Розділ 24. КОРИГУВАЛЬНІ ТА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ДІЇ

магниевый скраб beletage

Призначення

24.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладений по-рядок проведення коригувальних і попереджувальних дій (КПД)для усунення невідповідностей та причин їх виникнення.

Область застосування

24.2.1. Цей розділ Рекомендацій з якості поширюється навсіх працівників в усіх видах діяльності і на всі етапи роботи.

Опис процесу

Об'єктами коригувальних дій є:

а)         матеріали

б)         виконувана робота;

в)         вимірювальні засоби;

г)         устаткування;

д)         документація.

Коригувальні дії вживаються за результатами аналізу:

а)         при проведенні вхідного контролю матеріалів;

б)         при контролі за поетапним виконанням робіт;

в)         при контролі, перевірках вимірювальних засобів;

г)         забезпечення якості роботи устаткування.

д)         потреби в кадрах та їх підготовці

Об'єктами попереджувальних дій є:

а)         нормативна і технологічна документація;

б)         виконувана робота;

в)         устаткування;

г)         документи системи якості;

Попереджувальні дії вживаються за результатами ана-лізу:

а)         контролю нормативної і технологічної документації;

б)         контролю за поетапним виконанням робіт;

в)         контролю, перевірки вимірювальних засобів;

353

г)         забезпечення якості роботи устаткування.

д)         проведення внутрішнього аудиту системи якості;

е)         потреби в кадрах і їх підготовці

24.4. Впровадження КПД

Відповідальність за прийняття, виконання та ефекти-вність КПД несе

Кожний працівник може внести пропозиції для попе-реджувальних дій шляхом оформлення протоколу невідповід-ності.

Контроль за впровадженням КПД здійснює представ-ник керівництва з якості.

Необхідність проведення коригувальних і попереджу-вальних дій у кожному конкретному випадку після проведенняаналізу причин невідповідностей вирішується Тимошенком Е.В.або працівником, відповідальним за цю роботу.

Розділ 25. ЛИСТОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

Змін.

Номери сторінок

Номердоку-мента

Підпис

Дата

Датавведе-ниязміни

зміне-них

замі-нених

нових

ану-льо-ваних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 26. ДОДАТКИ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ З ЯКОСТІ

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ (на основі ISO 9000 : 2000)

Рекомендації з якості - документ, який визначає системуменеджменту якості організації.

Система якості - сукупність організаційної структури, про-цедур, методик і робочих інструкцій, положень, посадових ін-струкцій, процесів і ресурсів, необхідних для здійсненнязагального управління якістю для забезпечення відповідностіпродукції встановленим вимогам.

Система менеджменту - система для розробки політики і ці-лей та досягнення цих цілей.

Менеджмент якості - скоординована діяльність по керівни-цтву і керуванню організацією стосовно якості.

Система менеджменту якості - система менеджменту длякерівництва і керування організацією стосовно до якості.

Політика в області якості - загальні наміри і напрям діяль-ності організації в області якості, офіційно сформульовані ви-щим керівництвом.

Цілі в області якості - те, чого домагаються або прагнуть вобласті якості.

Вище керівництво - особа або група працівників, які здійс-нюють напрям діяльності і управління організацією на вищомурівні.

Якість - ступінь, у якому сукупність властивих характерис-тик виконує вимоги.

Керування якістю - частина загального керування якістю,спрямована на виконання вимог до якості.

Забезпечення якості - частина загального керування якістю,спрямована на забезпечення впевненості в тому, що вимоги доякості будуть виконані.

Процес - сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видівдіяльності, що перетворює входи у виходи.

Невідповідність - невиконання вимоги.

Дефект - невиконання вимоги, пов'язаної з передбачуванимабо встановленим використанням.

Контроль - процедура оцінювання відповідності шляхомспостереження і суджень, які супроводжуються відповіднимивимірюваннями, випробуваннями або калібруванням

Простежуваність - можливість простежити історію, застосу-вання або місцезнаходження того, що розглядається.

