8. Цінова політика і стратегія8.1. Ключові терміни та поняття

магниевый скраб beletage

Ш До ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числазапропонованих:а - ціна;б - цінова політика;в - цінова стратегія;г - цінова дискримінація;д - цінова диференціація;е - цінова конкуренція;є - нецінова конкуренція;ж - попит нееластичний;з - попит еластичний;и - метод середніх витрат плюс прибуток;і - отримання цільової норми прибутку;ї - оцінка споживчої вартості;й - метод рівня поточних цін;к - метод очікуваного прибутку;

Запропоновані відповіді

f 1. Ціна і її зміна в залежності від ситуації на ринку для того щоботримати намічений рівень прибутку.

Цінова поведінка фірми на ринку.

Продаж майже однакового товару за різними цінами, яківстановлюються незалежно від витрат продавця.

Попит, який має тенденцію до зміни залежно від незначнихколивань цін.

Метод ціноутворення, який передбачає розрахунок ціни як сумисобівартості і середньої величини прибутку.

Метод ціноутворення, орієнтований на витрати і цільову нормуприбутку.

Мотивований і обґрунтований грошовий вираз вартості товару.

Продаж майже однакового товару за різними цінами, черезрізницю у витратах продавця.

Вплив продавців на попит через зміни у ціні.

Метод, який орієнтує діяльність фірми щодо ціноутворенняпередусім не на власні витрати, а на ситуацію на ринку, на ціновуполітику фірм конкурентів.

Метод, який передбачає розрахунок ціни, виходячи ізочікуваних цінових пропозицій конкурентів, а не на основіпоказників витрат чи попиту. Застосовується у випадках боротьбиза підряд у процесі торгів.

Метод ціноутворення, що грунтується на оцінці споживчогоефекту, який має споживач від використання товару.

Попит, який має тенденцію залишатися незмінним, недивлячись на невеликі зміни у ціні.

Вплив продавців на попит через високу якість продукції зреалізацією за більш високими цінами.

8.2. "Так/Ні"

Визначте правильну відповідь "Так / Ні" на наступні тестовіпитання.

Ціна - це мотивований і обґрунтований грошовий вираз вартостітовару.

Ціна пропозиції - вказується в оферті без знижок.

Ціна ринкова - складається на ринку покупця.

Номінальна ціна - публікується в прейскурантах, довідниках,біржових котируваннях.

Фактурна ціна - визначається в залежності від виду товару.

Базисна ціна - використовується для визначення сорту чи якостітовару, є вихідною для визначення фактичної ціни.

Цінова конкуренція - це вплив продавців на попит через високуякість продукції з реалізацією за більш високими цінами.

Номери в готелях фірми "Еконо Лодж" на 20% дешевші, ніж вготелях "Романда" і "Холідей Інна", і на 60% - в "Хілтоні". "Мипропонуємо хорошу постіль, чисті простирадла та чашку кави впостіль зранку. Коли ви виключите світло, ми хочемо думати, що вине зможете відрізнити "Еконо Лодж" і "Хілтон". Лозунг фірми:"Проведіть ніч, але не витрачайте зайвого". Чи можна стверджувати,що фірма застосовує нецінову конкуренцію?

Підтримуючи зразок якості, фірма "Квакер Стейт" змоглапідтримувати ціни на своє масло для автомобілів на більш високомурівні, ніж у конкурентів. Фірма користується прихильністю майжекожного п'ятого американського автомобіліста і продає своюпродукцію через роздрібні магазини і станції техобслуговування. Чиможна стверджувати, що фірма застосовує цінову конкуренцію?

Цінова еластичність визначається відношенням зміни ціни(у відсотках) до величини попиту.

При застосуванні методу отримання цільової норми прибутку,ціна на товар визначається за формулою Ц=С+П.

Оцінка споживчої вартості - це метод, що ґрунтується на оцінціспоживчого ефекту, який має споживач від використання товару.

Метод рівня поточних цін орієнтує діяльність фірми щодоціноутворення передусім не на власні витрати, а на ситуацію наринку.

Цінова дискримінація означає, що клієнти платять різні ціни замайже однакові товари чи послуги, не дивлячись на те, що витратипродавця залишаються однаковими.

Стратегія стабільних цін передбачає залежність ціни відситуації на ринку і попиту споживачів.

8.3. Вправи

Ь Вправа 1. Скласти послідовний ланцюг з етапів процесу

встановлення вихідної ціни на товар:

Вибір цінової стратегії.

Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства.

Визначення цілей ціноутворення.

Розрахунок ціни.

Вибір моделі і методу ціноутворення.

Вправа 2. Який метод ціноутворення бажано використовуватипри відповідних обставинах (табл. 8.1.)?

Вправа 3. Цілям підприємств відповідають певні рівні цін (низькийабо високий). Заповніть таблицю 8.2, проставивши відповідні рівні.

Таблиця 8.1

з/п

Обставина

Методціноутворення

1.

Встановлення ціни підприємствами, для якихіснують обмеження розмірів норми прибутку

?

2.

Встановлення цін на принципово нову продукцію

?

3.

Встановлення цін, які забезпечують бажаний обсягприбутку

?

4.

Встановлення цін при заданому обсязі виробництвата цільового прибутку

?

5.

Встановлення ціни на зразки продукції

?

6.

У комплексі маркетингу переважають неціновізаходи впливу на покупця

?

7.

У споживача склалося певне ціннісне уявлення протовар

?

8.

Стоїть завдання зберегти рівновагу на ринку

?

9.

На ринку існує ціновий лідер

?

 

Таблиця 8.2

 

Рівень цін

Цілі

1.

?

Лідерство на ринку

2.

?

Лідерство з якості товару

3.

?

Виживання на ринку

4.

?

Максимізація поточного прибутку

Вправа 4. Видавець планує випуск нової книги. Постійні витратитакого видавництва складають 1550 грн. Змінні витратискладаються з таких пунктів: витрати друку = 99 коп./екз.,винагорода автора за кожен проданий примірник книги = 10% відціни продажу, торгівельні витрати = 12 коп./екз., націнка на загальнівитрати = 10% від ціни продажу.

Визначіть обсяг збуту в точці беззбитковості при ціні продажу4,65 грн., при ціні 3,1 грн. Поясніть, із чого виникає різниця міжпершим і другим результатом.

Вправа 5. Визначення ціни методом максимізації поточного

прибутку.

Для визначення ціни на новий товар парфумерна фірма "Ліна"вирішила використати модель ціноутворення, що базується напопиті. Було проведене ринкове тестування нових парфумів прирізних рівнях цін у діапазоні від Ц\=8,6 грн. до Цт=4,1 грн. Обсягзбуту при тому зріс від Ni =3280 одиниць до Nm=6976 одиниць.

Кореляційно-регресійний аналіз показав, що взаємозв'язок міжціною і попитом визначає рівняння регресії:

N = 9454-810 Ц.

Постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції F =7450грн. за квартал, змінні витрати на одиницю продукції V =3,7 грн.Визначіть:

оптимальну ціну на товар методом максимізації поточногоприбутку;

рівень збуту, який відповідає оптимальній ціні;

собівартість продукції при даному рівні виробництва і збуту.

права 6. Фірма "Лотосщо виробляє світлотехнічну продукцію,

запустила нову технологічну лінію для виробництва світильників,інвестувавши в неї 1,5 млн. грн. Плановий випуск нової продукціїN=50000 світильників у рік.

Змінні витрати на одиницю продукції V =12 грн. Постійнівитрати на виробництво і збут продукції F=320 тис. грн. у рік.

Визначіть ціну нового світильника, використовуючи такіметоди, що належать до витратної моделі ціноутворення:

метод надбавок, за умови, що ця фірма хоче встановитинадбавку в розмірі 20%:

а)         від собівартості товару;

б)         від ціни його продажу;

метод забезпечення цільового прибутку на інвестованийкапітал , якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестиційщорічно.

права 7. За даними останніх місяців підприємство, що виробляєелектричні млинки для кави, зауважує значне скорочення обсягів

збуту. Їх продавали за ціною Ц= 25 грн/один. Оскільки конкурентиза цей період ціни не змінювали, менеджер із маркетингурозмірковує, чи варто змінювати ціну.

Відділ маркетингових досліджень, аналізуючи вплив ціни надинаміку попиту, визначив еластичність попиту на електричнімлинки для кави від ціни на рівні Е = -2,7%.

Чи порадили б Ви менеджеру прийняти рішення про зниженняціни на 3 грн/один., якщо дотепер щомісяця у середньомупродавалось N = 670 одиниць товару, змінні витрати навиробництво і продаж одного млинка для кави становлять V=17грн/один., а постійні витрати F=1275 грн. у місяць? Треба щоббалансовий прибуток досягав не менше, ніж 18% від обсягівпродажу.

