8.1. Передумови та умовисертифікації систем менеджменту якості

магниевый скраб beletage

Міжнародна практика сертифікації спрямована на усуненнятехнічних бар'єрів, що виникають при сертифікації продукції, ізабезпечення безперешкодного її просування на ринках.

Провідне місце в області організаційно-методичного забез-печення сертифікації належить Міжнародній організації постандартизації (ISO). Разом з ISO над проблемами сертифіка-ції працює Міжнародна Електротехнічна Комісія (МЕК).

В умовах виникнення ринкових відносин в Україні сертифі-кація стає практично єдиним засобом захисту споживача від не-сумлінності виробників. Вона сприяє запобіганню появи наринку екологічно небезпечної і недоброякісної продукції.

За статистичними даними, за останні п'ятнадцять років зро-сла кількість померлих від травм та отруєнь внаслідок викорис-тання небезпечних товарів. У переліку основних причинсмертності травматична і токсична небезпека посідає друге міс-це, випередивши онкологічні захворювання. Травми й отруєннястали наслідком використання населенням недоброякісних су-рогатів алкогольних напоїв, харчових продуктів, дитячих ігра-шок та інших товарів споживчого призначення, якіпоставляються найчастіше контрабандним шляхом.

За таких умов, поряд з традиційними методами і засобамизабезпечення якості і безпеки продукції та послуг, все більшогопоширення набуває сертифікація продукції.

Однак останнім часом для споживача вже недостатньо сер-тифіката відповідності на окремий виріб. Постійним партнерамдля більшої впевненості важливо знати, що у виробника весьтехнологічний процес підтримується на високому рівні і ство-рюються передумови до мінімуму зменшити імовірність появидефектів.

Для споживача гарантією стабільної якості може бути надій-ність технології, системи підтримки технологічної точностіустаткування й оснащення, метрологічних засобів, ефективноїсистеми підготовки кадрів. Іншими словами, споживач хоче ма-ти впевненість у надійній і ефективній системі керування якіс-тю продукції. Внаслідок цього і з'явилася потреба всертифікації систем якості.

Відповідно до методичних документів ISO/МЕК, під серти-фікацією відповідності розуміються дії третьої сторони, які до-водять, що належним чином ідентифікована продукція, процесабо послуга відповідають конкретному стандарту або іншомунормативному документу.

Це підтвердження оформлюється у вигляді документа (сер-тифіката), який видається організації органом по сертифікаціїі який засвідчує, що продукція відповідає певним стандартам.Сертифікація - гарантія певного рівня якості.

Система менеджменту якості відповідає певному стандартуабо іншому нормативному документу. Під «третьою» стороноюмається на увазі особа або орган, визнані незалежними як від по-стачальника (перша сторона), так і від покупця (друга сторона).

Сьогодні системи менеджменту якості набувають все біль-шого поширення. Вони знаходять застосування в різних галу-зях промисловості та сфері послуг, стаючи основою длядосягнення високого стандарту якості продукції.

Послуги по сертифікації систем якості виконують як ті орга-нізації, що займаються сертифікацією продукції, так і ті, які ра-ніше займалися розробкою систем якості. Однак за нормами,що сформувалися в міжнародній практиці, одна й та сама орга-нізація не може виконувати послуги по створенню (і впрова-дженню) систем менеджменту якості та її сертифікацій.

Порядок проведення сертифікації складається з кількохетапів.

На першому етапі після прийняття керівництвом підприєм-ства рішення про необхідність проведення сертифікації та оде-ржання сертифіката на відповідність міжнародному стандартуISO 9001, подається попередня заявка до органу сертифікації ізаповнюється анкета.

На другому етапі до органу сертифікації подається заповне-на анкета разом з Керівництвом з якості.

На третьому етапі здійснюється попередня перевірка гото-вності підприємства до проведення сертифікації.

На четвертому етапі органом сертифікації проводиться ін-формаційна нарада на підприємстві.

На п 'ятому етапі розробляється програма робіт по сертифікації.

На шостому етапі групою експертів проводиться безпосере-дньо сертифікація. У разі позитивного результату видаєтьсясертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO9001:2000 (в Україні ДСТУ ISO 9001:2001).

На сьомому етапі аудиторами сертифікаційного органу про-водяться такі інспекційні (наглядові) перевірки для підтвер-дження виданого сертифіката.

