Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

магниевый скраб beletage

Призначення

6.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладені пи-тання відповідальності керівництва підприємства за якість про-дукції, що випускається.

Організаційна структура

Тимошенко Е.В. одноосібно здійснює керівництво.

Тимошенко Е.В. здійснює підбір кадрів, виходячи з ді-ючої на конкретний момент потреби в персоналі. Ця потреба ви-значається на основі кількості укладених договорів, обсягів івидів робіт.

Структурна схема керування наведена в додатку Б.

Відповідальність і повноваження

6.3.1. Тимошенко Е.В.:

визначає політику в області якості та організаційну структуру;

розподіляє фінансові ресурси для досягнення цілей щодо якості;

оцінює ефективність функціонування системи якості і здійс-нюється коригувальні дії.

забезпечує проведення робіт по створенню, розвитку і техні-чному переозброєнню матеріально-технічної бази;

організовує доведення політики в області якості до всіх пра-цівників;

організовує і керує розробкою, впровадженням і контролемфункціонування системи якості;

організовує перевірки, аналіз ефективності системи якості,встановлює коригувальні і попереджувальні дії;

забезпечує контроль якості роботи і матеріалів;

організовує збір та аналіз інформації про якість роботи;

забезпечує впровадження прогресивних технологічних про-цесів;

11) забезпечує підбір і підготовку кадрів

6.3.2. У своїй діяльності Тимошенко Е.В. керується:

законодавчими, нормативними документами, що діють вУкраїні;

ГОСТами, ДСТУ, ГСТУ, ТУ і планами ТП;

міжнародними стандартами ISO 9000:2000, ISO 9001:2000,ISO 9004:2000, ISO 19011:2002, а також ДСТУ ISO 9000:2001.ДСТУ ISO 9001:2001. ДСТУ ISO 9004:2001. ДСТУ ISO19011:2003;

посадовими інструкціями.