Розділ 17. КЕРУВАННЯ ПРОДУКЦІЄЮ, ЯКАПОСТАВЛЯЄТЬСЯ СПОЖИВАЧЕМ

Призначення

17.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладенийпорядок керування продукцією, яка є власністю замовника.

Область застосування

17.2.1. Цей розділ поширюється на процес керування проду-кцією, яка поставляється замовником і є його власністю.

Опис процесу

Керування власністю споживача означає турботу, про-ведення ідентифікації, перевірки, захист та охорону власностізамовника, наданої для використання Тимошенком Е.В. До вла-сності замовника можуть належати матеріали, документація,інформація, а також транспорт (або інші послуги).

Якщо передбачається необхідність використання ма-теріалів, документації, інформації, транспорту або інших послугзамовника, це повинно обумовлюватися в договорі.

У випадках, якщо документація або інформація пере-даються клієнтами, Тимошенко Е.В. забезпечує керовані умовитакої передачі. Це випадки, коли клієнтами в розпорядженняТимошенко Е.В. надаються документи, які є їхньою власністю, атакож конфіденційна інформація, яка є інтелектуальною власні-стю клієнтів.

У таких випадках обумовлюються умови і гарантії поверненняклієнтам матеріалів та документації, яка є їхньою власністю.

Всі загублені, зіпсовані або з інших причин непридатнідля використання документи або одиниці (обсяги) інформаціїпідлягають реєстрації. Інформація про такі випадки передаєтьсяклієнтам-власникам.

Проведена Тимошенком Е.В. перевірка не звільняєклієнта від відповідальності за надання неякісної документації,недостовірної інформації, недоброякісних матеріалів або неякі-сно виконаних послуг.