На початок 2002 року у світі було зареєстровано більше пів-мільйона сертифікованих СМЯ [1]. Процес сертифікації торк-нувся 161 країни світу. Порівняно з 2001 роком він зріс на 25%.Серед 51 європейської держави лідерами стали Великобританія(більше 66 тис. сертифікатів), Італія (більше 48 тис.), Німеччи-на (більше 41 тис.). Колишні соціалістичні країни: Румунія -більше 6 тис., Чеська республіка - більше 5 тис., Польща - бі-льше 2 тис., Словенія - більше тисячі сертифікованих системякості. На той період Україна в цьому списку займала 29-е міс-це (більше 300 сертифікатів).

На початок 2005 року в світі було видано близько 600 тис.сертифікатів на відповідність стандартам ISO 9001:2000.

Особливо широко сертифікуються системи менеджментуякості в металургійній і машинобудівній галузях. Так, напри-клад, за даними тільки TUV CERT (Німеччина), загальна кіль-кість виданих сертифікатів (станом на 1.08.2003 р.) по галузях

склала 32 721, у тому числі виробництво й обробка металопро-дукції - 7098; машинобудування - 4354; виробництво офісноїтехніки та пристроїв; електроніка, точна механіка, оптика - 4187;виробництво виробів з гуми і пластмаси - 2963; надання послугдля підприємств - 2025; торгівля, обслуговування і ремонттранспортних засобів і споживчих товарів - 1726 (табл. 8.1.).

Таблиця 8.1

Загальна кількість виданих TVV CERT сертифікатівстаном на 1.08.2003р. (з 1990р.) окремо по галузях ісферах діяльності

з/п

Галузь або сфера діяльності

В

1

2

3

1

Сільське і лісове господарство, рибальство, рибництво

118

2

Гірська промисловість і видобуток корисних копалин

99

3

Харчова промисловість і виробництво тютюну

973

4

Текстильне і швейне виробництво

626

5

Виробництво шкіри

128

6

Переробка деревини

154

7

Виробництво паперу

313

8

Видавнича справа

27

9

Поліграфія, тиражування

294

10

Виробництво коксу і мінеральних олій

84

11

Виробництво і переробка ядерного палива

13

12

Хімічне виробництво

1296

13

Фармацевтична промисловість

156

14

Виробництво виробів з гуми і пластмаси

2963

15

Скляна і керамічна промисловість, переробка корисних і рідкихкопалин

346

16

Виробництво цементу, вапна, гіпсу і виробів з них

224

17

Виробництво й обробка металів, виготовленняметаловиробів

7098

18

Машинобудування

4354

19

Виробництво офісної техніки, устаткування для обробки інфо-рмації, точна механіка, оптика

4187

20

Судно будування

7

21

Виробництво авіаційних і космічних літальнихапаратів

22

22

Виробництво інших транспортних засобів (автомобілів, мото-циклів, залізничного рухомого складу)

816

23

Виробництво меблів, прикрас, музичних інструментів, спорти-вного інвентаря, іграшок та іншої продукції

294

24

Рекуперація (утилізація відходів)

118

25

Електропостачання

112

26

Газопостачання

42

27

Водопостачання, централізоване теплопостачання

54

28

Будівництво

1404

29

Торгівля, обслуговування та ремонт транспортних засобів іспоживчих товарів

1726

30

Утримання готелів і ресторанів

73

31

Зв'язок і передача інформації

582

32

Кредитна і страхова діяльність, земельна і житлова справа, зда-ча в оренду рухомого майна

118

33

Інформаційні технології

396

Закінчення табл. 8.1

1

2

3

34

Архітектурні й інженерні бюро

658

35

Надання послуг для підприємств

2025

36

Громадське управління, захист, соціальне страхування

25

37

Освіта і виховання

176

38

Охорона здоров'я, ветеринарне і соціальне забезпечення

512

39

Надання інших громадських і особистих послуг

108

 

УСЬОГО

32 721

Багато промислових підприємств, які мають значний прак-тичний досвід роботи з системами менеджменту якості, випро-бували на собі переваги від їх застосування. Однак це стаєможливим тільки тоді, коли вирішення про впровадження та-ких систем підкріплюється техніко-економічним обґрунтуван-ням, а саме впровадження проходить поетапно в суворійпослідовності.

