Розділ 9. ПЛАНУВАННЯЯКОСТІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

магниевый скраб beletage

Призначення

9.1.1. Визначити порядок проведення планування якості роботи.

Відповідальність

9.2.1. Тимошенко Е.В. несе відповідальність за організацію іпроведення планування якості роботи.

Планування якості

Планування якості здійснюється для досягнення відпо-відності встановлених вимог до системи якості. Вимоги можутьбути встановлені в договорах (договірні вимоги) або виявлені івизначені через функції маркетингу (ринкові вимоги). Прицьому, крім очікувань і потреб споживача, повинні враховувати-ся внутрішні потреби, вимоги працівників

Для забезпечення відповідності встановленим вимогамТимошенко Е.В. вживає таких заходів:

Визначення і придбання устаткування та інших ресурсів;

Підбір і навчання в разі потреби персоналу; забезпеченнявідповідності процесів основної діяльності, контролю та ви-пробування, аналізу і перегляду діючої документації;

Приведення у відповідність, при необхідності, із СМЯ, а та-кож засобів контролю та випробувань;

Оцінка відповідності технічного рівня використовуваногоустаткування існуючим вимогам;

337

Визначення необхідних методів перевірки на різних етапахроботи;

З'ясування ступеня прийнятності всіх характеристик і вимог,включаючи ті, що містять елемент суб'єктивності;

Визначення і підготовка протоколів якості.

Система планування якості на певних етапах наведена врозділах РЯ і МСМЯ.

Тимошенко Е.В. визначає, планує і впроваджує заходищодо оцінки і постійного контролю (моніторингу), необхіднідля забезпечення відповідності вимогам і постійному удоскона-ленню СМЯ.

Тимошенко Е.В. також планує і керує процесами, необ-хідними для безперервного удосконалення СМЯ, використову-ючи при цьому:

систематичний аналіз і перегляд політики та цілей в областіякості;

результати зовнішніх і внутрішніх аудитів;

аналіз інформації, відгуків, побажань і претензій клієнтів;

коригувальні і попереджувальні дії;

оцінку необхідності та організацію додаткового навчання пе-рсоналу.

Планування якості здійснюється і затверджується Ти-мошенко Е.В. у процесі аналізу СМЯ на підставі проведенихвнутрішніх аудитів і оцінки відгуків і претензій клієнтів.

Планування якості охоплює:

процеси СМЯ, з урахуванням допустимих винятків;

визначення ресурсів, необхідних для досягнення цілей в об-ласті якості та документальне оформлення результатів пла-нування ресурсів;

визначення заходів щодо безперервного удосконалення СМЯ.