6.6. Стандарти ISO серії 14000Системи екологічного менеджменту

магниевый скраб beletage

Міжнародні стандарти систем екологічного менеджментуISO 14000 називають однією із найбільш значних міжнароднихприродоохоронних ініціатив у минулому сторіччі.

В сучасних умовах, коли антропогенне навантаження на біо-сферу викликає значні негативні зміни, репутація підприємствабагато в чому визначається ставленням до проблеми охоронинавколишнього середовища.

Стандарти систем екологічного менеджменту ISO 14001 іекологічного менеджменту та аудиту EMAS дозволяють під-приємству досягти якісно нового рівня охорони навколишньогосередовища, зробити його природоохоронну діяльність систем-ною і ефективною. Стандарти передбачають здійснення необ-хідних заходів щодо удосконалення цієї діяльності призбереженні економічних інтересів підприємства.

Екологічний менеджмент (керування навколишнім середо-вищем) є сучасним механізмом керування природоохоронною ді-яльністю, визнаним на міжнародному рівні і повсюдновикористовуваним переважною більшістю промислових під-приємств уже більше десяти років. У його основі лежить систе-мний підхід і використання комплексу управлінських рішень,процедур, документації.

У ділових міжнародних колах екологічний менеджмент роз-глядається як гарант забезпечення переходу людства до стійко-го розвитку.

Вирішення про розробку ISO 14000 стало результатом Уруг-вайського раунду переговорів по Всесвітній торговельній угодіта зустрічі на вищому рівні на конференції ООН з питань на-вколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992році, на якому були прийняті міжнародні керівні екологічні до-кументи (додаток 6).

У прийнятій Декларації по навколишньому середовищу ірозвитку «Порядок денний на XXI століття», яка є основнимміжнародним документом, що визначає сучасну державну стра-тегію в сфері охорони навколишнього середовища і стійкогорозвитку більшості країн світу, вказувалося на необхідністьвіднесення екологічного менеджменту до ключової домінантистійкого розвитку і одночасно до вищих пріоритетів промисло-вої діяльності та підприємництва.

6.6.1. Система екологічного менеджменту (environmentalmanagement system, EMS) є частиною загальної системи мене-джменту підприємства. Вона має організаційну структуру, еле-менти, механізми, процедури і ресурси, необхідні для керуванняприродоохоронними аспектами його діяльності. Це досягаєтьсяза допомогою розробки, досягнення цілей екологічної політики,її перегляду і коригування.

Система екологічного менеджменту, яка відповідає стандар-ту ISO 14001, включає шість взаємозалежних елементів:

екологічну політику;

планування природоохоронної діяльності відповідно до при-йнятої екологічної політики;

організацію діяльності в системі екологічного менеджментута її реалізація;

внутрішні перевірки і коригування здійснюваної діяльності;

аналіз результатів роботи та перегляд системи екологічногоменеджменту;

демонстрацію досягнутих у системі екологічного менеджме-нту результатів та їх послідовне поліпшення.

Для поширення успішного досвіду, отриманого більшістюкомпаній в області екологічного менеджменту, у 1996 році Тех-нічним комітетом 207 (TC 207) та Міжнародною організацієюпо стандартизації була розроблена система міжнародних стан-дартів ISO серії 14000. Моделлю послужили британські станда-рти BS 7750.

Ціль стандартів ISO серії 14000 полягає в забезпеченні збе-реження навколишнього середовища і зниження споживанняресурсів на підприємстві.

Передбачалося, що система стандартів забезпечуватиме зме-ншення несприятливих впливів на навколишнє середовище натрьох рівнях:

Організаційний - через поліпшення екологічної "поведінки"корпорацій.

Національний - через суттєве доповнення до національної но-рмативної бази і компонента державної екологічної політики.

