12.2. Світова практика присудження нагород за якість

магниевый скраб beletage

Нині у більшості країн світу виділяються в основному двікатегорії нагород за якість.

До першої категорії належать «Факел Бірмінгема», «Діаман-това зірка», «Арка Європи» та ін. Подібні нагороди присуджу-ються одночасно великій кількості підприємств на основіопитування споживачів або експертів без глибокого вивчення йаналізу самих підприємств.

До другої категорії належать нагороди, які базуються на мо-делях «ідеального підприємства». Порівняння з ними дає мож-ливість кількісно оцінити реальні переваги підприємств,визначити їхні сильні і слабкі сторони. На основі цих моделейприсуджуються Національні нагороди з якості (ННЯ) у багатьохрозвинутих країнах. На сьогодні ця практика має місце в 70державах.

Основою для присудження Національних нагород з якості восновному служать:

Премія Демінга в Японії (Deming Application Prize - DAP).

Національна нагорода за якість Белдріджа в США(Melcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA).

Європейська нагорода за якість для підприємств, що знахо-дяться в Європі (European Quality Award - EQA).

Однак слід враховувати різний підхід до питань якості, щосформувався в цих країнах. У зв'язку з тим, що Японія і США усвоєму розвитку дещо випередили європейські держави в цьомупитанні, відповідно, і вимоги до претендентів там вищі. Так, уЄвропі основна увага приділяється системі менеджменту якостіта якості процесів. У той час як в Японії і США питання якостірозглядаються на більш високому рівні: якість, що задовольняєспоживача. Під якістю, що задовольняє споживача, мається наувазі якість цілі і якість виконання.

Нині у зв'язку з поширенням принципів TQM серед євро-пейських підприємств вимоги моделі EQA все більше наближа-ються до критеріїв DAP і MBNQA.

Премія Демінга була затверджена в 1951 році як визнання йо-го заслуг у вивченні проблем якості в Японії. Від дня затвер-дження її одержали вже понад 130 підприємств. Серед них таківідомі фірми, як „Nippon Elektric Co.", „Nissan Motors Co.",„Toyota Limited" та ін.

Премії присуджуються за п'ятьма категоріями: 1) для великихкомпаній; 2) для невеликих фірм; 3) для підрозділів; 4) персональ-на премія окремим особам або групам; 5) для іноземних компаній.

Нагороди присуджуються за досягнення значних результатівзавдяки застосуванню системи «Загальний контроль якостікомпанії (CWQC)», використання статистичних методів, вне-сення особистого вкладу у вивчення, розвиток і поширення ста-тистичних методів для CWQC.

Японським комітетом з присудження премій передбачено де-в'ять критеріїв оцінки;

Політика і цілі.

Організація та управління.

Створення і поширення.

Аналіз.

Стандартизація.

Контроль.

Забезпечення якості.

Результати.

Плани.

Премія Белдріджа була затверджена в 1987 році на честь од-ного із вищих державних службовців адміністрації Р.Рейгана(США), який зробив значний внесок у підвищення ефективнос-ті роботи апарату Президента, а також за його активну позицію іпідтримання ідеї присудження нагород за якість.

У США цією премією нагороджуються такі категорії підпри-ємств: 1) виробничі компанії; 2) компанії, що працюють у сферіобслуговування; 3) невеликі фірми з чисельністю персоналу менше500 чоловік; 4) освітні організації; 5) організації охорони здоров 'я.

Серед компаній, що претендують на одержання цієї нагороди,відбираються кандидати за такими критеріями:

Керівництво.

Інформація та аналіз.

Стратегія планування якості.

Людські ресурси.

Упевненість в якості товарів і послуг.

Результати якості.

Фокус на споживача і задоволення його потреб.

При присудженні премії Белдріджа враховуються досягнен-ня фірми у задоволенні потреб замовників, успіхи у веденні біз-несу, збільшенні обсягів продажів і прибутковості. Одними зперших її одержали компанії „Motorola", „Globe MetallurgicalInc"., „Xerox Bisiness Products and systems" та інші.

Європейська нагорода за якість (EQA) була заснована у 1992році. В її основі - Модель ділової досконалості. Основним ініці-атором був Європейський фонд керування якістю (EFQM) запідтримки Європейської організації якості (EOQ) і Європейсь-кої Комісії. Європейська нагорода за якість присуджується ком-паніям, які значно випереджають інші фірми на європейськомуринку, вносять значний вклад у задоволення потреб споживачів,службовців, а застосовувана ними модель якості передбачає по-стійне поліпшення системи.

Європейський фонд керування якістю розробив дев'ять ос-новних критеріїв, за якими оцінюється діяльність підприємств(і максимальна кількість балів по них).

Кожна компанія, яка виявила бажання взяти участь у конку-рсі, надає відповідну інформацію про себе, своєю діяльність і їїрезультати. Група експертів (учені, досвідчені менеджери захід-ноєвропейських компаній) ретельно аналізує подані документифірм-претендентів і оцінює їх за наведеними нижче критеріями.За кожним критерієм аналізуються такі обставини (розглянутікритерії оцінки в балах для великих компаній):

Роль лідерів (100 балів). Вивчається, як поведінка і дії ад-міністрації ініціюють, підтримують і сприяють культурі Загаль-ного керування якістю. Цей критерій дає оцінку того, яккерівництво компанії виконує такі функції:

чи демонструє наочно свою відданість культурі Загальногокерування якістю;

чи підтримує впровадження удосконалень в організаціїшляхом забезпечення відповідними ресурсами і сприянням;

чи співпрацює із споживачами, постачальниками та іншимизовнішніми організаціями;

чи використовує у своїй діяльності принципи Загальногокерування якістю;

чи визнає і оцінює зусилля та досягнення персоналу.