Фахівцями кафедри науки Берлінського технічного універ-ситету з ініціативи TUV CERT у 1993 році були опитані пред-ставники 325 з 800 компаній, що пройшли сертифікацію навідповідність міжнародним стандартам ISO 9000. Більшість з

них не змогли позитивно відповісти на запитання про кількіс-ний вимір економічного ефекту впровадження систем якості[12].

Такий результат, коли поліпшення якості в більшості випад-ків не вимірюється, свідчить про недооцінку призначення сис-тем якості та їх економічного потенціалу. А він пов'язаний самез можливістю кількісної оцінки стану забезпечення якості вкомпанії на основі вимірів, тому що керувати можна тільки тим,що можна виміряти.

Тому напрошується висновок, що система менеджментуякості має впроваджуватися насамперед для того, щоб даватиуявлення про стан забезпечення якості і досягнення глобальнихцілей, пов'язаних з потенційними можливостями, а не для одер-жання швидкої вигоди.

Незважаючи на те, що сертифікація систем якості підпри-ємств на відповідність стандарту ISO 9000 набула значного по-ширення у всіх країнах світу, існують думки, які ставлять підсумнів ту їх користь, що вже набула визнання.

Корисність систем менеджменту якості заперечуються тимбільше, чим частіше замовники вимагають від постачальниківвиконання мінімальних вимог до якості у відповідності зі стан-дартом ISO 9000. З висуненням такої вимоги замовника зростаєопір постачальника, його небажання вкладати кошти в системуякості. Постачальник сумнівається в тому, що вона принесеекономічну користь протягом тривалого періоду.

На думку німецьких фахівців, навіть той факт, що підприєм-ство впроваджує систему якості на вимогу замовника або від-повідно до однієї з директив Європейського Союзу (ЄС), незавжди означає, що воно переконане в корисності і рентабель-ності системи.

У числі скептиків систем якості ISO 9000 і відомий амери-канський фахівець з якості, Дж.Джуран. В інтерв'ю журналу«Європейська якість» він зазначив, що «дотримання вимог ста-ндартів ISO 9000 або сертифікація на відповідність їм не гаран-тує компанії лідируючих позицій в області якості. Доказівпротилежного не існує...У мене знайшлося чимало сумнівів щодостандартів ISO 9000, і мені здається, що, незважаючи на всівкладені в ці стандарти зусилля і пропаганду органів по станда-ртизації та товариств по якості, які заробили великі гроші нацьому, все це зазнає невдачі. Компанії зрозуміють, що немає жо-дних підстав витрачати гроші на підтримку сертифікатів від-повідності цим стандартам, які не забезпечують їм лідерства вобласті якості» [9].

Однак, незважаючи на авторитетність цих висловлювань,для багатьох стали очевидними такі позитивні сторони серти-фікації на відповідність стандартам ISO 9000:

В умовах глобалізації економіки незалежно від країни-постачальника за допомогою сертифікації споживачі отрималисистему, яка дозволяє їм оцінити рівень якості придбаної про-дукції.

З'явилася можливість наочно та ефективно демонструватиможливості компанії по випуску якісної продукції.

Створено механізм, який дозволяє компаніям усього світув прагненні "підтягнутися до кращих підприємств" - оціненихсертифікатом на відповідність ISO 9000 на вищу оцінку. Такимчином піднявся середній рівень керування якістю і сама якістьпродукції.

Став більш досконалим сам механізм керування якістю,його документоване оформлення.

Переваги сертифікації систем якості були такими очевидни-ми, що уряди деяких країн зробили її обов'язковою умовою длянайбільш важливих відомств.

Так, наприклад, у країнах НАТО (Великобританії, Німеччи-ні та ін.) наявність сертифіката на систему якості стала обов'яз-ковою для компаній, які поставляють продукцію міністерствуоборони. Подібне рішення прийняв і уряд Росії.

Особливо активізуються в цьому відношенні споживачі, якіпосилюють свої вимоги до постачальників. Наприклад, такіамериканські фірми, як «Дженерал Моторс», «Форд», «Крайс-лер», зажадали в обов'язковому порядку від 13 тис. своїх поста-чальників (сировини, матеріалів і т.д.) сертифікатів ISO 9000.Такі ж вимоги в Європі до своїх партнерів пред'явила і відомафірма «Опель».