8.4. Тести для тренінгу

f 1. Як залежить обсяг продажу від рівня цін при високій

щ

еластичності попиту?

а)         ціни несуттєво знижуються - обсяг продажу збільшується;

б)         ціни суттєво знижуються - обсяг продажу суттєво не зростає;

в)         ціни знижуються - обсяг продажу не змінюється.

Що формує верхню межу "можливої ціни" на товар?

а)         ціни конкурентів;

б)         собівартість продукції;

в)         ринковий попит на товар.

Що формує нижню межу "можливої ціни" на товар?

а)         ціни конкурентів;

б)         собівартість продукції;

в)         ринковий попит на товар.

При еластичному попиті доцільно використовувати:

а)         метод цінової конкуренції;

б)         інтенсифікацію рекламної діяльності;

в)         підвищення рівня сервісу.

При нееластичному попиті виграшною буде стратегія:

а)підвищення ціни;

б)зниження    ціни;

в)утримання   ціни незмінною.

Якщо енергетична компанія встановлює диференційованіціни на електроенергію для різних годин доби, вона викорис-товує таку цінову стратегію:

а)         стратегію цінової дискримінації;

б)         стратегію гнучких цін;

в)         диференціювання цін за географічним принципом.

Метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін належитьдо:

а)         моделі ціноутворення, що базується на витратах виробництва;

б)         моделі ціноутворення, що базується на конкуренції;

в)         моделі ціноутворення, що базується на попиті.

Бонусні знижки надають:

а)         споживачам, що роблять позасезонні покупки товарів;

б)         постійним споживачам, якщо вони за певний період придбалипевну кількість товару;

в)         фірмам-фахівцям із питань організації товарного руху і збутутоварів.

Якщо для товару "А" еластичність попиту по ціні дорівнює 4,для товару "Б"- 7, для товару "В" - 10, то збут якого товару будебільш чутливіший до зміни ціни?

а)         збут товару "А";

б)         збут товару "Б";

в)         збут товару "В".

Під впливом нецінових факторів відбувається:

а)         зсув кривої попиту;

б)         зміна форми кривої попиту;

в)         попит стає більш еластичним.

Так звані "цінові лінії" використовують, коли:

а)         підприємство встановлює ціни на доповнювальні товари;

б)         підприємство встановлює ціни за географічним принципом;

в)         підприємство реалізовує асортиментну групу товарів різного рівняякості.

Якщо пиво в кіоску коштує 5 грн., а точнісінько таке ж пивопоруч у кафе - 5 грн. 30 коп., як називається таке явище:

а)         цінова дискримінація;

б)         стратегія високих цін;

в)         цінова диференціація.

Фірма "Дюпон", яка першою стала випускати целофан,встановила на нього саму високу ціну, яку тільки можливозапросити. Яка із стратегій була використана фірмою?

а)         стратегія цінового лідера;

б)         стратегія високих цін;

в)         стратегія дискримінаційних цін.

Яка із стратегій передбачає зміцнення довіри споживачів іробить можливим продаж за каталогами, посилкову торгівлю?

а)         стратегія стабільних цін;

б)         стратегія єдиних цін;

в)         стратегія поєднання цін з якістю товару.

Підприємство виходить на ринок з великою партією товару,який збуває за низькою ціною. Яку із стратегій використовуєпідприємство?

а)         стратегію низьких цін;

б)         стратегію диференційованих цін;

в)         стратегію цін масових закупок.

Метод ціноутворення, що широко використовуєтьсянасамперед при виконанні державних замовлень:

а)         метод отримання цільової норми прибутку;

б)         метод середніх витрат плюс прибуток;

в)         метод рівня поточних цін.

Чашка кави зі шматочком пирога обходиться споживачу устудентській їдальні 4,5 грн., у кафе - 6,0 грн., у ресторані - 9,0грн. З проявом якого методу ціноутворення зустрічаємось уцій ситуації?

а)         метод оцінки споживчої вартості;

б)         метод середніх витрат плюс прибуток;

в)         метод рівня поточних цін.

Метод ціноутворення, що поширений при спорудженнівеликих об'єктів, постачанні машин і обладнання:

а)         метод рівня поточних цін;

б)         метод отримання цільової норми прибутку;

в)         метод очікуваного прибутку.