Стратегія і планування (80 балів). Визначається, як ком-панія формулює, розгортає і переглядає свою стратегію та вті-лює її в плани і дії. Критерій дає оцінку того, як організаціявиконує такі функції:

формулює стратегію і плани, спираючись на вагому і вичерп-ну інформацію;

розробляє стратегію і плани;

здійснює обмін інформацією і втілює в життя стратегію іплани;

актуалізує і удосконалює стратегію та плани.

Керування колективом (90 балів). Вивчається, наскількиповно компанія реалізує потенціал свого колективу. Критерійдає оцінку того, як організація виконує такі функції:

розробляє і переглядає плани по кадрах;

підтримує і розвиває здібності співробітників;

погоджує цілі зі співробітниками і сприяє постійному аналі-зу їхньої діяльності;

сприяє активності співробітників, дає їм необхідні повнова-ження і визнає їхні досягнення;

організовує діалог зі співробітниками;

піклується про співробітників.

Керування ресурсами (90 балів). Вивчається наскільки по-вно та ефективно компанія керує ресурсами. Критерій дає оцін-ку того, як організація:

керує фінансовими ресурсами;

керує інформаційними ресурсами;

керує постачанням і матеріалами;

керує будівлями, устаткуванням та іншим нерухомим май-ном;

керує технологіями та інтелектуальною власністю.

Система якості і процеси (140 балів). Розглядається, яккомпанія визначає, управляє, переглядає і поліпшує власні про-цеси. Критерій дає оцінку того, як успішно організація:

ідентифікує основні процеси;

систематично керує процесами;

переглядає процеси і встановлює цілі для удосконалення;

поліпшує процеси, використовуючи інновації та творчийпідхід;

змінює процеси і вимірює користь.

Задоволеність споживачів (90 балів). Визначаються ре-зультати, яких домоглася компанія щодо задоволення потребзовнішніх споживачів. Представляються результати задоволен-ня потреб зовнішніх споживачів:

сприйняття споживачами продукції, послуг і ставлення орга-нізації до споживачів;

додаткові оцінки, пов'язані із задоволенням потреб спожива-чів продукцією організації.

Задоволеність колективу (200 балів). Визначаються ре-зультати, яких досягла компанія щодо задоволення потреб вла-сних працівників. Представляються результати задоволенняпотреб власних співробітників:

1) сприйняття співробітниками власної організації;

2) додаткові оцінки, пов'язані з рівнем задоволення співробіт-ників організації.

Вплив діяльності на суспільство (60 балів). Визначаютьсярезультати, яких досягла компанія в задоволенні потреб суспі-льної формації, в якій вона знаходиться. Представляються ре-зультати задоволення потреб суспільства:

сприйняття організації суспільством;

додаткові оцінки, пов'язані з впливом організації на суспіль-ство.

Ділові результати (150 балів). Визначаються результати,яких досягла компанія відповідно до своїх ділових цілей і задо-волення потреб та очікувань всіх людей, які мають фінансові ін-тереси в цій компанії. Представляються результати, щостосуються:

фінансових показників діяльності організації;

додаткових показників ефективності діяльності компанії.Перераховані фактори об'єднані в дві групи: а) фактори

впливу (500 балів); б) результати (500 балів). Максимальна кі-лькість балів, яка присвоюється кожному критерію, з метою са-мооцінки розраховується кожною фірмою самостійно доподання документів на конкурс. Підприємство, яке повністювідповідає Моделі, має оцінку 1000 балів.

На сьогодні кращі українські підприємства мають рівень 500балів, європейські - 750, хоча кілька років тому ці результатибули значно нижчими. За 10 років існування Моделі європейсь-кі компанії нагромадили значний досвід і зуміли вистояти вглобальній конкурентній боротьбі з японськими підприємства-ми, які вважаються загальновизнаним еталоном якості і надій-ності продукції та підходів до управління.

У багатьох країнах світу оголошується конкурси на одну абодві нагороди для двох категорій учасників: 1) великих компаній(більше 250 працівників); 2) середніх і малих підприємств (до250 працівників).

У більшості країн введено мінімальний рівень балів, які по-трібно набрати претендентам для участі в конкурсі. Він колива-ється від 1 до 500 балів. В Україні з 1998 році прийнятиймінімальний рівень у 350 балів.

На рис. 12.1 представлена структура і критерії моделі Євро-пейської премії з якості.

Забезпечення результатів

 

Результати

500 балів (50%)

 

500 балів (50%)

 

Стратегія і

 

Задоволеність спо-

 

 

планування

 

живачів

 

 

80 балів (8%)

 

90 балів (9%)

 

Роль

 

Система

 

Ділові

лідерів

 

якості і

 

резуль-

100

 

процеси

 

тати

балів

Керування

140

Задоволеність коле-

150

(10%)

колективом

балів

ктиву

балів

 

90 балів (9%)

(14%)

200 балів (20%)

(15%)

 

Керування

 

Вплив діяльності на

 

 

ресурсами

 

суспільство

 

 

90 балів (9%)

 

60 балів (6%)

 

Рис. 12.1. Модель Європейської премії з якості (в балах)