8.1. Передумови та умовисертифікації систем менеджменту якості

Міжнародна практика сертифікації спрямована на усуненнятехнічних бар'єрів, що виникають при сертифікації продукції, ізабезпечення безперешкодного її просування на ринках.

Провідне місце в області організаційно-методичного забез-печення сертифікації належить Міжнародній організації постандартизації (ISO). Разом з ISO над проблемами сертифіка-ції працює Міжнародна Електротехнічна Комісія (МЕК).

В умовах виникнення ринкових відносин в Україні сертифі-кація стає практично єдиним засобом захисту споживача від не-сумлінності виробників. Вона сприяє запобіганню появи наринку екологічно небезпечної і недоброякісної продукції.

За статистичними даними, за останні п'ятнадцять років зро-сла кількість померлих від травм та отруєнь внаслідок викорис-тання небезпечних товарів. У переліку основних причинсмертності травматична і токсична небезпека посідає друге міс-це, випередивши онкологічні захворювання. Травми й отруєннястали наслідком використання населенням недоброякісних су-рогатів алкогольних напоїв, харчових продуктів, дитячих ігра-шок та інших товарів споживчого призначення, якіпоставляються найчастіше контрабандним шляхом.

За таких умов, поряд з традиційними методами і засобамизабезпечення якості і безпеки продукції та послуг, все більшогопоширення набуває сертифікація продукції.

Однак останнім часом для споживача вже недостатньо сер-тифіката відповідності на окремий виріб. Постійним партнерамдля більшої впевненості важливо знати, що у виробника весьтехнологічний процес підтримується на високому рівні і ство-рюються передумови до мінімуму зменшити імовірність появидефектів.

Для споживача гарантією стабільної якості може бути надій-ність технології, системи підтримки технологічної точностіустаткування й оснащення, метрологічних засобів, ефективноїсистеми підготовки кадрів. Іншими словами, споживач хоче ма-ти впевненість у надійній і ефективній системі керування якіс-тю продукції. Внаслідок цього і з'явилася потреба всертифікації систем якості.

Відповідно до методичних документів ISO/МЕК, під серти-фікацією відповідності розуміються дії третьої сторони, які до-водять, що належним чином ідентифікована продукція, процесабо послуга відповідають конкретному стандарту або іншомунормативному документу.

Це підтвердження оформлюється у вигляді документа (сер-тифіката), який видається організації органом по сертифікаціїі який засвідчує, що продукція відповідає певним стандартам.Сертифікація - гарантія певного рівня якості.

Система менеджменту якості відповідає певному стандартуабо іншому нормативному документу. Під «третьою» стороноюмається на увазі особа або орган, визнані незалежними як від по-стачальника (перша сторона), так і від покупця (друга сторона).

Сьогодні системи менеджменту якості набувають все біль-шого поширення. Вони знаходять застосування в різних галу-зях промисловості та сфері послуг, стаючи основою длядосягнення високого стандарту якості продукції.

Послуги по сертифікації систем якості виконують як ті орга-нізації, що займаються сертифікацією продукції, так і ті, які ра-ніше займалися розробкою систем якості. Однак за нормами,що сформувалися в міжнародній практиці, одна й та сама орга-нізація не може виконувати послуги по створенню (і впрова-дженню) систем менеджменту якості та її сертифікацій.

Порядок проведення сертифікації складається з кількохетапів.

На першому етапі після прийняття керівництвом підприєм-ства рішення про необхідність проведення сертифікації та оде-ржання сертифіката на відповідність міжнародному стандартуISO 9001, подається попередня заявка до органу сертифікації ізаповнюється анкета.

На другому етапі до органу сертифікації подається заповне-на анкета разом з Керівництвом з якості.

На третьому етапі здійснюється попередня перевірка гото-вності підприємства до проведення сертифікації.

На четвертому етапі органом сертифікації проводиться ін-формаційна нарада на підприємстві.

На п 'ятому етапі розробляється програма робіт по сертифікації.

На шостому етапі групою експертів проводиться безпосере-дньо сертифікація. У разі позитивного результату видаєтьсясертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO9001:2000 (в Україні ДСТУ ISO 9001:2001).

На сьомому етапі аудиторами сертифікаційного органу про-водяться такі інспекційні (наглядові) перевірки для підтвер-дження виданого сертифіката.

На початок 2002 року у світі було зареєстровано більше пів-мільйона сертифікованих СМЯ [1]. Процес сертифікації торк-нувся 161 країни світу. Порівняно з 2001 роком він зріс на 25%.Серед 51 європейської держави лідерами стали Великобританія(більше 66 тис. сертифікатів), Італія (більше 48 тис.), Німеччи-на (більше 41 тис.). Колишні соціалістичні країни: Румунія -більше 6 тис., Чеська республіка - більше 5 тис., Польща - бі-льше 2 тис., Словенія - більше тисячі сертифікованих системякості. На той період Україна в цьому списку займала 29-е міс-це (більше 300 сертифікатів).

На початок 2005 року в світі було видано близько 600 тис.сертифікатів на відповідність стандартам ISO 9001:2000.

Особливо широко сертифікуються системи менеджментуякості в металургійній і машинобудівній галузях. Так, напри-клад, за даними тільки TUV CERT (Німеччина), загальна кіль-кість виданих сертифікатів (станом на 1.08.2003 р.) по галузях

склала 32 721, у тому числі виробництво й обробка металопро-дукції - 7098; машинобудування - 4354; виробництво офісноїтехніки та пристроїв; електроніка, точна механіка, оптика - 4187;виробництво виробів з гуми і пластмаси - 2963; надання послугдля підприємств - 2025; торгівля, обслуговування і ремонттранспортних засобів і споживчих товарів - 1726 (табл. 8.1.).

Таблиця 8.1

Загальна кількість виданих TVV CERT сертифікатівстаном на 1.08.2003р. (з 1990р.) окремо по галузях ісферах діяльності

з/п

Галузь або сфера діяльності

В

1

2

3

1

Сільське і лісове господарство, риба