6.8. Міжнародний стандарт SA 8000:2001Соціальна відповідальність

магниевый скраб beletage

Стандарт SA 8000 розроблений Консультативною НарадоюРади Агентства по Економічних Пріоритетах Акредитації(СЕРАА). Членами цієї організації є компанії, професійні сою-зи, неурядові організації, органи по сертифікації, академічні ор-ганізації. Стандарт SA 8000 був опублікований у 1997 році, пе-реглянутий - у 2001 році.

Мета стандарту - сприяти постійному поліпшенню умовнаймання і здійснення трудової діяльності, виконання етичнихнорм цивілізованого суспільства.

Стандарт SA 8000 був створений для того, щоб компанії мог-ли підтвердити використання соціально-відповідальних підхо-дів у своїй діяльності. Система менеджменту, заснована навимогах SA 8000, має загальні вимоги з ISO 9001. Так, напри-клад: визначена керуванням політика компанії в сфері соціаль-ної відповідальності, аналіз і перевірки з боку керівництва,планування, оцінка і вибір постачальників, прийняття коригу-вальних дій.

Крім перерахованих вище розділів, стандарт містить специ-фічні вимоги в сфері соціальної відповідальності, що стосують-ся використання дитячої праці, тривалості робочого часу,питань оплати праці, застосування дисциплінарних заходів, атакож неприйнятність будь-якого виду дискримінації.

У світі вже давно прийнято, що підприємства, на яких при-діляється значна увага персоналу, створенню необхідних і ком-фортних умов для роботи, є надійними партнерами увзаємовідносинах.

Використання етичних підходів до суспільства в цілому і досвоїх співробітників, зокрема створення сприятливої атмосфе-ри в колективі, є критерієм високого рівня менеджменту. І на-впаки, співробітництво з компаніями, які не виконують цівимоги, вважається неетичним і пов'язаним з додатковими ри-зиками.

Стандарт SA 8000 спрямований на забезпечення привабли-вості умов наймання для співробітників, поліпшення умов їх-ньої праці і життєвого рівня. Компанії, у яких менеджментздійснюється відповідно до вимог стандарту SA 8000, маютьконкурентну перевагу, яка полягає у високій мотивації персо-налу, що у свою чергу дозволяє ефективніше застосовувати су-часні системи менеджменту для досягнення намічених цілей,забезпечуючи при цьому постійну рентабельність.

А наявність на підприємстві інших стандартів, таких як ISO9000, ISO 14000, OHSAS 18001 і т.д., доповнює стандарт SA8000, забезпечуючи основу для інтеграції в рамках загальної си-стеми менеджменту, що веде до скорочення ризиків і підвищен-ня прибутковості компанії.

Структура стандарту SA 8000 включає чотири розділи. Чет-вертий розділ містить критерії відповідності і (у пункті 9) описвимог до системи керування.

Вимоги до системи керування охоплюють:Розділ 9.1. ПолітикаРозділ 9.2. Аналіз з боку керівництваРозділи 9.3-9.4. Представники компаніїРозділ 9.5. Планування і впровадження

Розділи 9.6-9.9. Керування постачальниками, субпідрядни-ками і субпостачальниками

Розділ 9.10-9.11.Прийняття коригувальних дійРозділ 9.12. Зовнішнє інформуванняРозділ 9.13. Доступ для проведення перевірокРозділ 9.14. Записи

З метою створення сприятливих і привабливих умов роботидля персоналу слід виконувати вимоги соціального стандартуSA 8000, в якому встановлені критерії для оцінки таких аспек-тів:

Дитяча праця

Примусова праця

Здоров'я і техніка безпеки

Свобода професійних об'єднань і право на переговори міжроботодавцем і профспілками про укладення колективногодоговору.

Дискримінація

Дисциплінарні стягнення

Робочий час

Компенсація

Системи керування

По кожному з вищенаведених аспектів у стандарті містятьсяпевні вимоги, у тому числі:

Дитяча праця. Щодо застосування дитячої праці визначе-ний мінімальний робочий вік (15 років); встановлюються реко-мендації з надання допомоги працюючим дітям, які не досяглимінімального віку; визначаються заходи для забезпечення без-пеки їхньої роботи.

Примусова праця. Можлива ситуація, коли працівникзмушений працювати проти свого бажання (з винагородою чикомпенсацією або без них) і якщо він не може звільнитися завласним бажанням. Примусова праця включає: рабство абоумови, схожі на рабські; кріпосна праця; страхування працівни-ком виконання своїх зобов'язань; обов'язкова тюремна праця.

Здоров 'я і безпека. Роботодавці повинні створити для пра-цівників безпечні і здорові умови для роботи; забезпечити про-цедурами, що стосуються здоров'я, безпеки і контролю ризиків;здійснити відповідне навчання.

Свобода об'єднання і право на переговори про укладення ко-лективного договору. Вільний вступ в асоціації дозволить тру-дящим захищати свої інтереси і права, а укладанняколективного договору дозволить більш ефективно вести пере-говори з роботодавцями.

Дискримінація. Не повинна проявлятися дискримінаціяпри прийомі на роботу, виплаті компенсацій, доступі до на-вчання, просуванні, звільненні, виході на пенсію. Не допуска-ється дискримінація, заснована на расовій чи кастовійприналежності, національності, релігії, інвалідності, статі, сек-суальній орієнтації, членстві в профспілках, політичних погля-дах.

Дисциплінарні стягнення. Компанія не повинна застосову-вати або сприяти застосуванню тілесних покарань, ментальногоабо фізичного примусу, словесних образ.

Робочий час. Умови праці повинні відповідати застосову-ваним в галузі законам і стандартам, що стосуються робочогочасу. Загальна тривалість робочого тижня не повинна переви-щувати 48 годин на регулярній основі. Персонал повинен матияк мінімум один вихідний день кожні сім днів. Понаднормовіроботи не повинні перевищувати 12 годин на тиждень і застосо-вуватися тільки у виняткових випадках. Мають виплачуватисяпреміальні.

8. Оплата праці. Зарплата працівника не повинна бути ниж-чою за рівень мінімальних галузевих стандартів, що відповіда-ють основним потребам, плюс дохід. Крім того, вона не повинназменшуватися внаслідок дисциплінарних покарань. Зарплатамає бути чітко визначена документально і виплачуватися від-повідно до законодавства готівкою або будь-яким іншим спосо-бом, зручним для працівника.

Використання стандарту SA 8000 приводить до таких ре-зультатів:

З'являється чітке визначення порядку та умов приймання нароботу і здійснення трудової діяльності.

У результаті застосування підходу з точки зору систем мене-джменту встановлюється соціальна відповідальність як за-кон при веденні бізнесу.

Відбувається постійне удосконалення умов праці.

З'являється можливість за допомогою сертифікації провестинезалежну перевірку соціальної орієнтованості підприємства.

Сприяє появі офіційної схеми для залучення акціонерів таінших зацікавлених сторін.

Приводить до появи чітких і доступних для користуваннярекомендацій.