Міжнародний - через поліпшення умов міжнародної торгівлі.Стандарти, що входять до системи, можна умовно поділити

на три групи: 1) визначальні принципи екологічного менедж-менту; 2) які містять інструменти екологічного контролю й оці-нки; 3) орієнтовані на продукцію (рис. 6.3).

Нижче наводиться перелік екологічних стандартів серії14000, у тому числі:

стандарти, що визначають принципи екологічного мене-джменту:

ISO 14001:1996 Системи керування навколишнім середови-щем. Специфікації і рекомендації з використання.

ISO 14001:2004 Системи керування навколишнім середови-щем. Вимоги і керівництво з використання

ISO 14004:1996 Системи керування навколишнім середови-щем. Загальні керівні вказівки по принципах, системах і засобахзабезпечення

ISO 14004:2004 Системи керування навколишнім середови-щем. Загальні керівні вказівки по принципах, системах і засобахзабезпечення

ISO 14015:2001 Керування навколишнім середовищем. Еко-логічна оцінка майданчиків і організацій;

стандарти, що містять інструменти екологічного конт-ролю та оцінки:

Стандарти,орієнтовані напродукцію

Стандарти, які містять

інструментиекологічного контролюта оцінки

ISO 14001:1996ISO 14001:2004ISO 14004:1996ISO 14004:2004

ISO 14015:2001ISO 14031:1999ISO 14031:2001ISO/TR 14032:1999ISO 19011:2002

ISO 14020:2000ISO 14021:1999ISO 14024:1999ISO/TR 14025:2000ISO 14040:1997ISO 14041:1998ISO 14042:2000ISO 14043:2000ISO/TR 14047:2003ISO/TR 14048:2002ISO/TR 14049:2000ISO 14050:2002

Рис. 6.3. Структура міжнароднихстандартів ISO серії 14 000

ISO 14031:1999 Керування навколишнім середовищем. Оці-нювання екологічної ефективності. Керівні вказівки

ISO/TR 14032:1999 Керування навколишнім середовищем.Приклади оцінки екологічної ефективності

ISO 19011:2002 Рекомендації з аудиту систем менеджментуякості і/або охорони навколишнього середовища;7) стандарти, орієнтовані на продукцію:ISO 14020:2000 Екологічне маркування і декларування. За-гальні принципи

ISO 14021:1999 Екологічне маркування і декларування. Само-декларовані екологічні заяви (екологічне маркування типу II)

ISO 14024:1999 Екологічне маркування і декларування -Екологічне маркування типу I. Принципи і процедури

ISO/TR 14025:2000 Екологічне маркування і декларування.Екологічні декларації типу III

ISO 14040:1997 Керування навколишнім середовищем. Оці-нка життєвого циклу. Принципи і структура

ISO 14041:1998 Керування навколишнім середовищем. Оці-нка життєвого циклу. Визначення мети, області дослідження таінвентаризаційний аналіз

ISO 14042:2000 Керування навколишнім середовищем. Оці-нка життєвого циклу. Оцінка впливу життєвого циклу

ISO 14043:2000 Керування навколишнім середовищем. Оці-нка життєвого циклу. Інтерпретація життєвого циклу

ISO/TR 14047:2003 Керування навколишнім середовищем. Оці-нка впливу життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14042

ISO/TR 14048:2002 Керування навколишнім середовищем.Оцінка життєвого циклу. Формат документування даних заоцінкою життєвого циклу

ISO/TR 14049:2000 Керування навколишнім середовищем.Оцінка життєвого циклу. Приклади застосування стандартуISO 14041 для визначення мети й області дослідження, а такожінвентаризаційного аналізу

ISO 14 050:2002 Керування навколишнім середовищем. Сло-вник.

Зведена таблиця стандартів ISO серії 14000 представлена вдодатку 7.

Система стандартів ISO 14000, на відміну від багатьох іншихприродоохоронних стандартів, орієнтована не на кількісні па-раметри (обсяг викидів, концентрації шкідливих речовин і т.д.)і не на технології (вимога щодо використання певних або кра-щих технологій).