Ідентифікація - маркування (позначення) та етикетуваннясировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продук-ції, вимірювальних та випробних засобів, устаткування, осна-щення, документації, складських приміщень і місць зберіганняпродукції.

Коригувальна дія - дія, розпочата з метою усунення причинвиявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації.

Попереджувальна дія - дія, розпочата з метою усуненняпричин потенційної невідповідності або іншої потенційно неба-жаної ситуації.

Аналіз - діяльність, яка розпочинається з метою встановлен-ня придатності, адекватності, результативності об'єкта, якийрозглядається для досягнення встановлених цілей.

Аналіз з боку керівництва - оцінка стану системи якості ви-щим керівництвом підприємства та її відповідність політиці вобласті якості.

Аналіз контракту - оцінка контракту (договору) з метою пе-реконатися, що вимоги до продукції (послуги) точно визначені,документально оформлені і можуть бути виконані постачальни-ком.

Статус контролю та випробування - свідчення того, що про-дукція пройшла необхідний контроль та випробування.

Додаток ВТаблиця 1

Оцінка потенційних постачальників

з/п

Характеристика постачальників

Пит.вагакри-терію

Оцінка критерію за триба-льною шкалою у даногопостачальника

1

2

3

4

1

Аспект конкурентоспроможності:

рівень якості продукції (по-слуг), відповідність стандартам;

наявність сертифіката якостіна продукцію (послуги);

наявність сертифікованоїСМЯ;

репутація постачальника, йогоімідж

Середній балРазом

0,3

бал - низький рівень

бали - середній рівень

бали - високий рівень

2

Фінансовий аспект:

рівень цін на продукцію;

умови оплати;

система знижок;

кредитоспроможністьСередній бал

Разом

0,25

 

3

Часовий аспект:

своєчасність постачань;

оперативність постачаньСередній бал

Разом

0,2

 

4

Сервісний аспект:

дотримання договірних зобо-в'язань;

ставлення до клієнтів;

дотримання умов зберігання;

додаткові послугиСередній балУсього

0,1

 


Примітка: М - точки моніторингу, в яких здійснюється кон-троль виконаних робіт (продукції)

ДОДАТОК 11

Таблиця 6

Відповідність стандартів ISO 9001:2000,ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999, SA 8000:2001

 

Розділи і пункти стандартів

Об'єкти стандартизації

 

 

 

 

 

ISO

ISO

OHSAS

SA

 

9001:2000

14001:1996

18001:1999

8000:2001

1

2

3

4

5

Документовані

 

 

 

 

системи:

 

 

 

 

Створення документації

4.2;4.2.1

4.4.4

4.4.4

9.1

Керування документацією

4.2.2

4.4.4

4.4.5

 

Керування записами

4.2.4

4.5.3

4.5.3

9.14

Відповідальність

 

 

 

 

керівництва:

5.3

4.2

4.2

9.1

Політика

5.4.1

4.3.3

4.3.3

 

Цілі

5.4.2

4.3.3

4.3.1

9.5

Планування

5.5.1

4.4.1

4.4.1

9.5

Відповідальність

9.5

4.4.1

4.4.1

9.3

і повноваження

5.5.3

4.4.3

4.4.3

 

Представник керівництва

5.6

4.6

4.6

 

Внутрішнє інформування

 

 

 

 

Аналіз з боку керівництва

 

 

 

 

Менеджмент ресурсів

6.1-6.4

4.4.1, 4.4.2,

4.4.2

 

 

 

4.3, 4.4

 

 

Визначення вимог, що

продукції

охорони

промисло-

 

відносяться до

 

навколи-

вої безпеки

 

 

7.2.1

шнього се-

та охорони

 

 

 

редовища

праці

 

 

 

4.3.1, 4.3.2

4.3.2

 

Керування основною

7.5

4.4.6

4.4.6

 

діяльністю

 

 

 

 

Керування

невідпові-

діями в

діями в

 

 

дною про-

аваріиних

аваріиних

 

 

дукцією

ситуаціях

ситуаціях

 

 

8.3

4.4.7

4.4.7

 

Моніторинг і виміри

8.2

4.5.1

4.5.1

 

