9.2. Витрати на якість та їх класифікація

Відповідно до визначення поняття «якість», витрати на неїповинні реально забезпечувати виконання очікувань споживача.

Однак що ж являють собою витрати на якість і як вони ви-никають?

А.Фейгенбаум витрати на якість поділяв на такі групи:

Профілактичні, у тому числі планування якості, тобто вит-рати, пов'язані з будь-якою діяльністю, що знижує або повністюзапобігає можливості появи дефектів або втрат.

Витрати на перевірки, у тому числі на інспекцію, тобто навизначення і підтвердження досягнутого рівня якості.

Внутрішні втрати, у тому числі на брак і переробку, тобтовитрати усередині організації, коли обумовлений рівень якостіне досягнутий, тобто до того, як продукт був проданий.

Зовнішні втрати, у тому числі витрати на обслуговуванняпретензій і гарантій, коли обумовлений рівень якості не досяг-нутий, тобто після того, як продукт був проданий.

Сума цих витрат дорівнюватиме загальним витратам на якість.

Структура формування витрат на якість продукції та їх видипредставлена на рис. 9.2.

Однак слід враховувати, що розподіл витрат на ці групи єумовним. І в різних організаціях можуть використовуватися влас-ні методики підрахунку. Але це не суттєво, оскільки класифікаціята аналіз витрат на якість - внутрішня діяльність кожногопідприємства. Достатньо повного позгодження всерединіпідприємства за обраними видами і категоріями витрат. Категоріївитрат мають бути постійними, не дублювати одна одну.

Оцінка ефективності системи якості з точки зоруекономічних наслідків здійснюється на етапі планування якостіпродукції.

Відповідно до вимог ISO 9004:1994 витрати на якістьподіляються на виробничі і невиробничі.

Виробничі витрати на якість - витрати підприємства з метою до-сягнення і забезпечення необхідного рівня якості. Вони включають:

1. Витрати на попереджувальні дії (на відповідність).

Управлінняякістю

Управлінняпроцесом

Плануванняякості іншимипідрозділами

Контрольне тавимірювальне об-ладнання

Забезпеченняякості поставок

Аудит системиякості

Програма по-ліпшен ня якості

Навчання пи-танням якості

Інші витрати

Перевірки та ви-пробування

Перевірки тавипробуванняматеріалів, які по-ставляються

Матеріали длятестування та пе-ревірок

Контроль запроцесом

Прийманняпродукції замов-ника

Перевірка си-ровини та запаснихчастин

Аудит продукту

Відходи

Переро-бка та ре-монт

Втрати

Взаємніпоступки

Знижен-ня сорту

Відходита перероб-ку, які ви-никли звини поста-чальників

Продук-ція, неприйнятаспоживачем

Гарантійнізо-бов'язання

Відкли-кання тамодернізація продукції

Рекла-мації

Рис. 9.2. Структура витрат на якість

2. Витрати на усунення дефектів (на невідповідність).Витрати виробника на попереджувальні дії підрозділяються на:

витрати на заходи, що попереджують невідповідності тадефекти;

витрати на виявлення невідповідностей і дефектності, щовиникають у процесі проектування і виробництва продукції, зметою їх усунення до моменту її реалізації споживачеві (витратина інспекцію).

Витрати на заходи, що попереджують невідповідності тадефекти, містять у собі такі види витрат:

Управління якістю:

витрати на розробку, впровадження і підтримку системиякості, тому що функціонування її сприяє зниженню ризикуспоживача одержати продукцію що, не відповідає його вимо-гам;

витрати на планування системи якості;

витрати на перетворення очікувань споживача щодо якості втехнічні характеристики матеріалу, процесу, продукту.

Керування процесом:

витрати на встановлення засобів керування процесом;

витрати на вивчення можливостей процесу;

витрати на здійснення технічної підтримки виробничому пе-рсоналу в застосуванні і підтримці процедур та планів поякості.

Планування якості іншими підрозділами:

1) витрати, пов'язані з діяльністю з планування якості, яка ви-конується персоналом, який не підпорядковується керівни-кові підрозділу по якості.

Контрольне і вимірювальне устаткування:

витрати, пов'язані з розробкою та удосконаленням всьогоконтрольного і вимірювального устаткування (приладів);

витрати, пов'язані з обслуговуванням і калібруванням всьогоустаткування (приладів);

витрати, пов'язані з обслуговуванням і калібруванням тех-нологічного оснащення, пристроїв, шаблонів і зразків, щомають пряме відношення до якості продукції. (До даної

категорії не входять витрати, пов'язані з вартістю виготов-лення або амортизації цього устаткування).

Забезпечення якості постачання:

витрати на оцінку потенційних постачальників і матеріалівперед укладенням договору на постачання;

витрати, пов'язані з технічною підготовкою перевірок та ви-пробування придбаних матеріалів;

витрати на технічну підтримку постачальників, спрямовануна допомогу їм у досягненні очікуваної якості.

Аудит системи якості:

витрати на внутрішній аудит якості;

витрати на аудит системи