Розділ 9. ПЛАНУВАННЯЯКОСТІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Призначення

9.1.1. Визначити порядок проведення планування якості роботи.

Відповідальність

9.2.1. Тимошенко Е.В. несе відповідальність за організацію іпроведення планування якості роботи.

Планування якості

Планування якості здійснюється для досягнення відпо-відності встановлених вимог до системи якості. Вимоги можутьбути встановлені в договорах (договірні вимоги) або виявлені івизначені через функції маркетингу (ринкові вимоги). Прицьому, крім очікувань і потреб споживача, повинні враховувати-ся внутрішні потреби, вимоги працівників

Для забезпечення відповідності встановленим вимогамТимошенко Е.В. вживає таких заходів:

Визначення і придбання устаткування та інших ресурсів;

Підбір і навчання в разі потреби персоналу; забезпеченнявідповідності процесів основної діяльності, контролю та ви-пробування, аналізу і перегляду діючої документації;

Приведення у відповідність, при необхідності, із СМЯ, а та-кож засобів контролю та випробувань;

Оцінка відповідності технічного рівня використовуваногоустаткування існуючим вимогам;

337

Визначення необхідних методів перевірки на різних етапахроботи;

З'ясування ступеня прийнятності всіх характеристик і вимог,включаючи ті, що містять елемент суб'єктивності;

Визначення і підготовка протоколів якості.

Система планування якості на певних етапах наведена врозділах РЯ і МСМЯ.

Тимошенко Е.В. визначає, планує і впроваджує заходищодо оцінки і постійного контролю (моніторингу), необхіднідля забезпечення відповідності вимогам і постійному удоскона-ленню СМЯ.

Тимошенко Е.В. також планує і керує процесами, необ-хідними для безперервного удосконалення СМЯ, використову-ючи при цьому:

систематичний аналіз і перегляд політики та цілей в областіякості;

результати зовнішніх і внутрішніх аудитів;

аналіз інформації, відгуків, побажань і претензій клієнтів;

коригувальні і попереджувальні дії;

оцінку необхідності та організацію додаткового навчання пе-рсоналу.

Планування якості здійснюється і затверджується Ти-мошенко Е.В. у процесі аналізу СМЯ на підставі проведенихвнутрішніх аудитів і оцінки відгуків і претензій клієнтів.

Планування якості охоплює:

процеси СМЯ, з урахуванням допустимих винятків;

визначення ресурсів, необхідних для досягнення цілей в об-ласті якості та документальне оформлення результатів пла-нування ресурсів;

визначення заходів щодо безперервного удосконалення СМЯ.