12.2. Світова практика присудження нагород за якість

Нині у більшості країн світу виділяються в основному двікатегорії нагород за якість.

До першої категорії належать «Факел Бірмінгема», «Діаман-това зірка», «Арка Європи» та ін. Подібні нагороди присуджу-ються одночасно великій кількості підприємств на основіопитування споживачів або експертів без глибокого вивчення йаналізу самих підприємств.

До другої категорії належать нагороди, які базуються на мо-делях «ідеального підприємства». Порівняння з ними дає мож-ливість кількісно оцінити реальні переваги підприємств,визначити їхні сильні і слабкі сторони. На основі цих моделейприсуджуються Національні нагороди з якості (ННЯ) у багатьохрозвинутих країнах. На сьогодні ця практика має місце в 70державах.

Основою для присудження Національних нагород з якості восновному служать:

Премія Демінга в Японії (Deming Application Prize - DAP).

Національна нагорода за якість Белдріджа в США(Melcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA).

Європейська нагорода за якість для підприємств, що знахо-дяться в Європі (European Quality Award - EQA).

Однак слід враховувати різний підхід до питань якості, щосформувався в цих країнах. У зв'язку з тим, що Японія і США усвоєму розвитку дещо випередили європейські держави в цьомупитанні, відповідно, і вимоги до претендентів там вищі. Так, уЄвропі основна увага приділяється системі менеджменту якостіта якості процесів. У той час як в Японії і США питання якостірозглядаються на більш високому рівні: якість, що задовольняєспоживача. Під якістю, що задовольняє споживача, мається наувазі якість цілі і якість виконання.

Нині у зв'язку з поширенням принципів TQM серед євро-пейських підприємств вимоги моделі EQA все більше наближа-ються до критеріїв DAP і MBNQA.

Премія Демінга була затверджена в 1951 році як визнання йо-го заслуг у вивченні проблем якості в Японії. Від дня затвер-дження її одержали вже понад 130 підприємств. Серед них таківідомі фірми, як „Nippon Elektric Co.", „Nissan Motors Co.",„Toyota Limited" та ін.

Премії присуджуються за п'ятьма категоріями: 1) для великихкомпаній; 2) для невеликих фірм; 3) для підрозділів; 4) персональ-на премія окремим особам або групам; 5) для іноземних компаній.

Нагороди присуджуються за досягнення значних результатівзавдяки застосуванню системи «Загальний контроль якостікомпанії (CWQC)», використання статистичних методів, вне-сення особистого вкладу у вивчення, розвиток і поширення ста-тистичних методів для CWQC.

Японським комітетом з присудження премій передбачено де-в'ять критеріїв оцінки;

Політика і цілі.

Організація та управління.

Створення і поширення.

Аналіз.

Стандартизація.

Контроль.

Забезпечення якості.

Результати.

Плани.

Премія Белдріджа була затверджена в 1987 році на честь од-ного із вищих державних службовців адміністрації Р.Рейгана(США), який зробив значний внесок у підвищення ефективнос-ті роботи апарату Президента, а також за його активну позицію іпідтримання ідеї присудження нагород за якість.

У США цією премією нагороджуються такі категорії підпри-ємств: 1) виробничі компанії; 2) компанії, що працюють у сферіобслуговування; 3) невеликі фірми з чисельністю персоналу менше500 чоловік; 4) освітні організації; 5) організації охорони здоров 'я.

Серед компаній, що претендують на одержання цієї нагороди,відбираються кандидати за такими критеріями:

Керівництво.

Інформація та аналіз.

Стратегія планування якості.

Людські ресурси.

Упевненість в якості товарів і послуг.

Результати якості.

Фокус на споживача і задоволення його потреб.

При присудженні премії Белдріджа враховуються досягнен-ня фірми у задоволенні потреб замовників, успіхи у веденні біз-несу, збільшенні обсягів продажів і прибутковості. Одними зперших її одержали компанії „Motorola", „Globe MetallurgicalInc"., „Xerox Bisiness Products and systems" та інші.

Європейська нагорода за якість (EQA) була заснована у 1992році. В її основі - Модель ділової досконалості. Основним ініці-атором був Європейський фонд керування якістю (EFQM) запідтримки Європейської організації якості (EOQ) і Європейсь-кої Комісії. Європейська нагорода за якість присуджується ком-паніям, які значно випереджають інші фірми на європейськомуринку, вносять значний вклад у задоволення потреб споживачів,службовців, а застосовувана ними модель якості передбачає по-стійне поліпшення системи.

Європейський фонд керування якістю розробив дев'ять ос-новних критеріїв, за якими оцінюється діяльність підприємств(і максимальна кількість балів по них).

Кожна компанія, яка виявила бажання взяти участь у конку-рсі, надає відповідну інформацію про себе, своєю діяльність і їїрезультати. Група експертів (учені, досвідчені менеджери захід-ноєвропейських компаній) ретельно аналізує подані документифірм-претендентів і оцінює їх за наведеними нижче критеріями.За кожним критерієм аналізуються такі обставини (розглянутікритерії оцінки в балах для великих компаній):

Роль лідерів (100 балів). Вивчається, як поведінка і дії ад-міністрації ініціюють, підтримують і сприяють культурі Загаль-ного керування якістю. Цей критерій дає оцінку того, яккерівництво компанії виконує такі функції:

чи демонструє наочно свою відданість культурі Загальногокерування якістю;

чи підтримує впровадження удосконалень в організаціїшляхом забезпечення відповідними ресурсами і сприянням;

чи співпрацює із споживачами, постачальниками та іншимизовнішніми організаціями;

чи використовує у своїй діяльності принципи Загальногокерування якістю;

чи визнає і оцінює зусилля та досягнення персоналу.

Стратегія і планування (80 балів). Визначається, як ком-панія формулює, розгортає і переглядає свою стратегію та вті-лює її в плани і дії. Критерій дає оцінку того, як організаціявиконує такі функції:

формулює стратегію і плани, спираючись на вагому і вичерп-ну інформацію;

розробляє стратегію і плани;

здійснює обмін інформацією і втілює в життя стратегію іплани;

актуалізує і удоск