ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            9

Розділ 1. ЯКІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ КЕРУВАННЯ         13

Поняття якості           13

Показники якості та їх класифікація 17

Основні фактори, що впливають на якість про-дукції       19

Запитання для контролю і засвоєння опрацьова-ного матеріалу 20

Тести  20

Терміни і поняття      21

Література до розділу 1         21

Розділ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ЯКОСТІ ТА СИСТЕМ

КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ        23

Зміна ставлення до якості     23

Удосконалення управлінської діяльності    25

Основоположники концепцій керування якістю   31

Запитання для контролю і засвоєння опрацьова-ного матеріалу 40

Тести  41

Терміни і поняття      41

Література до розділу 2         42

Розділ 3. КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ      43

Зміст керування якістю продукції     43

Забезпечення якості продукції          51

Комплексне керування якістю - зміна свідомості

в області мислення    52

Застосування статистичних методів           54

Запитання для контролю і засвоєння опрацьова-ного матеріалу 63

Тести  64

Терміни і поняття      65

Література до розділу 3         66

Розділ 4. РОЗВИТОК СИСТЕМ КЕРУВАННЯЯКІСТЮ НА ТЕРИТОРІЇ СНД  68

Історія розвитку вітчизняних систем керування

якістю продукції         68

Комплексна система керування якістю продукції

(КС КЯП)       72

Основні недоліки і причини неефективності КС

КЯП    73

Запитання для контролю і засвоєння опрацьова-ного матеріалу 74

Тести  75

Терміни і поняття      75

Література до розділу 4         75

Розділ 5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУСИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ    77

Особливості керування якістю в Японії      77

Гуртки якості  83

Особливості керування якості в США         90

Особливості керування якістю в європейських

країнах            93

Запитання для контролю і засвоєння опрацьова-ного матеріалу 96

Тести  97

Терміни і поняття      98

Література до розділу 5         98

Розділ 6. МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯСИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ      100

Огляд стандартів систем менеджменту      101

Огляд сімейства ISO 9000    103

Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:1994Системи менеджменту якості  107

Вимоги до системи якості згідно

зі стандартом ISO 9001:1994            109

Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:2000Системи менеджменту якості  113

Стандарти ISO серії 14000 Системи

екологічного менеджменту   121

Міжнародний стандарт OHSAS 18001 Системакерування професійною безпекою і здоров'ям           131

Міжнародний стандарт SA 8000:2001

Соціальна відповідальність  133

Інші стандарти ISO, вимоги яких покладені в ос-нову систем менеджменту     137

Запитання для контролю і

засвоєння опрацьованого матеріалу            154

Тести  155

Терміни і поняття      156

Література до розділу 6         157

Розділ 7. СТВОРЕННЯ СИСТЕМ

МЕНЕДЖМЕНТУ      159

Шляхи створення систем менеджменту якості       159

Розробка документації СМЯ 162

Впровадження систем якості і

забезпечення їх працездатності        165

Створення і впровадження інших систем мене-джменту 166

Інтегровані системи менеджменту  170

Запитання для контролю і засвоєння опрацьова-

ного матеріалу           174

Тести  174

Терміни і поняття      175

Література до розділу 7         176

Розділ 8. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ

МЕНЕДЖМЕНТУ      178

Передумови та умови сертифікації

систем менеджменту якості  178

Міжнародне визнання сертифікатів 186

Стандартизація і сертифікація систем якості в

Україні            187

Запитання для контролю і засвоєння

опрацьованого матеріалу      192

Тести  193

Терміни і поняття      194

Література до розділу 8         194

Розділ 9. ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ     196

Якість і конкурентоспроможність    196

Витрати на якість та їх класифікацію           198

Показники якості       206

Контроль якості з боку керівництва             208

Запитання для контролю і засвоєння

опрацьованого матеріалу      209

Тести  210

Терміни і поняття      210

Література до розділу 9         210

Розділ 10. СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОГО

КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (TQM)         212

Поняття «Загальне керування якістю (TQM)»         212

Основні принципи, що лежать в основі TQM       216

10.3. Застосування системи TQM на підприємствах

різних сфер діяльності           225

Запитання для контролю і засвоєння опрацьо-ваного матеріалу              230

Тести  231

Терміни і поняття      232

Література до розділу 10       232

Розділ 11. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХУПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТАПОСЛУГ    234

Менеджмент як один із шляхів поліпшення

якості  234

Бенчмаркінг   235

Реінжиніринг (BPR)  240

Система Загального обслуговування устатку-вання (ТРМ)          245

Система «Упорядкування» (5S)       249

„Шість сигм" (6)         253

Збалансована система показників (BSC)    257

Самооцінка    262

Запитання для контролю і засвоєння опрацьо-ваного матеріалу              265

Тести  266

Терміни і поняття      267

Література до розділу 11       267

Розділ 12. ЛІДЕРСТВО В ЯКОСТІ  269

Модель ділової досконалості EFQM            269

Світова практика присудження нагород за

якість   270

12.3. Практика присудження нагород за якість в

Україні            276

Запитання для контролю і засвоєння опрацьо-ваного матеріалу              279

Тести  280

Терміни і поняття      281

Література до розділу 12       281

ГЛОСАРІЙ    282

ДОДАТКИ      300

«Займатися керуванням якості продукції - значить,розробляти, проектувати, випускати й обслуговуватиякісну продукцію, яка є найбільшекономічною, найбільш корисною для споживачаі завжди задовольняє його потреби»Каору Ісікава