НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Олександр Іванович МОМОТ

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИЯКОСТІ

Підручник

Керівник видавничих проектів - БА.СладкевичДрукується в авторській редкаціїДизайн обкладинки - БВ. Борисов

Підписано до друку 28.03.2007. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 23.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006