Розділ 20. ВИМІРЮВАННЯ,АНАЛІЗ ТА МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСІВ

магниевый скраб beletage

Призначення

20.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладенийпорядок проведення внутрішніх аудитів.

Область застосування

20.2.1. Цей розділ поширюється на всіх працівників, матеріа-ли, засоби вимірювання і контролю, процеси, устаткування і до-кументи системи якості.

Загальні положення

Тимошенко Е.В. визначає, планує і здійснює дії по мо-ніторингу, вимірюванню, аналізу і постійному поліпшенню про-цесів, необхідних для:

Демонстрації відповідності виконуваної роботи існуючимвимогам і очікуванням клієнтів;

Доведення відповідності впровадженої СМЯ існуючим вимо-гам;

Забезпечення постійного поліпшення діючої СМЯ.

В Організації розроблені, впроваджені і підтримують-ся в робочому стані документально оформлені методики прове-дення вимірювання, аналізу і контролю, що дозволяютьперевіряти відповідність процесів основної діяльності встанов-леним вимогам.

Задоволення замовника

21.4.1. Організація здійснює моніторинг інформації щодо за-доволеності і/або незадоволеності клієнтів як одного із показ-ників ефективності функціонування впровадженої СМЯ.

Опис процесу

20.5.1. Внутрішні аудити проводяться Тимошенком Е.В. з ме-тою перевірки відповідності діяльності в області якості та її ре-зультатів запланованим заходам і визначення ефективностіфункціонування елементів і системи якості в цілому.

Внутрішні аудити проводяться на підставі плану про-ведення аудитів, що складається представником керівництва зякості, з урахуванням важливості виду діяльності, який переві-ряється, та існуючих проблем щодо якості.

Всі невідповідності, виявлені під час перевірок, вно-сяться в «звіт про невідповідність», що реєструється представ-ником керівництва з якості.

За результатами проведених перевірок ТимошенкоЕ.В. складає звіти. Він же контролює терміни виконання кори-гувальних і попереджувальних дій.

У разі невиконання складається новий «звіт про не-відповідність». Подальші дії такі самі, як і в першому випадку.