6.6. Стандарти ISO серії 14000Системи екологічного менеджменту

Міжнародні стандарти систем екологічного менеджментуISO 14000 називають однією із найбільш значних міжнароднихприродоохоронних ініціатив у минулому сторіччі.

В сучасних умовах, коли антропогенне навантаження на біо-сферу викликає значні негативні зміни, репутація підприємствабагато в чому визначається ставленням до проблеми охоронинавколишнього середовища.

Стандарти систем екологічного менеджменту ISO 14001 іекологічного менеджменту та аудиту EMAS дозволяють під-приємству досягти якісно нового рівня охорони навколишньогосередовища, зробити його природоохоронну діяльність систем-ною і ефективною. Стандарти передбачають здійснення необ-хідних заходів щодо удосконалення цієї діяльності призбереженні економічних інтересів підприємства.

Екологічний менеджмент (керування навколишнім середо-вищем) є сучасним механізмом керування природоохоронною ді-яльністю, визнаним на міжнародному рівні і повсюдновикористовуваним переважною більшістю промислових під-приємств уже більше десяти років. У його основі лежить систе-мний підхід і використання комплексу управлінських рішень,процедур, документації.

У ділових міжнародних колах екологічний менеджмент роз-глядається як гарант забезпечення переходу людства до стійко-го розвитку.

Вирішення про розробку ISO 14000 стало результатом Уруг-вайського раунду переговорів по Всесвітній торговельній угодіта зустрічі на вищому рівні на конференції ООН з питань на-вколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992році, на якому були прийняті міжнародні керівні екологічні до-кументи (додаток 6).

У прийнятій Декларації по навколишньому середовищу ірозвитку «Порядок денний на XXI століття», яка є основнимміжнародним документом, що визначає сучасну державну стра-тегію в сфері охорони навколишнього середовища і стійкогорозвитку більшості країн світу, вказувалося на необхідністьвіднесення екологічного менеджменту до ключової домінантистійкого розвитку і одночасно до вищих пріоритетів промисло-вої діяльності та підприємництва.

6.6.1. Система екологічного менеджменту (environmentalmanagement system, EMS) є частиною загальної системи мене-джменту підприємства. Вона має організаційну структуру, еле-менти, механізми, процедури і ресурси, необхідні для керуванняприродоохоронними аспектами його діяльності. Це досягаєтьсяза допомогою розробки, досягнення цілей екологічної політики,її перегляду і коригування.

Система екологічного менеджменту, яка відповідає стандар-ту ISO 14001, включає шість взаємозалежних елементів:

екологічну політику;

планування природоохоронної діяльності відповідно до при-йнятої екологічної політики;

організацію діяльності в системі екологічного менеджментута її реалізація;

внутрішні перевірки і коригування здійснюваної діяльності;

аналіз результатів роботи та перегляд системи екологічногоменеджменту;

демонстрацію досягнутих у системі екологічного менеджме-нту результатів та їх послідовне поліпшення.

Для поширення успішного досвіду, отриманого більшістюкомпаній в області екологічного менеджменту, у 1996 році Тех-нічним комітетом 207 (TC 207) та Міжнародною організацієюпо стандартизації була розроблена система міжнародних стан-дартів ISO серії 14000. Моделлю послужили британські станда-рти BS 7750.

Ціль стандартів ISO серії 14000 полягає в забезпеченні збе-реження навколишнього середовища і зниження споживанняресурсів на підприємстві.

Передбачалося, що система стандартів забезпечуватиме зме-ншення несприятливих впливів на навколишнє середовище натрьох рівнях:

Організаційний - через поліпшення екологічної "поведінки"корпорацій.

Національний - через суттєве доповнення до національної но-рмативної бази і компонента державної екологічної політики.

Міжнародний - через поліпшення умов міжнародної торгівлі.Стандарти, що входять до системи, можна умовно поділити

на три групи: 1) визначальні принципи екологічного менедж-менту; 2) які містять інструменти екологічного контролю й оці-нки; 3) орієнтовані на продукцію (рис. 6.3).

Нижче наводиться перелік екологічних стандартів серії14000, у тому числі:

стандарти, що визначають принципи екологічного мене-джменту:

ISO 14001:1996 Системи керування навколишнім середови-щем. Специфікації і рекомендації з використання.

ISO 14001:2004 Системи керування навколишнім середови-щем. Вимоги і керівництво з використання

ISO 14004:1996 Системи керування навколишнім середови-щем. Загальні керівні вказівки по принципах, системах і засобахзабезпечення

ISO 14004:2004 Системи керування навколишнім середови-щем. Загальні керівні вказівки по принципах, системах і засобахзабезпечення

ISO 14015:2001 Керування навколишнім середовищем. Еко-логічна оцінка майданчиків і організацій;

стандарти, що