7.1. Шляхи створення систем менеджменту якості

магниевый скраб beletage

Нині будь-яке підприємство для успішного існування в умо-вах конкурентної боротьби зацікавлене у створенні стійкої ефе-ктивної системи управління підприємством. Однією з такихсистем є система менеджменту якості (відповідно до терміноло-гії, яка використовується в міжнародному стандарті ISO9000:2000, поняття «система управління якістю» замінено на«система менеджменту якості» (СМЯ).

Створення систем менеджменту якості включає їх розробкуі впровадження в діяльність підприємства. Ініціатором може бу-ти як керівництво підприємства, так і замовник. Вся інформаціящодо створення може бути отримана на підставі рекомендаційстандарту ISO 9000, що дає провідні рекомендації по застосу-ванню стандартів серії 9000 і містить основні концепції та під-ходи до організації робіт з якості.

Створення систем менеджменту якості на відповідність МСISO 9000 може здійснюватися двома шляхами:

доопрацюванням існуючої на підприємстві системи якості;

створенням нової СМЯ.

Відповідно до можливостей виробничого процесу, розгля-даються ті етапи життєвого циклу продукції, які мають бутивикористані при розробці і сертифікації системи управлінняякістю. При цьому використовується одна модель системи яко-сті ISO 9001 (на відміну від трьох існуючих раніше).

Розробка систем якості включатиме визначення структур іфункцій, які повинні бути в даній системі якості для забезпечен-ня заданого рівня якості. При цьому важливого значення набу-ває оцінка наявного рівня компетентності персоналу, щовпливатиме на ступінь необхідної документованості системименеджменту якості. Потім розробляються всі необхідні норма-тивні документи.

Впровадження систем якості передбачає проведення внутрі-шніх перевірок системи. У разі потреби здійснюється її доробкадля того, щоб усі підрозділи могли чітко виконувати свої функ-ції.

Після розробки системи менеджменту якості проводиться їїсертифікація з метою підтвердження відповідності стандартуISO 9001. У ролі сертифікаційного органу може виступатибудь-яка незалежна організація, акредитована в системі УкрСе-про або інших системах сертифікації.

Створення СМЯ доцільно проводити в такій послідовності:

проведення інформаційної наради;

ухвалення рішення про створення;

розробка плану-графіка про створення системи якості;

визначення функцій і завдань системи якості;

визначення складу структурних підрозділів систем якості;

розробка структурної схеми системи якості;

розробка функціональної схеми керування якістю;

визначення складу і стану документації системи якості;

розробка нормативних документів та «Рекомендації з якос-ті»;

доробка існуючих систем якості;

впровадження систем якості.

На основі вивчення практичного досвіду українських і ро-сійських консалтингових фірм по розробці і впровадженню си-стем менеджменту якості можна вивести ряд правил успішноїроботи в цьому напрямку [3; 4]. Вони полягають у наступному:

1. Доцільно вводити в штат організації групу працівників(або одного кваліфікованого фахівця), який координуватимедіяльність з реалізації проекту по розробці системи керуванняякістю. Варто врахувати, що ефективність цієї групи буде наба-гато вищою, якщо створити її відразу після ухвалення рішенняпро початок розробки СМЯ.

До розробки і впровадження СМЯ потрібно залучати ак-тивних працівників, підтримуючи їх ініціативу і надаючи їмможливість проявити себе.

При виборі консультуючої організації варто орієнтуватисяна практичний досвід її консультантів і час, упродовж якого во-на працює в даній сфері.

Реалізації вимог стандарту ISO 9001:2000 потрібно вчити-ся (особливо це стосується керівного складу), причому запору-кою успіху є правильна організація навчання.

Варто прислухатися до рекомендацій консультанта, орга-нізовуючи їх своєчасну реалізацію.

Реальні терміни реалізації проекту по створенню системименеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO9001:2000 потрібно встановлювати після аналізу діючої систе-ми, навчання керівників і персоналу.

Керівництву організації не слід обмежуватися тільки іні-ціюванням проекту розробки СМЯ. Доцільно використовуватина практиці методологію PDCA (плануй - роби - перевіряй -дій).

Створення працездатної СМЯ - колективна творчість, то-му до розробки документації і побудови системи потрібно залу-чати всіх, а не тільки співробітників служби якості та відділутехнічного контролю (ВТК).

Марно займатися формалізмом. Це дороге і безглузде за-няття. Краще додержуватися принципу - спочатку здоров'я(діюча система якості відповідно до вимог стандарту ISO9001:2000), а потім довідка (сертифікат).

Доручіть складати документи компетентним фахівцям,навченим вимогам стандарту ISO 9001:2000, які мають достат-ній виробничий досвід роботи на підприємстві. І уважно читай-те їх при погодженні!

Рахуйте витрати, використовуйте для оцінки процесів нетільки критерії (показники) результативності, але й критеріїефективності. У цьому випадку ви побачите конкретну користьвід впровадження процесного підходу.

Щоб одержати від внутрішнього аудиту конкретну ко-ристь, треба організувати його так, щоб ні ті, кого перевіряють,ні ті, хто перевіряє, не сприймали це як покарання. І не нама-гайтеся перетворити службу якості в КРУ, ОМОН або щосьподібне. У неї зовсім інше призначення!

Приділяйте увагу відбору і підготовці аудиторів. Додер-жуйтеся рекомендацій стандарту ISO 19011:2002.

Визначайте джерела інформації, збирайте й аналізуйте їїдля здійснення попереджувальних дій.

Не чекайте, а активно сприяйте поширенню нових пра-вил (вимог документації СМЯ): навчайте і перевіряйте, як вонисприймаються і виконуються персоналом.