Розділ 24. КОРИГУВАЛЬНІ ТА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ДІЇ

Призначення

24.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладений по-рядок проведення коригувальних і попереджувальних дій (КПД)для усунення невідповідностей та причин їх виникнення.

Область застосування

24.2.1. Цей розділ Рекомендацій з якості поширюється навсіх працівників в усіх видах діяльності і на всі етапи роботи.

Опис процесу

Об'єктами коригувальних дій є:

а)         матеріали

б)         виконувана робота;

в)         вимірювальні засоби;

г)         устаткування;

д)         документація.

Коригувальні дії вживаються за результатами аналізу:

а)         при проведенні вхідного контролю матеріалів;

б)         при контролі за поетапним виконанням робіт;

в)         при контролі, перевірках вимірювальних засобів;

г)         забезпечення якості роботи устаткування.

д)         потреби в кадрах та їх підготовці

Об'єктами попереджувальних дій є:

а)         нормативна і технологічна документація;

б)         виконувана робота;

в)         устаткування;

г)         документи системи якості;

Попереджувальні дії вживаються за результатами ана-лізу:

а)         контролю нормативної і технологічної документації;

б)         контролю за поетапним виконанням робіт;

в)         контролю, перевірки вимірювальних засобів;

353

г)         забезпечення якості роботи устаткування.

д)         проведення внутрішнього аудиту системи якості;

е)         потреби в кадрах і їх підготовці

24.4. Впровадження КПД

Відповідальність за прийняття, виконання та ефекти-вність КПД несе

Кожний працівник може внести пропозиції для попе-реджувальних дій шляхом оформлення протоколу невідповід-ності.

Контроль за впровадженням КПД здійснює представ-ник керівництва з якості.

Необхідність проведення коригувальних і попереджу-вальних дій у кожному конкретному випадку після проведенняаналізу причин невідповідностей вирішується Тимошенком Е.В.або працівником, відповідальним за цю роботу.

Розділ 25. ЛИСТОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

Змін.

Номери сторінок

Номердоку-мента

Підпис

Дата

Датавведе-ниязміни

зміне-них

замі-нених

нових

ану-льо-ваних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 26. ДОДАТКИ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ З ЯКОСТІ

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ (на основі ISO 9000 : 2000)

Рекомендації з якості - документ, який визначає системуменеджменту якості організації.

Система якості - сукупність організаційної структури, про-цедур, методик і робочих інструкцій, положень, посадових ін-струкцій, процесів і ресурсів, не