7.4. Створення і впровадження інших систем менеджменту

Створення і впровадження системи екологічного менедж-менту ISO 14001 і забезпечення її працездатності. Порядокрозробки системи керування навколишнім середовищем, щовідповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14001, можездійснюватися в такій послідовності:

На першому етапі проводиться ідентифікація та оцінкаприродоохоронних аспектів діяльності організації, що вплива-ють на навколишнє середовище. Вивчається рівень їх впливу ізначущість. Дана робота полягає у визначенні: 1) ступеня за-бруднення навколишнього середовища і використання відходіввиробництва; 2) величини інших факторів, які можуть вплива-ти на навколишнє середовище; 3) розмірів використання всіхвидів ресурсів, переважно не поновлюваних.

На другому етапі після виділення та оцінки природоохо-ронних заходів, встановлення їх рангів і ступеня значущості, поусіх найбільш важливих або значних екологічних аспектах роз-робляються методи управління. Цей процес можна розділити накілька основних видів діяльності, у тому числі:

оперативне керування процесом, що впливає на навколиш-нє середовище;

встановлення цілей або значень цільових показників;

моніторинг і/або вимірювання впливу на навколишнє сере-довище;

реагування при виникненні надзвичайної ситуації.

На цьому етапі необхідно проаналізувати всі стадії життєво-го циклу продукції - від проектування до випуску і доставкиспоживачеві. Варто мати на увазі, що екологічні заходи можутьвключати діяльність постачальників, вплив персоналу компанії,проблеми утилізації продукції. Дуже важливо проаналізувативипадки аварій, вплив їх наслідків на навколишнє середовище.Вивчити можливість інцидентів та імовірність їх виникнення, атакож їх потенційний вплив на навколишнє середовище.

На третьому етапі необхідно оцінити важливість виявле-них природоохоронних аспектів, а потім перейти до стадії керу-вання впливами на навколишнє середовище. У цьому випадкуслід використовувати різні методи аналізу ризиків, що врахо-вують такі фактори, як імовірність, можливість реєстрації, кіль-кісні показники, законодавчі норми, наслідки, доступність івідновлюваність (для ресурсів), вплив на персонал та інші заці-кавлені сторони.

На четвертому етапі розробляються програми, що допома-гають реалізувати цілі по тих аспектах, які були відзначені якзначні. Тут важливо не зупинятися на невеликих зниженнях 3-5%, а відразу ставити більш масштабні завдання, щоб не тількизнизити вплив на навколишнє середовище, а й одержати конку-рентні переваги за рахунок ресурсозберігання і більш повноїпереробки або використання відходів.

5. На п'ятому етапі, аналогічно системі менеджменту якості,варто передбачити регулярне проведення внутрішніх аудитів, атакож систематичний моніторинг діяльності з метою виявленнявідхилень від встановлених вимог і причин їх появи, аналіз збоку керівництва. Необхідно також розробити коригувальні іпопереджувальні дії по усуненню і запобіганню відхилень, осо-бливо їх причин.

Створення і впровадження системи OHSAS 18001. Роботапо впровадженню OHSAS 18001 багато в чому аналогічна тій,що проводиться для системи екологічного менеджменту. Воназдійснюється в таких напрямах:

Виділяються найбільш значимі аспекти, що впливають наздоров'я і безпеку працівників на території підприємства. Доних можуть відноситися:

фактори, пов'язані з можливим впливом машин і механіз-мів;

фактори, пов'язані з характеристиками навколишнього се-редовища на робочому місці: температура, вологість, шум, віб-рації, забруднення повітря пилом або хімічними речовинами,інші фізичні фактори; психологічні фактори; ергономіка, зруч-ність для роботи;

фактори, пов'язані з характером роботи: постійне перебу-вання в одній позі; високі фізичні навантаження; напруженийритм роботи; робота, що спричинює високу втомлюваність (мо-нотонна, пов'язана з постійним потоком людей і т.ін.);

можливі аварії і нещасні випадки на виробництві.

По кожному фактору оцінюють його ризик, виходячи звпливу на людину й імовірності такого впливу. Як правило, фа-ктори ранжирують за ризиками на: 1) недопустимі, 2) допусти-мі і 3) незначні.

З метою зниження ризиків для працівників розробляютьпрограму керування професійною безпекою і здоров'ям. Зви-чайно ця програма передбачає поетапне переведення аспектів знедопустимим ризиком у допустимі і незначні, допустимих - унезначні, зменшення впливу факторів, що породжують незнач-ний ризик.

Як і будь-яка система керування, система менеджменту про-фесійної безпеки і здоров'я потребує розробки політики, вста-новлення цілей, розподілу повноважень і відповідальності танаступного моніторингу, проведення аудитів і аналізу з бокукерівництва.

Розробка і впровадження системи НАССР. Сприятливоюосновою для розробки системи НАССР можуть бути діючі напідприємстві програми, обумовлені виконанням санітарнихправил для підприємств харчової промисловості. Вони вклю-чають виконання вимог, у тому числі до:

гігієни персоналу;

санітарного стану виробничих і побутових приміщень, уста-ткування, інвентаря і тари;

водопостачання і каналізації;

вентиляції;

заходів боротьби з комахами і гризунами;

порядку використання миючих і дезинфікуючих засобів.Розробка системи НАССР, як правило, здійснюється в такій

послідовності:

опис продукту, інгредієнтів продукту (сировини), допоміж-них матеріалів, миючих і дезінфікуючих засобів;

складання схеми виробництва та опис всіх етапів виробниц-тва продукції;

виявлення та опис усіх хімічних, фізичних і біологічних ри-зиків;

визначення критичних точок керування (КТК) технологіч-ного процесу, в яких його треба контролювати, щоб унемо-жливити вплив небезпечних факторів;

встановлення критичних меж контрольованих параметрівдля кожної КТК;

розробка системи моніторингу параметрів у кожній КТКтехнологічного процесу;

розробка попереджувальних заходів для запобігання відхи-лень від встановлених критичних меж або коригувальнихзаходів для усунення виявлених відхилень;

встановлення процедур перевірки ефективності функціону-вання системи;

визначення порядку реєстрації даних, необхідних для фун-кціонування системи;

розробка документації системи.