7.5. Інтегровані системи менеджменту

магниевый скраб beletage

Найбільш ефективним способом удосконалення керуванняпідприємством на сьогодні є впровадження інтегрованих сис-тем менеджменту, створених відповідно до вимог міжнароднихстандартів: ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18000 та деяких ін-ших. Створені на базі світового управлінського досвіду, ці стан-дарти є рекомендаціями по удосконаленню управлінськоїдіяльності підприємств.

Поняття «Інтегровані (іноді їх називають інтегральні)» сис-теми менеджменту з'явилося наприкінці 90-х років минулогостоліття у зв'язку з розробкою систем, що відповідають вимо-гам кількох міжнародних стандартів на системи менеджменту(Management Systems Standards (MSS). Спочатку його застосо-вували, якщо організація розробляла дві документовані систе-ми менеджменту, у тому числі якості і навколишньогосередовища, і забезпечувала їх одночасне функціонування.

У подальшому до групи MSS була приєднана третя система- стандарт OHSAS 18001 Система керування професійною без-пекою і здоров'ям. Це стало можливим після того, як у процесійого розробки стало очевидно, що впровадження подібної сис-теми потребує одночасно оцінки факторів, пов'язаних з впли-вом на навколишнє середовище, а також з впливомустаткування і виробничого середовища. Тому стандартOHSAS 18001 на системи менеджменту професійної безпеки таздоров'я стали застосовувати в комплексі і взаємозв'язку з сис-темами менеджменту ISO 14 001 і ISO 9001.

Останніми роками з розвитком стандартизації менеджменту,появою нових стандартів на різні системи менеджменту, ство-рення інтегрованих систем практикується все ширше, оскількипри цьому вдається знизити витрати на розробку, впроваджен-ня і сертифікацію та одержати ефект «два в одному», «три в од-ному» і так далі. Під впливом перерахованих вище факторівсформувалося визначення інтегрованої системи менеджментуяк частини системи загального менеджменту організації, щовідповідає вимогам кількох міжнародних стандартів на систе-ми менеджменту і функціонує як єдине ціле.

Нині інтегровані системи менеджменту можуть створювати-ся за участі таких міжнародних стандартів:

ISO серії 9000 (Quality management sуstемs - системи ме-неджменту якості) на системи менеджменту якості;

ISO серії 14000 (Environmental management sуstемs - сис-теми екологічного менеджменту) на системи екологічного ме-неджменту;

OHSAS серії 18000 (Occupational Health and SafetyAssessment Series - система керування професійною безпекою іздоров'ям) на системи менеджменту промислової безпеки йохорони праці;

SA 8000 (Social Accountability - Соціальна відповідаль-ність) на системи соціального й етичного менеджменту;

ISO серії 17 799 (Information technology - Code of practicefor Information security management - Інформаційні технології.Звід правил по керуванню інформаційною безпекою) на систе-ми менеджменту інформаційної безпеки;

стандартів, що базуються на принципах НАССР (HazardAnalysis and Critical Control Роіnts - Аналіз ризиків і критичніточки) на системи керування безпекою харчових продуктів;

стандартів, що базуються на принципах GMP (GoodManufacturing Practice - Належна виробнича практика) на сис-теми менеджменту виробництва лікарських засобів;

стандартів, що базуються на принципах FSC (ForestStewardship Council - Лісова піклувальна рада).

Перераховані вище стандарти мають багато спільного. Середосновних спільних моментів можна назвати такі:

визначення основних процесів;

розробка політики і вимірних цілей;

планування дій, необхідних для реалізації політики і цілей;

встановлення і розподіл відповідальності та повноваженьміж працівниками;

моніторинг процесів і програм, що реалізують політику та цілі;

регулярне проведення внутрішніх аудитів;

прийняття коригувальних і попереджувальних дій;

аналіз ефективності системи менеджменту вищим керівництвом.Організаційно-методичною базою для побудови інтегрова-них систем залишаються стандарти ISO серії 9000. Це пов'язаноз тим, що основні поняття і принципи, сформульовані в них,найбільше відповідають поняттям і принципам загального ме-неджменту.

