Розділ 23. АНАЛІЗ ДАНИХ

магниевый скраб beletage

Призначення

23.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості встановленістатистичні методи, які застосовуються при вхідному контроліматеріалів, аналізі якості матеріалів і даних від споживачів, ана-лізі процесів, устаткування, вимірювальних засобів та інших ви-дів діяльності.

Область застосування

23.2.1. Статистичні методи можуть застосовуватися Тимоше-нком Е.В. та іншими працівниками.

23.3 Загальні положення

23.3.1 Тимошенко Е.В. збирає та аналізує відповідну інфор-мацію для визначення придатності та ефективності дії СМЯ, атакож ідентифікації поліпшень СМЯ, які можуть бути зроблені.Це включає дані, які одержуються на підставі вимірювання імоніторингу, а також з інших джерел. Тимошенко Е.В. аналізуєці дані, щоб забезпечити оцінку інформації відносно:

ступеня задоволеності і/або незадоволеності клієнтів;

відповідності виконуваної роботи вимогам клієнтів;

характеристик процесів, матеріалів та їх тенденцій, вклю-чаючи використання можливостей для попереджувальних дій;

постачальників.

Тимошенко Е.В. здійснює моніторинг інформації що-до задоволеності або незадоволеності клієнтури як одного з по-казників функціонування СМЯ на основі застосуваннястатистичного аналізу.

Тимошенко Е.В. готує і передає всю встановлену ви-могами національного законодавства і галузевих нормативнихдокументів статистичну звітність у терміни і на адреси, визна-чені цими документами. При цьому статистична звітність є од-ним із базових елементів, які використовуються в аналізіуправління з боку керівництва.

Статистична звітність складається і передається у ви-гляді зведень і звітів Тимошенка Е.В. у відповідні інстанції.

Форми і терміни подачі статистичної інформації рег-ламентуються чинним законодавством України, галузевими но-рмативними документами та інструкціями клієнтів (якщо такііснують).

23.4. Опис процесу

Застосування статистичних методів вирішує такі за-вдання:

а)         задоволення потреб споживача;

б)         удосконалення виробничих процесів;

в)         удосконалення методів керування якістю.

Тимошенко Е.В. застосовує такі статистичні методи:

а)         діаграму Парето;

б)         контрольний лист;

в)         гістограму;

г)         засоби представлення даних;

д)         схему Ісікави.

Статистичні методи використовуються для оцінки ізабезпечення стабільності технологічних процесів виробництвапродукції, на підставі аналізу стану параметрів виробів, контро-лю за процесами і для аналізу функціональної діяльності під-розділів та функціонування системи якості.

Діаграма Парето і контрольний лист використовують-ся для визначення і демонстрації рівня якості виконуваної ро-боти, кількісних і якісних ознак матеріалів, контролюстабільності технологічних процесів.

За результатами застосування статистичних методіввизначаються і застосовуються попереджувальні дії.

Відповідальність за застосування статистичних мето-дів несе Тимошенко Е.В.