Внутрішній аудит

8.2.2

4.5.4

4.5.4

 

Коригувальні і попере-

8.5.2, 8.5.3

4.5.2

4.5.1, 4.5.2

9.11

джувальні дії

 

 

 

 

Постійне поліпшення

8.5.1

4.3.4

4.3.4

9.1

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукціїЗ метою підвищення якості вітчизняної продукції (товарів,робіт, послуг), забезпечення захисту інтересів споживачів,сприяння входженню України в європейський та світовий прос-тір постановляю:

1. Кабінету Міністрів України протягом 2001 року:

підготувати та внести на розгляд Верховної Заради Украї-ни законопроект про засади державної політики в сфері управ-ління якістю продукції (робіт, товарів, послуг);

розробити і затвердити заходи щодо впровадження системуправління якістю на підприємствах, передбачивши, зокрема:

розроблення проектів нормативно-правової державної Під-тримки впровадження систем управління якістю на завер-шення переглядові та затвердження основоположнихстандартів національної системи стандартизації з урахуван-ням вимог міжнародної та європейської систем стандартиза-ції та сертифікації;

здійснення державної підтримки впровадження системуправління якістю на підприємствах відповідно до стандар-тів Міжнародної організації із стандартизації (ISO) сері!9000, що охоплюють системи забезпечення якості, та серії14000, що охоплюють сферу управління навколишнім при-родним середовищем;

організацію та проведення постійного моніторингу впрова-дження систем управління якістю на підприємствах;

інформаційне забезпечення підприємств у питаннях управ-ління якістю;

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації фахів-ців з управління якістю та розроблення відповідних навчаль-них програм, утворення Українського інституту якості та

361

розгалуженої мережі методичних і консультативних центрів,розвитку фундаментальних та прикладних досліджень усфері управління якістю;

узагальнення й популяризацію через засоби масової інфор-мації та міжнародну інформаційну мережу Internet вітчизня-ного та світового досвіду впровадження систем управлінняякістю, організацію та проведення науково-практичних кон-ференцій та семінарів, галузевих і регіональних виставокпродукції (товарів, робіт, послуг);

проведення в Україні щороку Європейського тижня якості таконкурсові "100 кращих товарів України";

забезпечити доля України в роботі європейських та між-народних організацій з управління якістю;

розглянути питання щодо заснування щорічних премій усфері управління якістю та в разі споживи забезпечити прийн-яття відповідних рішень.

Покласти здійснення міжгалузевої координації та функці-онального регулювання з питань управління якістю на Держав-ний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчоївлади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевимдержавним адміністраціям розробити і забезпечити реалізаціювідповідно галузевих, регіональних програм впровадження сис-тем управління якістю на підприємствах.

Президент України    Л. Кучма

м. Київ 23 лютого 2001 року№ 113/2001

ДОДАТОК 13СХЕМА ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

Етапи здійснення постачання:

Направлення постачальнику замовлення на постачання товару.

Направлення копії замовлення в бухгалтерію покупця.

Відправлення товару покупцеві від постачальника.

Оформлення покупцем документа на одержання товару.

Відправлення документа одержання товару в бухгалтеріюпокупця.

Відправлення постачальником у бухгалтерію покупця на-кладної на товар.

Звірка в бухгалтерії трьох документів:

1) копії замовлення; 2) накладної; 3) документа на одержан-ня товару.

8. Оплата товару покупцем у разі відповідності всіх трьох до-кументів.

ДОДАТОК 14СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ

ts

« хft s

ПІДПРИЄМСТВО-ПОКУПЕЦЬ

БУХГАЛТЕРІЯ

а (в

И £

ПІДПРИЄМСТВО-ПОСТАЧАЛЬНИК

Етапи здійснення постачання:

Направлення постачальнику замовлення на постачання то-вару.

Введення замовлення в комп'ютерну базу даних покупця.

Відправлення товару покупцеві від постачальника.

Звірка покупцем через базу даних поставлених товарів із за-мовленням.

У разі підтвердження відповідності покупець приймає товари,вводить інформацію про них у базу даних і оплачує товар.