Основний документ серії-ISO 14001 не містить жодних «абсо-лютних» вимог до впливу організації на навколишнє середовище,за винятком того, що в спеціальному документі вона повинна ого-лосити про своє прагнення відповідати національним стандартам.

Системи керування навколишнім середовищем сертифіку-ються саме на відповідність стандарту ISO 14001. Всі інші до-кументи розглядаються як допоміжні. Наприклад, ISO 14004містить більш розгорнуті керівні вказівки щодо створення сис-теми екологічного менеджменту, ISO 19011:2002 - рекоменда-ції з проведення аудиту. Серія 14040 визначає методологію«оцінки життєвого циклу», яка може застосовуватися при оцін-ці екологічних впливів, пов'язаних з продукцією організації, а вISO 14050:2002 включений словник.

Основним об'єктом ISO 14000 є система екологічного менедж-менту (Environmental Management System, EMS). Типові поло-ження цих стандартів полягають у тому, що в організації маютьбути введені і дотримуватися відповідні процедури, підготовленіпевні документи, призначений відповідальний за певну область.

Застосування стандартів, дія яких поширюється на керуван-ня навколишнім середовищем, має на меті озброїти організаціюелементами ефективної системи керування навколишнім сере-довищем, які б могли скласти єдине ціле із загальною системоюкерування. Це допоможе організаціям і підприємствам досягтияк екологічних, так і економічних цілей.

Стандарт встановлює вимоги до системи керування навко-лишнім середовищем. На рис. 6.4 зображена її модель. Успіхфункціонування цієї системи залежить від усіх ієрархічних іфункціональних рівнів організації, особливо від вищого керів-ництва. Така система дає можливість встановити основи і мето-дики визначення екологічної політики і цілей організації,досягнення відповідності їм і надання доказів такої відповідно-сті іншим зацікавленим сторонам.

Основною метою застосування цього стандарту є забезпе-чення охорони навколишнього середовища і запобігання йогозабрудненню, погоджені із соціально-економічними потребами.Стандарт може бути використаний для сертифікації і міститьтільки ті вимоги, які можуть бути об'єктивно перевірені.

Крім того, наявність сертифіката ISO 14 001 стало необхід-ним для підтвердження відповідності Міжнародним стандартамсистеми екологічного керування на підприємстві.

Міжнародний екологічний стандарт ISO 14001:1996 має такуструктуру:ПередмоваВведення

Область застосування

Нормативні посилання

Визначення

Вимоги до системи керування навколишнім середовищем

Загальні вимоги

Екологічна політика

Планування

Екологічні аспекти

Законодавчі й інші вимоги

Цілі і завдання

Програма(и) керування навколишнім середовищем

Впровадження і функціонування

Організаційна структура і відповідальність

Підготовка, поінформованість і компетентність

Зв'язки

Документація системи керування навколишнім середо-вищем

Керування документацією

Керування роботами

Готовність до аварійних ситуацій і реагування на них

Контроль і коригувальні дії

Моніторинг і виміри

Невідповідність, коригуючі і попереджувальні дії

Інформаційні документи

Аудит системи керування навколишнім середовищем

Аналіз з боку керівництваДодатки

Бібліографія

Цей стандарт містить ті самі загальні принципи системи ке-рування, що й стандарти ISO серії 9000:2000 на систему якості(додатки 8, 9). Організації можуть застосовувати діючу системукерування, що відповідає або не суперечить стандартам ISO9000:2000 як базу для власної системи керування навколишнімсередовищем.

В Україні роботи по створенню, впровадженню і сертифіка-ції систем екологічного менеджменту визначаються введенимив дію з 1997 року національними стандартами: ДСТУ ISO14001:1997, ДСТУ ISO 14004:1997, ДСТУ ISO 14010:1997,ДСТУ ISO 14011:1997, ДСТУ ISO 14012:1997, а також стандар-том ДСТУ ISO 19011:2003.

