартів ISO 9000 стало логічним ре-зультатом розвитку процесу керування якістю, що пройшов та-кі етапи:

зародження    і розвиток окремих елементів керування якіс-тю в загальному процесі управління;

інтеграція окремих елементів і перехід до комплексного ке-рування якістю, виділення його в самостійний напрям у рамкахкерування всім підприємством;

3) загальне керування якістю; якість стає головною метою йосновним фактором, що визначає всі напрями діяльності підпри-ємства; одночасно розвивається і стимулюється участь всьогоперсоналу в забезпеченні якості;

4) глобальний підхід до випробування і сертифікації в умовахміжнародного інтегрованого ринку, спрямований на забезпеченнядовіри до виробників, дослідних лабораторій та органів по сер-тифікації продукції та систем якості.

Можна виділити принципи, за якими міжнародні стандартиISO 9000 істотно відрізнялися від КС КЯП.

Принцип відповідальності керівництва. Тільки на вище ке-рівництво покладається обов'язок дати чітке і зрозуміле визна-чення та документально оформити політику компанії в областіякості. Тільки керівництво зобов'язане відповідно до вимог ISO9000 організовувати роботи зі створення системи якості, спро-можної забезпечити реалізацію політики якості.

Діяльність з функціонування якості нерозривно пов 'язана здіяльністю по скороченню витрат на якість. На сучасному етапіодним із основних показників ефективної роботи підприємстває конкурентоспроможність його продукції. При цьому, згідно зістандартами ISO 9000:1994, домінуючими факторами стаютьякість і ціна. Спеціально розглядається і такий елемент, як ура-хування витрат на якість.

Система якості має попереджати появу різних невідповід-ностей і дефектів. Стандартами ISO 9000 передбачені заходипопереджуючого і коригувального впливу на якість продукціїупродовж всього її життєвого циклу: на етапі розробки проекту,виробництва, реалізації та експлуатації.

Якщо відхилення, невідповідність або дефект допущені, тосистема якості повинна забезпечити їх обов'язкове виявлення. Зцією метою необхідним є встановлення ефективного контролю,метрологічного забезпечення, відповідальності за передачу вподальше виробництво бракованої продукції. Відповідно достандартів ISO 9000 підприємство має забезпечувати гарантіютого, що продукція, яка має дефекти, не потрапить до спожива-ча. Особлива увага приділяється статистичним методам конт-ролю якості.

Система якості має бути офіційно визнаною і мати доку-ментальне оформлення. Як правило, воно необхідне, якщо:

1) його відсутність негативно позначається на якості;

воно має передавати досвід або традиції, які можуть бутивтрачені;

воно служить цілям навчання.

Документальне оформлення додає більше впевненості як ке-рівництву самої фірми, так і її покупцям у тому, що виробницт-во забезпечить необхідний для споживача рівень якості.

6. Система забезпечення якості продукції потребує періодич-ного аналізу, удосконалення і контролю за її функціонуванням.Для реалізації цього положення на підприємстві повинні ство-рюватися служби якості і призначатися відповідальні особи завпровадження на функціонування системи якості.