12.3. Практика присудження нагород за якість в Україні

Національний конкурс якості. В Україні національна нагоро-да за якість заснована в 1996 році. Вона присуджується щорічноза підсумками національних конкурсів якості, під егідою Націо-нальної Ради з питань якості при Президенті України [1].

Для організації конкурсу створена Центральна конкурснакомісія (ЦКК) і Експертно-методичний центр (ЕМЦ). До складуЦКК входять уповноважені представники центральних органіввиконавчої влади, усеукраїнських громадських організацій, за-собів масової інформації. Експертно-методичний центр виконуєпрактичну роботу з оцінки підприємств і організацій - учасни-ків конкурсу.

Підприємства, які подають заявки на конкурс, готують мате-ріали, в яких описують свою діяльність відповідно до критеріївЄвропейської моделі ділової досконалості. Експерти ЕМЦ ана-лізують і оцінюють їх, і за результатами оцінки ЦКК визначаєкращі підприємства - фіналістів конкурсу.

Експерти ЕМЦ для перевірки вірогідності представленихматеріалів і оцінки реального загального рівня досконалості ви-їжджають на підприємства-фіналісти. За результатами цих ві-зитів ЦКК визначає кращих у кожній номінації - переможців ілауреатів конкурсу.

В Україні при присудженні Національної нагороди за якість заоснову прийнята Європейська модель ділової досконалості(ЄМДД).

Конкурс проводиться в двох номінаціях: «Великі підприємст-ва» (більше 250 чоловік) і «Малі та середні підприємства» (ме-нше 250 чоловік).

Європейська модель ділової досконалості - це необов'язковасхема, яка враховує можливість різних підходів для досягненнязадовільного рівня удосконалення організації. У межах цьогопідходу існує кілька основних концепцій, які змінюються з по-явою нових ефективних організацій та підвищенням рівня їх до-сконалості. Основні концепції полягають у наступному:

Концентрація уваги на споживачах. Саме споживач є остан-нім арбітром якості товару або послуги. У разі концентрації ува-ги на споживачах досягається глибоке розуміння потреб, атакож того, як самі споживчі цінності треба пропонувати. Здій-снюється оцінка й аналіз ступеня задоволеності споживачів, щовпливає на рівень їх лояльності до організації.

Співробітництво з постачальниками. Партнерські взаємо-відносини з постачальниками ґрунтуються на довірі і доцільнійінтеграції. Вони дають користь і вигідні як для клієнта, так і дляпостачальника.

Робота з колективом та його активність. Повний потенціалспівробітників вивільняється через спільно використаний набірцінностей і створення культури довіри та надання повноважень.Створюються передумови для залучення персоналу до активно-сті та інформаційного обміну, які підтримуються можливостяминавчання і підвищення кваліфікації.

Постійне удосконалення і нововведення. Створюється культу-ра постійного удосконалення. Постійне навчання є основою длятого, щоб стати кращим. З'являються оригінальні думки і ново-введення, застосовується введення точок відліку для підтри-мання нововведень і удосконалення.

Лідерство і відповідність цілям. Лідери розвивають культуруорганізації. Вони керують ресурсами і спрямовують зусилля ор-ганізації на удосконалення. Політика і стратегія поширюютьсяструктурованим і систематичним способами по всій організації,охоплюючи всі види її ділової активності. Поведінка людей від-повідає організаційним цінностям, її політиці і стратегії.

Відповідальність перед суспільством. Організація та її персо-нал приймають етичний підхід і намагаються бути кращими, ніжце визначено правилами і законами.

Орієнтація на результат. Постійний успіх залежить від ба-лансу і задоволення основних учасників процесу: споживачів,постачальників, найманих робітників, осіб, що мають фінансо-вий інтерес у даній організації, а також суспільства в цілому.

При присудженні нагород враховуються: постійне удоскона-лення підприємства, участь кожного працюючого у підвищенніефективності виробничого процесу, мотивація керівництва, орі-єнтація на довгострокову перспективу, відповідальність передсуспільством, опора на достовірні дані, профілактика, обмін до-свідом і т.д.

Кращі підприємства. За період з 1996 по 2004 рік в Україніпроведено дев'ять національних конкурсів з якості. Перемож-цями і лауреатами стали 77 підприємств і організацій [2], у томучислі такі підприємства, як АТ «Львівська кондитерська фабри-ка «Світоч»; Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль»;ВАТ «Інститут транспорту нафти»; ВАТ «Дорожньо-будівельнеуправління №50»; ВАТ «Вовчанський агрегатний завод»; ВАТ«Житомирський маслозавод» та ін.

Регіональні конкурси якості. Крім національної нагороди заякість, в Україні проводяться конкурси «За досягнення в облас-ті якості» по галузях і регіонах. Нагороди регіональних конкур-сів присуджуються:

1. За кращий споживчий товар (або послугу) вітчизняної фірми.Критерій оцінки: рейтинг за даними опитувань; сертифікатвідповідності на продукцію (або систему якості); результатипробної експлуатації товару.

За кращу споживчу послугу вітчизняної фірми. Критерій оці-нки: рейтинг за даними опитувань; сертифікат відповідностіна послугу.

За успіхи в області якості для малих і середніх підприємствчисельністю до 250 чоловік. Критерій оцінки: успіхи в областіякості: рейтинг експертів споживачів; індекс якості.

За досягнення в області якості продукції (послуги). Критерійоцінки: рівень створення і функціонування систем якості; за-доволення споживачів якістю продукції (послуг); безпекапродукції (послуг); екологічність продукції (послуг).

Кращому дослідному центру. Критерій оцінки: кількість про-ведених сертифікаційних випробувань; участь у ринковійсертифікації; відсутність претензій; думка споживачів.

Кращому органу по сертифікації. Критерій оцінки: кількістьвиданих сертифікатів; відсутність претензій.

За краще висвітлення і пропаганду проблем якості в засобахмасової інформації. Критерій оцінки: систематичні публіка-ції; професіоналізм розробки і подачі матеріалів.

За значний особистий внесок в організацію забезпечення яко-сті в регіоні. Критерій оцінки: ефективність; діапазон засто-сування.

За розробку методів і засобів забезпечення якості та керу-вання якістю. Критерій оцінки: новизна; ефективність, діа-пазон застосування.

За кращу публікацію з питань якості. Критерій оцінки: про-фесіоналізм розробки і подачі матеріалів.

Регіональні конкурси «За досягнення в області якості» спря-мовані на підтримку вітчизняного виробника, захист інтересівспоживачів, розширення експорту, широке використання пере-дового вітчизняного і міжнародного досвіду в області прогреси-вних методів управління якістю товарів і послуг.

Запитання для контролю і засвоєння опрацьованого матеріалу

Які існують категорії нагород за якість у світі?

Перелічіть основні найбільш популярні нагороди за якість.

Які ви знаєте нагороди за якість, що присуджуються в Укра