6.9. Інші стандарти ISO, вимоги якихпокладені в основу систем менеджменту

6.9.1. QS 9000, ISO/TS 16 949:2002 Системи менеджментуякості. Особливі вимоги по застосуванню ISO 9001:2000 в ав-томобільній промисловості та організаціях, що виробляютьвідповідні запасні частини. Серія стандартів QS 9000 є сукуп-ністю стандартів для автомобілебудування. Вона містить стан-дарт ISO 9001, а також вимоги, специфічні дляавтомобілебудівної галузі. Вимоги стандарту QS 9000 викорис-товувалися для побудови систем менеджменту якості, які засто-совувалися в області автомобілебудівної промисловості.

Сьогодні стандарт QS 9000 є обов'язковим для постачальників«Великої трійки» (Ford, Chrysler, General Motors).

Стандарт QS 9000 складається з двох розділів. Розділ I по-будований на основі стандарту ISO 9001:1994, у розділі II ви-значені додаткові вимоги QS-9000. У тексті наведеного нижчестандарту елементи ISO 9001:1994 виділені жирним шрифтом,а додаткові особливі вимоги позначені курсивом.

Розділ I. Елементи ISO 9001:1994

Відповідальність керівництва

Міждисциплінарні команди (APQP)Бізнес-план

Аналіз даних на рівні компанії в цілому

Документування процесу визначення задоволеності спожива-чів

Порівняння з конкурентами

Системи якості

Застосування розширеної Програми планування та операти-вного керування якістю

Виявлення спеціальних (особливих) показниківЗастосування міжфункціональних командГнучкість в освоєнні виробництва нової продукції

Аналіз контракту

Керування проектуваннямВикористання сучасних засобів

Проектування, розробка технології та аналіз з використан-ням комп 'ютера

Програма верифікації продукції на основі прототипуУзгодження зі споживачем змін проекту

Керування документацією і данимиДокументи, на які посилається споживачПосилання на особливі показникиПроцес аналізу технічних умов споживача

Закупівлі

Погоджений споживачем перелік постачальниківДотримання обов 'язкових урядових вимог і вимог до безпеки

Застосування постачальниками QS 9000Надання інформації про планування субпідрядникам

Керування продукцією, що є власністю споживачів

Ідентифікація і простежування продукції

Є обов 'язковою вимогою

Керування процесами

Відповідність урядовим вимогам до безпекиВстановлюються «особливі показники»Загальне попереджувальне обслуговування устаткування(TPM)

Моніторинг процесів і наявність робочих інструкційМожливості процесів по забезпеченню особливих показниківВерифікація постановки робітСхвалення виробництва складових частинКонтроль зовнішнього вигляду деталей

Контроль та випробуванняКритерій приймання - 0 дефектівВикористання акредитованих лабораторійВстановлюються критерії вхідного контролюКонтроль планування (розташування устаткування)

Устаткування для контролю, випробувань і вимірівВедення записів щодо: перегляду результатів змін технології,

стану засобів контролю, повідомлень споживачів у разі відван-таження підозрілих матеріалів

Застосування статистичних методів

Статус за результатами контролю та випробуваньПозначення місця розташування недостатньо для вказання

статусу

Встановлено додаткові вимоги щодо верифікації та іденти-фікації її статусу

Невідповідна продукція

Керуванню підлягає також підозріла продукціяЗастосування інструкцій з переробкиНе повинно бути видимих слідів переробкиКерування рішеннями, прийнятими споживачем

Коригувальні і попереджувальні діїБільш чіткі вимоги до вирішення проблем

Обов 'язкові дії щодо повернутої споживачами продукції

Внутрішнє обслуговування, складування, упакуван-ня, зберігання і доставка

Система керування запасами

Стандарти на упаковування, розроблені споживачем

Стандарти на маркування, розроблені споживачем

Ефективність доставки

Планування графіків відвантаження на основі отриманих за-мовлень

Попереднє повідомлення про відвантаження з використаннямкомп 'ютерних технологій

Керування записами за якістю

Встановлюються терміни зберігання

Внутрішні аудити якості

Прийнятне виробниче середовище

Навчання

Питання стратегічної важливості

Періодичний аналіз результативності

Технічне обслуговування

Статистичні методи

Розділ II - додаткові вимоги QS-9000

Термін дії третьої редакції QS 9000 минув 14 грудня 2006року. Його замінив стандарт ISO/TS 16 949:2002, що фактичномістить значну частину вимог QS 9000. Новий стандарт є все-світньо визнаною сукупністю вимог до підприємств автомобі-льної промисловості та їх постачальників.

Стандарт ISO/TS 16 949:2002 базується на стандарті ISO9001:2000 і прийнятий у березні 2002 року. До нього включенівимоги про прихильність керівництва до філософії постійногополіпшення системи якості, вимірів результатів діяльності ор-ганізації в цілому і всебічного аналізу процесів.

Метою стандарту ISO/TS 16949:2002 є розвиток системименеджменту якості, спрямованої на постійне поліпшення,основою якої є запобігання дефектам, зменшення відхилень івтрат у ланцюзі постачання, а також задоволеність спожива-чів.

Цей стандарт виданий у вигляді технічних умов і застосову-ється до всього ланцюжка постачальників автомобільних заво-дів. Структура стандарту багато в чому подібна до стандартівсерії ISO 9000, але містить додаткові специфічні вимоги.

Стандарт ISO/TS 16949:2002 є спільною розробкою Міжна-родної робочої автомобільної групи (IATF) і Японської асоціа-ції автомобілебудування (JAMA) за підтримки організац