9.3. Показники якості

На підставі інформації про внутрішній і зовнішній брак мо-жна розрахувати узагальнюючий показник якості, який можебути розрахований за формулою:

A + B + C

Kk =-

де Кк - коефіцієнт якості; А - вартість забракованої в процесівиробництва продукції, яка була виявлена до моменту реаліза-ції її споживачеві; В - вартість забракованої продукції, по якійбули пред'явлені рекламації і сплачений штраф; С - вартістьпродукції, яка була піддана ремонту протягом гарантійного те-рміну експлуатації; D - вартість продукції, фактично реалізова-ної за звітний період.

При аналізі браку можуть бути розраховані абсолютні пока-зники розміру браку і втрат від нього. Під абсолютним розміромбраку розуміється сума витрат, спрямованих на виправленнявідновлюваних дефектів і витрат на забраковану продукцію, щоне підлягає відновленню.

При розрахунку абсолютних розмірів втрат від браку з сумиабсолютного його розміру виключають кошти, утримані з вину-ватців браку, суми стягнень з постачальників неякісної сирови-ни, матеріалів і вартість браку за ціною використання.

При визначенні відносних розмірів браку і втрат від нього від-повідно розраховується їх процентне співвідношення в абсолют-ній величині до вартості продукції, реалізованої за звітний період.

Розрахунок втрат від браку

Розрахунок втрат від браку представлений у табл. 9.3.

Таблиця 9.3

з/п

Показники

Од.

вим.

Попереднійрік

Звітнийрік

1

2

3

4

5

1

Вартість забракованої в процесі ви-робництва продукції до моменту ре-алізації її споживачеві

грн.

100 000

120 000

2

Вартість забракованої продукції, поякій були пред'явлені рекламації ісплачено штраф

грн.

4000

4500

3

Вартість продукції, що була підданаремонту протягом гарантійного тер-міну експлуатації

грн.

5000

5800

4

Загальна вартість забракованої про-дукції (п. 1 + п. 2 + п. 3)

грн.

109 000

130 300

5

Витрати по виправленню браку

грн.

50 000

48 000

6

Абсолютний розмір браку (п.4 + п.5)

грн.

159 000

178 300

7