У 2005 році була затверджена і введена в дію друга версіястандартів по системах керування навколишнім середовищем -ДСТУ ISO 14001:2005 і ДСТУ ISO 14004:2005.

У світі на відповідність ISO 14001 сертифіковано понад 60тис. компаній, основна частка яких припадає на Японію. У се-редньому зниження питомого споживання ресурсів досягає 20-30%, ще більше знижується рівень відходів і забруднення на-вколишнього середовища, що сприяє підвищенню конкуренто-спроможності. Як наслідок, японська побутова техніка таелектроніка значно економічніша, ніж продукція європейськихі американських фірм. В Україні на початок 2005 року на відпо-відність ISO 14001 сертифіковано понад 20 підприємств.

Слід брати до уваги, що стандарти ISO серії 14000 стосують-ся не тільки питання екології. Їх застосування дозволяє не лишезменшити вплив на навколишнє середовище (знизити викиди,скидання відходів), а й сприяє таким позитивним тенденціям:

збільшує ступінь переробки відходів і вторинного викорис-тання ресурсів;

знижує споживання ресурсів на випуск одиниці продукції;

дає реальну картину й оцінку ризику можливих аварій і не-щасних випадків, що впливають на навколишнє середовище;

стає більш привабливим для персоналу за рахунок безпеч-ніших умов праці;

знижує ризик порушення законодавчих норм і штрафів зазабруднення навколишнього середовища.Впровадження системи керування навколишнім середови-щем вимагає від підприємства повної мобілізації сил і певноговкладення коштів, але після завершення побудови і при ефек-тивному функціонуванні керівники можуть отримати такі по-тенційні вигоди:

гарантія того, підприємство має певні зобов'язання в частинікерування навколишнім середовищем;

задоволення критеріям інвесторів, розширення доступу докапіталу;

страхування за розумною ціною;

поліпшення репутації організації;

дотримання сертифікаційних критеріїв постачальників;

зниження витрат, економія сировини та енергії;

економія коштів;

підтримання міцних громадських зв'язків;

сприяння одержанню необхідних дозволів.

6.6.2. Схема екологічного менеджменту та аудиту(Environmental Management and Audit Scheme - EMAS). Схе-ма екологічного менеджменту та аудиту EMAS - це технічнівимоги для системи керування навколишнім середовищем EMSі складена дещо інакше, ніж модель системи менеджменту до-вкілля ISO 14001.

Додатково до вимог стандарту ISO 14001 цей документ про-понує організаціям проведення офіційного попереднього еколо-гічного аналізу та публікацію екологічного звіту, якийпокликаний інформувати громадськість, акціонерів і всі заціка-влені сторони про завдання керування охороною навколишньо-го середовища і їх виконання на підприємстві.

Схема екологічного менеджменту та аудиту EMAS на сього-дні застосовується тільки для окремих підприємств. Вона об-межується верифікацією обробної промисловості,електропостачання, газопостачання, водопостачання, видален-ням відходів, а також у ряді країн дослідними схемами верифі-кації підприємств інших галузей економіки.

Процес верифікації по EMAS, як правило, складається зізвичайних елементів сертифікації, у тому числі аналізу докуме-нтації, початкового візиту і початкового аудиту.

Однак на додаток до перевірки системи екологічного мене-джменту EMS верифікатор зобов'язаний затвердити екологіч-ний звіт. Необхідний більш детальний аудит вірогідності данихі виконання підприємством екологічних вимог.

Це необхідно для того, щоб одержати додаткові гарантії пра-вдивості і коректності дійсного екологічного стану підприємст-ва і стану справ щодо керування охороною навколишньогосередовища.

Верифікація по EMAS має проводитися не рідше одного ра-зу в три роки. Вона може здійснюватися одночасно з аудитомпо ISO 14001 або з іншими інтегрованими системами.