6.7. Міжнародний стандарт OHSAS 18001Система керування професійною безпекою і здоров'ям

магниевый скраб beletage

Міжнародні стандарти серії OHSAS 18000 розроблені гру-пою міжнародних організацій і діють в якості національних убагатьох країнах. Хоча стандарти OHSAS 18000 і не мають ста-тусу стандартів ISO, вони досить широко застосовуються в кра-їнах Британської співдружності націй.

Стандарт OHSAS 18 001:1999 включає принципи, що лежатьв основі Британських стандартів BS 8800 Рекомендації по сис-темах керування охороною здоров'я і технікою безпеки (1996року) і стандарту Det Norske Veritas (DNV) для сертифікаціїсистем менеджменту безпеки і здоров'я персоналу OHSMS Си-стеми керування охороною здоров'я і технікою безпеки (1997).

У 2000 році був опублікований супровідний стандартOHSAS 18002 Рекомендації по упровадженню OHSAS 18001.На рис. 6.5 представлена структура стандартів OHSAS1800:1999.

Стандарт OHSAS 18001 був спеціально розроблений як су-місний зі стандартами систем менеджменту якості ISO9001:1994 і систем екологічного менеджменту ISO 14001 з ме-тою полегшити інтеграцію систем менеджменту якості, безпекиі здоров'я персоналу та екологічного менеджменту на підприєм-ствах, готових до такого співробітництва.

Метою стандарту OHSAS 18001 є саме зниження фактич-ного несприятливого впливу на здоров'я, стан людей і запобі-гання небезпеці на виробництві, звільнення працівників від

шкідливих і важких робіт, з одного боку, і підвищення при-вабливості умов праці - з іншого.

Система менеджменту професійної безпеки і здоров'я, що єскладовою загальної системи керування, дозволить реалізуватина підприємстві нові підходи до керування охороною праці.

Реалізація вимог стандарту OHSAS 18001 дає підприємствупевні переваги:

з'являється можливість ідентифікації реальних і потенцій-них небезпек та оцінки ризиків на робочих місцях, що спри-яє залученню персоналу до керування ризиками, у томучислі до реалізації заходів, спрямованих на поліпшенняумов праці, запобігання і зниження виробничого травмати-зму і профзахворювань;

підвищується рівень культури персоналу;

знижуються людські втрати в результаті нещасних випадківна виробництві і захворювань;

зменшуються прямі і непрямі витрати підприємства, у томучислі витрати на оплату лікарняних і компенсацію втратипрацездатності;

поліпшується репутація підприємства.

Будь-яке давно функціонуюче підприємство має значнийпрактичний досвід роботи в області охорони праці, який, при-родно, може бути використаний при розробці і впровадженнісистеми керування професійною безпекою і здоров'ям. Однакварто пам'ятати, що однією з обов'язкових умов ефективної ро-боти системи як способу адміністративного керування є обов'я-зкове залучення до неї всіх працівників підприємства.

Це пов'язано з тим, що тільки взаємне виконання зобов'я-зань в області професійної безпеки, як з боку вищого керівниц-тва підприємства, так і персоналу, може гарантувати не тількистворення справді безпечних умов праці, а й зробити мінімаль-ними ризики для здоров'я людей, що працюють на виробництві.

Нині в Україні діє система державних вимог до охоронипраці і техніки безпеки - «Державні нормативні акти з охоронипраці (ДНАОП)». Їх дотримання є обов'язковим для підпри-ємств усіх форм власності.

Однак у процесі моніторингу за виконанням вимог цих актів,проходженням інструктажу і навчанням по охороні праці, вико-нанням інших дій по реєстрації в журналах результатів оглядуустаткування і т.ін., виникає небезпека пропустити головне - про-водити ці заходи не формально, а дійсно мати відчутні результати.

Ставиться завдання не допускати перевищення реальногорівня ризику для здоров'я, появи травматизму та інших негати-вних наслідків на організм людини. Результати можуть виявля-тися й у ставленні персоналу до умов праці, впливі напродуктивність, ступені задоволеності своєю роботою.