2.3. Основоположники концепцій керування якістю

Основоположники концепцій керування якістю Ф.Тейлор,Г.Форд, В.Шухарт, Е.Демінг, Дж.Джуран, К.Ісікава,А.Фейгенбаум, Г.Тагута, Ф.Кросбі, Д.Харрінгтон сприяли пере-ходу до епохи Загального керування якістю (TQM). Розробленіними теорії пройшли випробування часом і підтвердили своюефективність. Деякі з них були знаменитими успішними вищи-ми менеджерами - президентами компаній, одержимими кон-цепцією TQM. Це, зокрема, Форд, Джуран, Фейгенбаум, Кросбіта ін.

Фредерік Тейлор, США. Після одержання в Європі юриди-чної освіти, повернувся додому і працював інженером. Згодомстав відомим винахідником, опублікував понад 100 патентів.Один із основоположників теорії наукового виробничого мене-джменту. Засновник, як її називали раніше в СРСР, «потогін-ної системи», за якою некваліфіковані робітники виконувалинайпростіші операції. У результаті ця система дозволила значнопідвищити продуктивність праці і знизити її собівартість.

Система Тейлора встановлювала вимоги до якості деталей увигляді полів допусків або шаблонів, що передбачали верхню інижню межі допусків (певні калібри). У цей час з ініціативиТейлора були введені перші професіонали в області якості - ін-спектори. Була встановлювлена система звільнень і штрафнихсанкцій за брак.

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття «тейлоризм» ши-роко застосовувався в промисловості США. Система Тейлорабула спрямована на керування якістю кожного конкретного ви-робу. У цілому її застосування відіграло видатну роль в органі-зації виробництва.

Генрі Форд, США. Засновник відомої автомобільної компа-нії «Форд». Розробив концепцію побудови і використання без-перервного (конвеєрного) виробництва, що дозволило знизитиціни і почати масове виробництво автомобілів.

Коли підприємства стали економічно організованими, з'яви-лася необхідність у менеджменті. XX століття стало століттямуправління. Але щоб прийти до цього, на початку століття по-винні були з'явитися такі учені, як Генрі Форд, який був визна-ний журналом «Fortune» кращим бізнесменом XX століття.

Форд побудував найбільше індустріальне виробництво і за-робив на ньому мільярд. (36 млрд. у сучасному еквіваленті), йо-го принципи вплинули на громадське життя СполученихШтатів. Він застосував стандартизацію й уніфікацію, створивнормальні умови для робітників, встановив 8-годинний робо-чий день і мінімальний рівень заробітної плати. Це дозволилойому не тільки збільшити продуктивність праці, значно підви-щити надійність, а й знизити ціни.

Він став платити робітником удвічі більше і тим самим ство-рив клас «синіх комірців». Його робітники збирали гроші, щобкупити «свій» автомобіль - «Форд-Т». Форд не створював по-пит на автомобілі, він створив умови для цього.

Основоположники теорії менеджменту формулювали своїпринципи в заочній суперечці з Фордом. У боротьбі з йогопринципами і народився американський менеджмент.

Вальтер Шухарт, США. Засновник теорії статистичного ке-рування якістю. Шухарт першим застосував статистичні методина підприємстві, запропонувавши статистичне пояснення пово-дження виробничого процесу в часі. Розробив і ввів у практикуконтрольні карти.

Шухарт був фанатиком використання статистичних методів.Прийшовши в 1923 році в компанію «Bell laboratories», в якійбув винайдений телефон, він став застосовувати статистичніметоди для боротьби з дефектами продукції. Вже тоді Шухартзнайшов можливість зменшувати кількість браку не за рахуноктрадиційних методів посилення контролю і вилучення недоб-роякісної продукції, а за рахунок профілактичних заходів.