Інтегровані системи менеджменту будуються на основі за-стосування системного і процесного підходів до управлінняпідприємством, що дозволяють пов'язати в єдине ціле різніпроцеси і види діяльності. Діяльність будь-якої організації по-в'язана з ризиками, що визначають основні втрати.

Метою створення інтегрованої системи менеджменту є спі-льне оптимальне керування ризиками, що дозволяє скоротитинеобхідні підприємству матеріальні та організаційні ресурси.

На сьогодні сформувалося два підходи до створення інтегро-ваних систем менеджменту [12].

Перший підхід отримав назву «адитивний» (від лат. additio -додаток). Він полягає в послідовному впровадженні систем ме-неджменту, заснованих на сумісних стандартах.

У цьому випадку використовується той факт, що багато ста-ндартів на системи менеджменту мають подібну структуру,склад об'єктів стандартизації і спільні процеси (додаток 11).Сюди можна віднести такі стандарти, як ISO 9001, ISO 14 001,OHSAS 18 001, SA 8000, а також всі інші, розроблені після 2000року, та розраховані на можливість спільного застосування.Спільним для цих стандартів є також застосування циклу Де-мінга PDCA.

Спочатку обирається і впроваджується стандарт, що стає ба-зовим (як правило, це ISO 9001). Потім створена система мене-джменту послідовно доповнюється стандартами ISO 14001,OHSAS 18 001, SA 8000 і т.д. Причому період між початкомвпровадження першої системи і наступної може коливатися відкількох місяців до кількох років.

Другий підхід називають моделлю одночасного інтегрування.Він передбачає одночасну розробку систем менеджменту, об'єд-наних у єдиний комплекс. Цей комплекс розглядається як суку-пність взаємозалежних процесів, яка збалансовано враховуєінтереси всіх зацікавлених сторін. Однак для побудови цієї мо-делі, крім вимог стандартів на системи менеджменту (ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 і т.д.), приймаються до уваги й іншівимоги та очікування зацікавлених сторін. При цьому викорис-товуються різні методи: бенчмаркінг, збалансована система по-казників, шість сигм, TPM, реінжиніринг, самооцінка та ін.

При розробці такої інтегрованої системи здійснюється всебі-чний аналіз на якість продукції і задоволеність споживача, на-вколишнє середовище, здоров'я, безпеку і задоволеністьпрацівників, фінансові результати, етику і т.д. В якості побудо-ви такої інтегрованої моделі може бути впровадження Європей-ської моделі ділової досконалості Європейського фондукерування якості (EFQM).

Нині Україну накрила хвиля активної розробки і впрова-дження систем менеджменту якості, що відповідають вимогамстандарту ISO 9001:2000. Поки цей процес поступово охоплюєвсе більшу кількість підприємств та організацій, а їх керівникизвикають до життя в нових умовах, наближається друга хвиля -стандарти ISO 14001:2004 (системи екологічного менеджменту)і OHSAS 18001:1999 (системи керування професійною безпе-кою і здоров'ям).

Багато керівників, лідери у своїх галузях, вже почали готува-тися до цього. Але лише деякі з них очікують на третю хвилю -стандарти SA 8000:2001, в яких викладені вимоги до соціальноївідповідальності підприємств.

Провідні фірми світу вважають, що надійними партнерамиможуть бути тільки ті компанії, які використовують етичні під-ходи до суспільства і до свого персоналу, поважають своїх спів-робітників і створюють для них необхідні умови.

Запитання для контролю ізасвоєння опрацьованого матеріалу

Опишіть послідовність дій при створенні системи керуванняякістю.

Що являє собою документ «Політика в області якості» під-приємства? 3. Дайте характеристику документації системикерування якістю.

Опишіть порядок і послідовність розробки «Керівництва зякості».

Як забезпечується перевірка працездатності системи якостіна підприємстві?

Хто на підприємстві уповноважений здійснювати координа-цію всієї діяльності по розробці, впровадженню і сертифіка-ції системи керування якістю?

Вимоги яких стандартів необхідно виконувати при прове-денні аудиту системи керування якістю?

Опишіть порядок і послідовність розробки стандарту ISO14001:2004.

Які системи менеджменту називаються «інтегрованими»?

Які стандарти можуть входити до інтегрованої системи ме-неджменту?

