ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Кінець ХХ - початок XXI століття характеризувалися гло-бальними змінами в ринкових відносинах, проривами в еконо-мічній науці, революційними змінами в техніці.

Відбувається прискорений процес глобалізації фінансів,економіки, технології та суспільства. Як наслідок, виникає за-гроза соціально-економічному, науковому, культурному таосвітньому рівню людства. Новий ринок, небувала конкуренціяпотребували нових підходів до забезпечення якості продукції.

Звичне поняття якості трансформувалося і стало основоюнової філософії якості, перехід до якої, як вважають фахівців,можна порівняти з переходом від ньютоновської механіки дотеорії Ейнштейна.

У ринковій системі керування господарством забезпеченнявисокої якості стає об'єктивною умовою існування, найважли-вішим фактором підвищення рівня життя, гарантією соціальної,економічної й екологічної безпеки.

Якість стала інтегруючим поняттям, що зачіпає інтереси всіхучасників суспільного виробництва.

Для виробників якість - вирішальний фактор забезпеченняконкурентоспроможності і «виживання» загалом.

Для споживачів підвищення якості - це найбільш дієвий за-хід для задоволення потреб і захисту їхніх прав.

Для органів влади забезпечення якості життя громадян є од-ним із пріоритетних державних завдань.

Визначення якості стало застосовуватися до підприємства вцілому, до його спроможності задовольняти потреби і очікуван-ня замовника, забезпечити мінімальний ризик при укладанніконтракту. Можна сказати, що на початок XXI століття остато-чно визначився новий глобальний напрям у менеджменті -«якість життя».

Із загальним менеджментом тісно пов'язаний менеджментякості. У той час як загальний менеджмент розпався на декіль-ка самостійних дисциплін (інвестиційний менеджмент, мене-джмент персоналу, фінансовий менеджмент, маркетинг і т.д.),уявлення про менеджмент якості розширювалося і поповнюва-лося все новими елементами виробничої системи.

Важливим елементом взаємопроникнення загального мене-джменту і менеджменту якості став перехід поняття якості векономічну категорію. Діяльність з підвищення якості, що тра-диційно починалася на завершальних стадіях технологічногопроцесу у вигляді контрольних операцій, у відповідності з су-часним підходом здійснюється на кожній технологічній стадії.Вона стала невід'ємною частиною виробничого процесу, метоюякої є підвищення якості виготовленої продукції та зниження їїсобівартості. Від вирішення проблем технічного характеру дія-льність в області забезпечення якості продукції перейшла в об-ласть економічну.

Менеджмент якості стає провідним для будь-якої компанії.Підприємства, які не взяли за основу своєї діяльності методименеджменту якості й екологічного менеджменту, не можутьрозраховувати на успіх у бізнесі і суспільне визнання.

Цим пояснюється тісний зв'язок менеджменту якості з бага-тьма дисциплінами, такими як системи менеджменту якості;сертифікація та аудит систем якості; теорія стандартизації;міжнародна стандартизація; інвестиційний менеджмент; мене-джмент персоналу; фінансовий менеджмент; екологічний мене-джмент; корпоративний менеджмент; проектний менеджмент;дослідження та інноваційна діяльність; виробничий менедж-мент; методологія і методи стандартизації; метрологічне забез-печення якості; контроль якості та випробування продукції;правові питання забезпечення її якості.

Великого значення для регулювання механізмів ринковоїекономіки набуває стандартизація, що має безпосереднє відно-шення до удосконалення керування виробництвом, підвищенняякості товарів і послуг. У підручнику розглянуті основні стан-дарти менеджменту якості, їх взаємозв'язок і вплив на методиуправління підприємством.

Не менш важливу роль в сучасних умовах відіграє і сертифі-кація продукції. В умовах виникнення ринкових відносин вУкраїні вона є практично єдиним засобом захисту споживачавід несумлінності виробників, сприяючи запобіганню появи наринку екологічно небезпечної і недоброякісної продукції.

Однак останнім часом для споживача недостатньо тількисертифіката відповідності на окремий виріб. Постійним парт-нерам для більшої впевненості важливо знати, що у виробникавесь технологічний процес підтримується на високому рівні істворюються передумови до мінімуму зменшити імовірністьпояви дефектів. Іншими словами, споживач хоче бути впевне-ний у надійній і ефективній системі керування якістю продук-ції. Внаслідок цього і з'явилася потреба в розробці тасертифікації систем менеджменту якості.

Нині системи менеджменту якості набувають все більшогопоширення. Вони знаходять застосування в найрізноманітні-ших галузях промисловості та сфері послуг, стаючи основоюдля досягнення високого стандарту якості продукції.

Пропонований підручник призначений для студентів, магіс-трів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників, а такожможе стати у нагоді широкому колу фахівців та інших категорійпрацівників, які вивчають теорію і практику менеджменту яко-сті, стандартизації та сертифікації.

У підручнику узагальнено результати наукових досліджень вобласті менеджменту якості, стандартизації та сертифікації,проаналізовано сучасний практичний закордонний і вітчизня-ний досвід. Докладно розглянуто питання в таких напрямах:

еволюція якості та систем керування якістю;

вітчизняний і закордонний досвід менеджменту якості;

міжнародна стандартизація систем якості;

сучасна концепція менеджменту якості;

створення і сертифікація систем менеджменту якості;

оцінка витрат на забезпечення якості та ефективність сис-тем менеджменту якості;

- застосування прогресивних управлінських технологій ме-неджменту для підвищення якості.

Зміст підручника повністю відповідає затвердженій програмідисципліни «Менеджмент якості» і ґрунтується на вимогах, яківисуваються сьогодні до фахівців в області керування якістю,стандартизації та сертифікації.

Для зручності у додатку наведені Укази Президента і поста-нови Уряду, методичні розробки, рекомендації та інші довідковіматеріали в даній області.

РОЗДІЛ 1

ЯКІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ КЕРУВАННЯ

Поняття якості

Показники якості та їх класифікація

Основні фактори, що впливають на якість продукції