Розділ 11. КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ

Призначення

11.1.1. Визначити умови керування ресурсами.

Відповідальність

Тимошенко Е.В. несе відповідальність за встановлення,підтримку і постійне удосконалення системи керування ресурсами.

Він же несе відповідальність за необхідний рівень ква-ліфікації своїх працівників, а також за організацію розробкипрограм навчання та підготовки персоналу.

Тимошенко Е.В. несе відповідальність за підбір і роз-міщення працівників у відповідності з необхідною для виконан-ня роботи кваліфікацією.

Забезпечення ресурсами

11.3.1. Тимошенко Е.В. ідентифікував, має у своєму розпоря-дженні і вчасно забезпечує необхідні людські, технічні та фінан-сові ресурси для:

впровадження й удосконалення процесів системи управ-ління якістю;

забезпечення задоволення вимог замовників.

11.3.2. Тимошенко Е.В. виділяє в необхідному обсязі таківідповідні ресурси для забезпечення виконання політики в об-ласті якості та реалізації поставлених завдань:

а)         людські ресурси (працівників для виконання програмиробіт і проведення внутрішніх перевірок якості);

б)         устаткування для проведення робіт;

в)         контрольне, вимірювальне та випробне устаткування;

г)         фінансові ресурси для забезпечення якості робіт, модерні-зацію процесів;

д)         фінансові ресурси для підготовки та підвищення кваліфі-кації працівників.

11.4. Людські ресурси

Визначення потреби в персоналі

11.4.1.1. Потреба в працівниках необхідного рівня кваліфіка-ції визначається при проведенні аналізу запланованого обсягуробіт (договорів).

Призначення персоналу

11.4.2.1. Тимошенко Е.В. на період виконання робіт підбира-ється персонал, з урахуванням компетентності на основі відпо-відної освіти, навчання, майстерності та досвіду. З кожнимнайнятим працівником укладається договір, у якому передба-чаються права, відповідальність, обсяг робіт та інші умови.

Кваліфікація персоналу

Кваліфікаційні вимоги до персоналу встановлюють-ся виходячи з вимог замовника, зазначених у договорі.

Необхідний рівень кваліфікації персоналу визнача-ється і підтверджується у випадках, зазначених у п. 11.4.2.5 цьо-го розділу, а також при періодичній атестації персоналу.

Якщо в контракті на постачання продукції або НДобумовлюються спеціальні вимоги до кваліфікації персоналу, тонаявність таких фахівців забезпечує Тимошенко Е.В.

11.4.4. Навчання, поінформованість і компетентність

Тимошенко Е.В.:

визначає необхідний рівень компетентності для персоналу,діяльність якого впливає на якість наданих послуг;

переконується в тому, що співробітники розуміють значи-мість і важливість своєї діяльності і внеску в досягнення цілей вобласті якості;

веде відповідні записи про отриману співробітниками осві-ту, підготовку, кваліфікацію і досвід роботи.

Тимошенко Е.В. встановлює критерії добору і рівеньпідготовки та компетентності персоналу. Він приймає на роботунавчених і кваліфікованих фахівців для забезпечення якісногообслуговування клієнтів.

Засоби (технічні та фінансові ресурси)

Тимошенко Е.В. визначає, забезпечує і підтримує за-соби, необхідні для досягнення відповідності наданих послуг ідокументації існуючим вимогам, включаючи:

робочі місця і супутні засоби;

устаткування.

Тимошенко Е.В. має у своєму розпорядженні і вчасновиділяє фінансові кошти, необхідні для:

впровадження й ефективного функціонування СМЯ;

постійного удосконалення СМЯ;

забезпечення постійної відповідності використовуванихзасобів діючим і нормативним вимогам, що вводяться.

Виробниче середовище

Тимошенко Е.В. визначає і керує людськими та фізи-чними факторами робочого середовища, необхідними для дося-гнення відповідності наданих послуг існуючим вимогам іочікуванням клієнтури.

Тимошенко Е.В. забезпечує відповідність всіх важли-вих з погляду безпеки і забезпечення якості умов виробничогосередовища.

Тимошенко Е.В. здійснює систематичний контроль ви-робничого середовища з реєстрацією його результатів відповіднодо «Правил по забезпеченню техніки безпеки в будівництві».