Які існують підходи при створенні інтегрованих систем ме-неджменту?

Тести

Структура документації СМЯ включає:

а)         політику, керівництво з якості, процедури, інструкції, за-писи;

б)         Керівництво з якості;

в)         звіти по браку, звіти внутрішніх аудиторів, протоколи за-сідань Днів якості;

г)         всі перераховані варіанти.

Термін "документовані процедури" означає, що:

a) процедури мають бути визначені, документально оформ-лені, впроваджені і підтримуватися;

б)         процедури мають бути визначені і вивчені внутрішнімиаудиторами підприємства;

в)         процедури мають бути визначені, вивчені і документальнооформлені.

3. До обов'язкових процедур, передбачених ISO 9001:2000,входять:

а)         4 процедури;

б)         8 процедур;

в)         6 процедур.

8. Етапи життєвого циклу продукції відповідно до ISO9004:1994 включають:

а)         8 етапів;

б)         11 етапів;

в)         6 етапів.

Терміни і поняття

Система

Система менеджменту якості (СМЯ)

Створення

Впровадження

Нормативний документ

Модель системи менеджменту якості

Структура документації системи менеджменту якості

Функції системи менеджменту якості

Сертифікат

Сертифікація

Керівництво з якості

Піраміда документації системи менеджменту якості

Інтегровані системи менеджменту якості

Підходи до створення інтегрованих систем менеджменту

Адитивний підхід

Модель одночасного інтегрування

Принципи GMP

Система соціального та етичного менеджменту

Література до розділу 7

Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П.Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред.О.П. Глудкина. - М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.

Горленко О.А., Мирошников В.В. Создание систем менедж-мента качества в организации. - М.: «Машиностроение-1».

-           124 с.

Исаев С.В. Каких ошибок следует избегать при разрабВТКеи сертификации СМК // Методи менеджмента качества. -2004. - №9. - С. 40-43.

Исаев С.В. Каких ошибок следует избегать при разрабВТКеи сертификации СМК // Методи менеджмента качества. -2004. - №10. - С. 39-44.

Литвиненко В.С., Плетнева Н.П. Рекомендации по обновле-нию систем качества // Методи менеджмента качества. -

- №12. - С. 40-43.

Международний стандарт ^О 9000. Системи менеджментакачества. Основние положения и словарь. - 2000-12-15. -Изд. ^О-2000.

Международний стандарт ^О 9001. Системи менеджментакачества. Требования. - 2000-12-15. - Изд. КО-2000.

Международний стандарт ^О 9004. Системи менеджментакачества. Руководство по улучшению деятельности. - Изд.^О-2000.

Международний стандарт ^О 9000. Системи менеджментакачества. Основние положения и словарь.- 2000-12-15. -Изд. ^О-2000.

Момот А.И. Возможности создания, внедрения и сертифи-кации систем управления качеством на предприятиях //Наукові праці Донецького національного технічного уні-верситету. Серія: економічна. Випуск 91. - Донецьк, ДонН-ТУ, 2005. - С. 201-206.

Руководство по применению стандарта ^О 9001:2000 всфере услуг: Пер. с англ. А.Л. Раскина. - М.: РИА «Стан-дарти и качество», 2001. - 120 с.

Свиткин М. Интегрированньїе системи менеджмента //Стандарти и качество. - 2004. - № 2. - С. 56-61.

Фанталов И.О., Хоразов А.М. Некоторьіе аспекти нефор-мального подхода к внедрению СМК // Методи менедж-мента качества. - 2003. - № 12. - С. 16-19.

Успешная сертификация на соответствие нормам ISO серии9000: Руководство по подготовке, проведению последующейсертификации / Изд.: Eckhard Kreier / Kissing. Forum-Verl.Herkert-LosebL-Ausg, 1995. - 416 с.

^кхaрд Крайер. Успешная сертификация на соответствиенормам ISO серии 9000: Руководство по подготовке, проведе-нию последующей сертификации. - Германия, 2000. - 416 с.

РОЗДІЛ 8

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Передумови та умови сертифікації систем менеджментуякості

Міжнародне визнання сертифікатів

Стандартизація і сертифікація систем менеджменту яко-сті в Україні