7.3. Впровадження системменеджменту якості і забезпечення їх працездатності

магниевый скраб beletage

Вирішення проблеми якості залежатиме не тільки від того,як розроблена система менеджменту якості, а й як вона функці-онує, тобто як виконуються на практиці функції і завдання всі-ма її учасниками.

Впровадження системи керування якістю на підприємствіздійснюється за допомогою видання наказу про впровадження.

Для підтвердження працездатності впровадженої системинеобхідно провести внутрішні перевірки СМЯ, які включати-муть:

ступінь охоплення системою якості етапів виробництва;

елементи СМЯ;

визначення кола виконавців для усіх функцій СМЯ;

документальне оформлення всіх методів робіт;

виконання функцій на робочих місцях;

необхідність коригування структури функцій і документаціїСМЯ.

Перевірка працездатності системи керування якістю здійс-нюється внутрішніми аудиторами, які призначаються з числапрацівників підприємства, що пройшли навчання за курсомвнутрішнього аудитора. Як правило, ними стають ті працівни-ки, які входили в робочу команду по створенню системи якості.Головним аудитором може призначатися представник Керівни-цтва з якості.

При проведенні внутрішнього аудиту необхідно керуватисяобов'язковою процедурою по внутрішньому аудиту, розробле-ною на підприємстві відповідно до вимог стандарту ISO9001:2000 «Системи менеджменту якості. Вимоги». Крім того,необхідно дотримуватися вимог стандарту ISO 19 011:2002«Рекомендації з аудиту систем менеджменту якості і/або на-вколишнього середовища».

У стандарті ISO 19 011:2002 викладені вимоги до складанняпрограми внутрішнього аудиту, порядку його проведення. На-ведено вимоги до персоналу, який призначається на посади ау-диторів.

Забезпечення працездатності системи якості полягає у вико-нанні керівництвом і всіма підрозділами своїх функцій і за-вдань.