1.3. Основні фактори, що впливають на якість продукції

магниевый скраб beletage

До основних факторів, що впливають на якість продукції,відносять:

виробничі (сировина, матеріали, комплектуючі вироби, уста-ткування, інструменти, технології);

людські (професійні навички і знання, організованість і дис-циплінованість працівників);

економічні (ефективні системи матеріального і моральногостимулювання, визначення оптимальної собівартості).

На якість впливають різні фактори на всіх основних стадіяхжиттєвого циклу продукції: при проектуванні, у процесі вироб-ництва й експлуатації.

На проектно-конструкторському етапі основними факто-рами є: ретельне маркетингове дослідження передбачуванихвиробів, глибока передпроектна розробка продукції, техніко-екологічне обґрунтування продукції та експлуатаційних харак-теристик, використання стандартизованих та уніфікованих де-талей, вузлів, скорочення паливних і паливно-мастильнихматеріалів на одиницю виробу і т.д.

На виробничому етапі до основних факторів можна віднести:рівень технічного переозброєння і реконструкції підприємств,комплексну автоматизацію і механізацію процесів, стандарти-зацію та уніфікацію, ефективний вхідний контроль сировини таматеріалів і т.д.

На стадії експлуатації вирішальними факторами будуть: су-воре дотримання режимів використання, передбачених техніч-ною документацією; максимальне завантаження з урахуваннямномінальної потужності і т.д.

Усі перелічені фактори діють в певних умовах. До них мож-на віднести форми організації праці, виробничих процесів і т.д.Для досягнення оптимального рівня якості продукції варто до-могтися найбільш прийнятного співвідношення між факторамита умовами, що впливають на якість.

Фактори, що впливають на якість продукції, поділяються на:

об'єктивні (технічний рівень виробництва, устаткування, ор-ганізаційна підготовка виробництва, рівень технології та ін.);

- суб'єктивні (особиста зацікавленість у результатах праці, рі-вень освіти, професійна майстерність та ін.).

Запитання для контролю і засвоєння опрацьованого матеріалу

Обґрунтуйте роль якості в умовах ринкової економіки.

Наведіть основні визначення терміну «якість». У чому по-лягає сутність розуміння їх основних аспектів?

Дайте класифікацію показників якості продукції та послугза найважливішими класифікаційними ознаками.

Опишіть основні фактори, що впливають на якість.

Чи однаковий підхід до якості з точки зору виробника іспоживача?

У чому полягає зміст «правила 10-кратних витрат»?

Що входить у поняття «продукція»?

Яка частка браку в іноземних компаніях?

Тести

Уявлення про якість засноване на:

а)         вимогах і побажаннях споживачів;

б)         принципах діяльності виробників;

в)         законодавчих вимогах держави.

Цінність продукції для виробника це:

а)         максимально можлива ціна продукції;

б)         відсутність перешкод для продажу продукції;

в)         висока якість продукції.

Цінність продукції для споживача це:

а)         низька ціна без урахування якості продукції;

б)         висока якість без урахування вартості продукції;

в)         розумне поєднання ціни і якості.

Термін «продукція» включає:

а)         послуги;

б)         устаткування;

в)         матеріали, що переробляються;

г)         програмне забезпечення;

д)         комбінації з перерахованого вище.

Терміни і поняття

Керування

Якість

Продукція

Показники якості, що характеризують властивості продукціїПоказники якості, що характеризують спосіб вираженняПоказники якості, що характеризують кількісні властивостіПоказники якості, що характеризують ступінь застосуваннядля оцінкиФактор

Фактори якості

Фактори проектно-конструкторського етапу

Фактори виробничого етапу

Фактори стадії експлуатації

Об'єктивні фактори

Суб'єктивні фактори

Визначальний показник якості

Література до розділу 1

Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П.Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред.О.П. Глудкина. - М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.

Гегель. ^нциклопедия философских наук, ч. 90. - М., 1974.

Исикава К. Японские методи управления качеством. - М.:^кономика, 1988. - 215 с.

Качество в истории цивилизации. ^волюция, тенденции иперспективи управления качеством / Под ред. Дж.Джурана:Пер. с англ. - В 3-х томах. - М.: РИА «Стандарти и качест-во».- 2004.

Мазур И.И. Управление качеством: Учеб. пособие для студе-нтов вузов. - 2-е изд. / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро / Под общ.ред. И.И. Мазура. - М.: Омега-Л, 2005. - 400 с.

Международний стандарт ІБО 9000. Системи менеджментакачества. Основние положения и словарь. - 2000 -12-15. ІБО- 2000.

Момот А.И., Поляков М.Я. Стратегия развития - качество //Материали региональной научно-практической конферен-ции «Стратегия управления социально^кономическим раз-витием региона на период до 2010 года». - Донецк: И^ПИНАН Украини, 1999. - С. 29-35.

Роберт Хойер, Брук Хойер. Что такое качество? // Стандар-ти и качество. - 2002.- №3. - С. 101.

РОЗДІЛ 2

ЕВОЛЮЦІЯ ЯКОСТІ ТА СИСТЕМКЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ

Зміна ставлення до якості

Удосконалення управлінської діяльності

Основоположники концепцій керування якістю