Дані, що підтверджують підвищення ефективності діяльнос-ті підприємств після впровадження і сертифікації систем якос-ті, були отримані однією з англійських фірм (Lloids RegisterQuality Assurance).

У результаті обстеження, проведеного на машинобудівнихпідприємствах Великобританії, було встановлено, що рентабе-льність фірм, які одержали сертифікат на відповідність МС ISO9000, порівняно з тими, які не мають системи якості, значнозбільшилася. Крім того, спостерігалося значне випередження (удва і більше рази) порівняно з середніми по галузі основнимипоказниками: 1) приросту прибутку; 2) прибутковості капіталу;3) обсягу продажу на одного працюючого; 4) прибутку на одно-го працюючого; 5) оборотності основних фондів.

Звичайно, важко довести, що результати були досягнуті самезавдяки сертифікації на відповідність стандартам ISO 9000. Алебезсумнівним було те, що підприємства, які впровадили систе-ми якості, були більш стійкими і стабільними у фінансовому від-ношенні.

Функціонування систем менеджменту якості, що відповіда-ють стандартам ISO 9000, забезпечує:

наочність управлінських процесів;

зниження витрат і скорочення термінів освоєння системиякості шляхом поліпшень, пов 'язаних з чіткою організацієюструктури і процесів;

поліпшення відтворюваної якості послуг;

усунення робіт у холосту;

досягнення задоволеності замовників;

мотивацію персоналу;

попередження претензій, пов'язаних з відповідальністю запродукцію, за допомогою документованої організаційноїструктури, процесів і власних записів по якості;

підвищення гнучкості перебудови процесів при вимогах, щозмінюються, і очікування замовника;

створення інформаційної бази для рентабельного інтегрова-ного менеджменту якості.

З метою взаємного визнання сертифікатів різних країн у Єв-ропі та світі проводиться велика робота. Вона полягає в гармо-нізації підходів до процесу сертифікації систем якості. Це необ-хідно для забезпечення визнання результатів оцінки і сертифі-кації незалежно від того, в якій країні і в якій фірмі вона булавиконана.

Для наближення до «єдиного сертифіката» у 1990 році буластворена перша в світі система взаємного визнання сертифіка-тів на систему якості - Європейська мережа оцінки і сертифіка-ції систем якості (EQNet). Її членами стали визнані незалежніоргани по сертифікації, які діють у промисловості та сфері по-слуг та відповідають вимогам європейського стандарту EN 45012 «Загальні вимоги до органів по сертифікації, що здійсню-ють сертифікацію систем якості». До складу EQNet увійшли бі-льше 20 країн.

Другою організацією, створеною для досягнення взаємноговизнання сертифікатів системи якості, стала Незалежна міжна-родна організація по сертифікації (IIO C).

Третьою організацією по забезпеченню всесвітнього визнан-ня оцінок систем якості є QSAR, заснована в 1993 році Міжна-родною організацією по стандартизації (ISO) і Міжнародноюелектротехнічною комісією (IEC).

8.2. Міжнародне визнання сертифікатів

Популярність сертифікації пояснюється насамперед надан-ням конкурентних переваг, основні з яких такі:

Можливість успішної участі в міжнародних тендерах на по-стачання продукції або надання послуг. Без сертифіката насистему якості неможливо продати свої товари на експорт засвітовими цінами.

Міжнародний стандарт ISO 9000 охоплює всі види і моделіпродукції підприємства і коштує дешевше, ніж сертифікаціяокремих виглядів продукції.

Завдяки сертифікації підвищується рентабельність підпри-ємства за рахунок підвищення конкурентоспроможності іможливості підвищення ціни на продукцію гарантованоїякості.

Використання систем керування якістю дозволяє значнознизити собівартість виробів і, відповідно, зменшити витра-ти на виготовлення конкурентоспроможних виробів та оп-тимізувати витрати підприємства.

Наявність сертифіката - одна з обов'язкових вимог дирек-тив Європейського співтовариства.

Сертифікація по ISO 9000 визнається у більш ніж 130 краї-нах світу, в тому числі з 1997 році в Україні, і є реальною га-рантією якості, яка підтверджується заводом-виробником,сертифікаційною організацією і самою міжнародною органі-зацією ISO.