11.5. Система «Упорядкування» (5S)

Система 5S створювалася, так само як і ТРМ, на рубежі 60-70-х років на підприємствах Японії. Вона містила в собі заходипо наведенню порядку, чистоти, зміцнення дисципліни і ство-рення безпечних умов праці за участі всього персоналу. Система5S стала основою менеджменту і підвищення ефективності ви-робництва.

Ця система дозволяла практично без залучення капітальнихвитрат не тільки підвищувати продуктивність, скорочувативтрати, знижувати рівень браку і травматизму, але й створюватинеобхідні стартові умови для реалізації складних і дорогих ви-робничих і організаційних інновацій, забезпечувати їх високуефективність, у першу чергу за рахунок радикальних зміну ста-вленні персоналу до своєї роботи.

Освоєння системи 5S дозволило підвищити дисциплінова-ність персоналу, утримувати устаткування і приміщення в чис-тоті. У той же час, на думку фахівців Японської асоціаціївиробничого обслуговування (JIPM), без одночасного розгор-тання ТРМ система 5S не приводить до значного скорочення кі-лькості поломок, зупинок устаткування і дефектів продукції,тому що ідеальне утримання обладнання не гарантує від не-справностей. Дві ці системи добре взаємодіють одна з одною, іфункціонують набагато ефективніше разом.

Елементи системи 5S

Назва системи 5S складається з перших букв японських сліву латинській транскрипції, що позначає її елементи: Seiri - ор-ганізація; Seiton - акуратність; Seiso - прибирання; Seiketsu -стандартизація; Shitsuke - дисципліна. Зміст кожного з її еле-ментів представлено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

з/п

Японськийтермін

Значеннятерміна

Зміст діяльності. Коментар

1

2

3

4

1

Seiri

Організація

Видалення непотрібного. У процесі органі-зації предмети класифікуються за ступенемнеобхідності. Дається визначення потріб-ним, непотрібним термінове і непотрібнимпредметам. Ліквідацію непотрібних предме-тів проводять після їх інвентаризації. Прин-ципи поділу предметів на потрібні інепотрібні фіксуються документально.

2

Seiton

Акуратність

Упорядкування розміщення предметів. Ме-та належної організації робочого місця - скла-дування або розміщення предметів найбільшраціонально з точки зору дотримання вимогбезпеки, якості й ефективності. Предмети за-бирають з коридорів, якщо вони заважаютьпроїзду або проходу. Коридори повинні зали-шатися безпечними навіть при аварійному ви-миканні освітлення. Неприпустиморозміщувати предмети там, де вони можутьупасти. Найбільш часто предмети розташову-ють ближче до операторів. Легкі речі розмі-щують на верхніх полках, важкі - на висотіпоясу. Вивішують покажчики і знаки.

3

Seiso

Прибирання

Прибирання робочого місця. Мета приби-рання - видалити пил, бруд, масляні плями,стружку, щоб очистити устаткування. Церобить робоче місце безпечнішим, поліпшуєйого стан, запобігаючи тим самим появі де-фектів, поломок, простоїв.

4

Seiketsu

Стан