Таблиця 7

Процес самооцінки підприємства для участі в конкурсі наздобуття премії в області якості

 

 

 

з/п

Етапи

Виконавці

Рекомендації з виконання

1

2

3

4

1

Ухвалення вирі-

Керівництво

Керівництвом підприємства при-

 

шення про про-

підприємства

имається вирішення про прове-

 

ведення

 

дення самооцінки.

 

самооцінки

 

 

2

Призначення ке-

Керівництво

Призначається керівник проекту

 

рівника проекту

підприємства

по самооцінці, в обов'язки якоговходить узагальнення інформаціїта складання зведеного звіту.

3

Призначення ке-

Керівництво

Призначаються керівники підроз-

 

рівників підроз-

підприємства

ділів, відповідальні за проведення

 

ділів,

 

самооцінки за конкретними кри-

 

відповідальних за

 

теріями.

 

проведення са-

 

 

 

мооцінки за кри-

 

 

 

теріями

 

 

4

Формування

Керівники,

У підрозділах формується склад

 

складу груп для

призначені на

груп для участі в складанні звіту.

 

складання звіту

етапі 3, і керів-ник проекту

 

5

Призначення

Керівництво

Керівник проекту разом з керів-

 

членів експертної

підприємства і

ництвом призначає експертів,

 

групи

керівникпроекту

якими можуть бути ті ж працівни-ки груп по складанню звіту.

6

Навчання членів

Керівник прое-

Члени групи по складанню звіту и

 

обох груп

кту

експерти вивчають методи само-оцінки. Ця робота може здіИсню-ватися як самостіино, так і підкерівництвом експертів, якіпроишли спеціальне навчання.

7

Збір даних і

Члени робочої

Члени групи по складанню звіту

 

складання розді-лів звіту

групи

збирають і аналізують необхіднуінформацію, формують розділизвіту за закріпленими критеріями

8

Складання зведе-

Керівник прое-

Керівником проекту складається

 

ного звіту

кту

зведений звіт

9

Представлення

Керівник прое-

Зведений звіт представляється ке-

 

зведеного звіту

кту

рівникові підприємства

 

керівництву

 

 

10

Розгляд і затвер-

Керівництво

Керівник підприємства розглядає,

 

дження звіту

підприємства

коригує і затверджує звіт як об'єк-тивний документ про стан справна підприємстві

11

Направлення ко-

Керівник прое-

Копії звіту направляються членам

 

пій звіту членам

кту

експертної групи

 

експертної групи

 

 

12

Проведення екс-

Експертна

Кожний експерт по зведеному зві-

 

пертної оцінки по

група

ту визначає за всіма критеріями

 

звіту

 

сильні сторони підприємства іможливості для удосконалення.Після цього виставляється сумар-на оцінка в балах

13

Оформлення екс-

Експертна

Група експертів обговорює ре-

 

пертного виснов-

група

зультати роботи і після уточнення

 

ку на основі

 

з керівництвом складає експерт-

 

консенсусу

 

ний висновок про доцільністьучасті підприємства в конкурсі наздобуття премії в області якості

14

Представлення

Керівник прое-

Керівник проекту представляє

 

експертного ви-

кту

експертний висновок керівникові

 

сновку керівниц-

 

підприємства

 

тву

 

 

15

Визначення мож-

Керівництво

Керівництво підприємства роз-

 

ливості для по-

підприємства

глядає можливості введення по-

 

ліпшень і

 

ліпшень і приймає вирішення про

 

ухвалення вирі-

 

участь у конкурсі

 

шення

 

 

16

Складання плану

Керівництво

Якщо вирішення про участь у

 

заходів щодо

підприємства

конкурсі прийнято, керівник під-

 

удосконалення

 

приємства призначає відповідаль-

 

діяльності під-

 

них за розробку, складання плану

 

приємства

 

і реалізацію необхідних заходів.

17

Контроль за реа-

Керівництво

Керівник підприємства здійснює ко-

 

лізацією плану

підприємства

нтроль за виконанням планових за-

 

заходів

 

ходів у період між самооцінками зметою забезпечення безперервногоудосконалення діяльності організації