У 1924 році Шухарт заклав основи теорії варіабельності. Віндовів, що всі види продукції та послуг, як і всі процеси, в якихвони створюються і/або утворюються, піддаються відхиленнямвід заданих значень, які називаються варіаціями. Тому необхід-но організувати процес моніторингу для постійної діагностикиситуації. Для цього він запропонував використовувати контро-льні карти. Шухарт вважав, що вони можуть стати таким діаг-ностичним інструментом, який використовувався б длярозрізнення процесів із загальними і спеціальними причинамиваріацій.

Фундаментальні результати Шухарта були опубліковані вйого книзі «Економічний контроль якості виробленої продук-ції» (1931 р.), яка була революцією в питаннях контролю якості.Трохи пізніше, в 1939 році, вийшов збірник лекцій під назвою«Статистичний метод з точки зору контролю якості».

Лише значно пізніше стане зрозуміло, що Шухарт зробивреволюційний переворот у підході до процесів матеріальноговиробництва. Йому вдалося поєднати статистику, технологію йекономіку і створити першу в історії людства теорію керуванняпроцесами матеріального виробництва.

Друг і послідовник Шухарта Демінг писав: «Півстоліттяпройшло з того часу, як велика книга д-ра Шухарта побачиласвіт в 1931 році, і майже півстоліття, як з'явилася його книга в1939 році. Ще півстоліття пройде, перш ніж люди в промисло-вості і науці оцінять зміст цих великих робіт. Навіть якщо 10%слухачів сприймуть частину вчень д-ра Шухарта, то й ця кіль-кість може згодом викликати зміни в стилі західного менедж-менту» [1].

Едвард Демінг, США. Найбільш відомим фахівцем в областіякості є Едвард Демінг, діяльності якого мала значний вплив навідродження післявоєнної Японії і США в 80-х роках ХХ сто-річчя.

Свій перший інженерний ступінь Демінг отримав в областіелектроніки в університеті Вайомінга в 1921 році. Потім всту-пив до університету Колорадо, де здобув ступінь магістра з ма-тематики і фізики. З 1925 року навчався в Єльськомууніверситеті і був удостоєний докторського ступеня в областіфізики. З 1927 року перебував на державній службі в Департа-менті сільського господарства в уряді США. Був відомий спо-чатку як фахівець в області математичної фізики. Алепознайомившись в 1927 році з Шухартом, захопився ідеямистатистичних методів контролю якості.

У 1936 році виїхав до Лондону для навчання під керівницт-вом «батька статистики» Рональда Фішера в Університетсько-му Коледжі. У 1943-му опублікував працю зі статистичноїобробки даних. Однак, працюючи над проблемами використан-ня статистичних методів контролю якості, у себе на батьківщиніДемінг особливого визнання не отримав.

У середині 40-х років світовий ринок контролювався вироб-никами і переживав період підйому. Проблеми якості практич-но нікого не цікавили, тому що все, що вироблялося, легкопродавалося. Демінгу вдалося організувати курси для навчанняметодам статистичного контролю якості продукції (методамШухарта) промисловців, інженерів, проектувальників, які пра-цювали у військовому виробництві. Семінари були добре при-йняті інженерами, але менеджери не удостоїли їх своєю увагою,не розуміючи, що саме вони мають бути зацікавлені в поліп-шенні якості, щоб реалізовувати цей свій обов'язок зверху до-низу. Саме менеджери повинні були змінювати процеси, щовикликають появу браку. Але тоді Демінгу не вдалося зрушитиз місця цю проблему.

У 1947 році, відповідно до плану Маршалла, Демінг був від-правлений до Японії. Став широко відомий після 8-денного ци-клу лекцій, які він прочитав у 1950 році перед представникамияпонських ділових кіл. Семінар був так добре прийнятий. Йогометоди статистичного контролю з ентузіазмом були сприйнятіяпонськими інженерами й набули широкого визнання.

Демінг на той час уже чітко усвідомлював невдачу в укорі-ненні його ідей в Америці. Він вірив, що тепер знає причину ірозумів, що він не повинен робити ту саму помилку в Японії.Згадуючи ті часи, він писав: «Вони (слухачі) були чудовимистудентами, але в перший же де