Розділ 18. КЕРУВАННЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИМИ РОБОТАМИ ТАЗБЕРІГАННЯМ МАТЕРІАЛІВ

магниевый скраб beletage

Призначення

18.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладенийпорядок, який забезпечує якість матеріалів і робіт при прове-денні вантажно-розвантажувальних робіт, зберіганні матеріа-лів.

Область застосування

18.2.1. Цей розділ поширюється на процеси навантаження-розвантаження і зберіганні матеріалів, закуплених або отрима-них для виконання робіт, а також працівників, які виконують ціроботи.

Опис процесу

Вантажно-розвантажувальні роботи і зберігання мате-ріалів - це комплекс заходів, спрямованих на створення умовдля максимально можливого забезпечення якості роботи до мо-менту здачі її замовнику.

Критеріями оцінки якості вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання матеріалів є:

а)         складування матеріалів відповідно до вимог нормативної і

технологічної документації;

б)         дотримання правил зберігання;

в)         наявність і правильність оформлення супровідної докумен-тації.

Розвантаження і навантаження допоміжних матеріалівздійснюються методами, що виключають можливість їх псуван-ня та зниження якості.

Відповідальність за правильне складування і збері-гання несуть працівники, яким доручена ця робота. Тимошен-ком Е.В. проводяться систематичні перевірки умоврозвантаження, навантаження, зберігання і стану матеріалів,що зберігаються.