Знижки, які виробники надають службам товароруху,зайнятим зберіганням і продажем товарів називаються:

а)         бонусними;

б)         функціональними;

в)         зарахуваннями.

8.5. Ситуації для обговорення

Ситуація 1. Чи може ціна бути предметом дискусії між

бухгалтером і спеціалістом з маркетингу і чому?

Ситуація 2. Чи може монополіст вимагати за свій товар будь-яку

ціну?

Ситуація 3. Якщо для товару "А" еластичність попиту по цінахдорівнює 5, а для товару "Б"- 3, то збут якого товару меншезнизиться при підвищенні цін? Відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 4. Які обставини впливають на зниження еластичностіпопиту?

Ситуація 5. Підприємство випускає продукцію, яка гірша віданалогічної продукції конкурентів за якістю, ступенемнаукоємності, умовами обслуговування. На ринки з якоюеластичністю доцільно виходити підприємству-виробникові?Чому?

Ситуація 6. На практиці використовують різні цінові стратегіїзалежно від багатьох факторів. Оцініть умови застосування таможливі переваги і недоліки стратегій низьких і високих цін.Наведіть приклади доцільності їх застосування на практиці.

Ситуація 7. Якби у Вас з'явилась можливість відкрити пунктмиття машин з постійними річними витратами в 200 тис.гривень, змінними витратами в сумі 3 гривні за кожен вимитийавтомобіль, а конкурентна ціна, за Вашими підрахунками,повинна скласти 5 грн. за автомобіль чи вклали б Ви свій капіталу цю справу?

Ситуація 8. Підприємства "А" і "Б" займаються випускомелектрообігрівачів, підприємство "В", зорієнтувавшись, що ринокелектрообігрівачів розвивається успішно, також приступило до їхвиробництва. В своїй ціновій політиці воно опирається на ціни,які виставляють за свої вироби обидва вищезгадані підприємства.Підприємство "В" володіє резервом виробничих потужностей,хорошою системою реклами і розподілення. Електрообігрівачі єтоваром з високою еластичністю попиту за ціною. Яку ціновуполітику Ви запропонували б підприємству для його виробу?

8.6. Відповіді

9"—f 8.1. Ключові терміни та поняття

а - 7; б - 1; в - 2; г - 3; д - 8; е - 9; є - 14; ж - 13; з - 4; и - 5;і - 6;ї - 12; й - 10; к - 11.т 8.2. "Так/Ні".

1-Так; 2-Так; З-Ні; 4-Так; 5-Ні; 6-Так; 7-Ні; 8-Ні; 9-Ні;10-Ні; 11-Ні; 12-Так; 13-Так; 14-Так; 15-Ні;8 г 83. Вправи

ВІ 3—>2—>1—>5—>4

Метод отримання цільової норми прибутку (беззбитковості).

Метод середніх витрат + прибуток.

Метод отримання цільової норми прибутку (метод беззбитковості).

Метод отримання цільової норми прибутку.

Метод середніх витрат + прибуток.

Метод рівня поточних цін.

Метод оцінки споживчої вартості.

Метод рівня поточних цін.

Метод рівня поточних цін.

1 - низькі ціни; 2 - високі ціни; 3 - низькі ціни; 4 - високі ціни.

У точці беззбитковості добуток ціни одиниці товару на його кількістьдорівнюють сумі постійних і змінних витрат.р-q = 4,65qЗмінні витрати:

10 • 465 10 • 4 65

= ((0,99 + 0,12 +                     — +     —)) • q = (1,11 + 0,47 + 0,47) • q = 2,05 • q

100 100

Відповідно:

4,65-q = 1550+2,05-q, 4,65-q-2,05-q = 1550,q = 1550-2,6 = 600 книг.

Аналогічний розрахунок для ціни продажу 3,1 грн. дасть результатq =1,132 книги.

В-2

Різниця виникає через розміри постійних витрат. В обох випадкахвони залишаються на одному і тому ж рівні - 1550 грн. Щобвирівняти їх продажу за більш низькими цінами, необхідно продати

більшу кількість екземплярів.

Математична модель максимізації поточного прибутку:П = (Ц - N - (F + V - N)) ^ max

де, Ц - оптимальна ціна на товар; N - обсяг його збуту за даноюціною; F - постійні витрати за певний період; V - змінні витрати наодиницю продукції.

Взаємозв'язок між ціною товару й обсягом його збуту встановлено увигляді рівняння регресії

N = вп + в, - Ц . _

Максимізувати функцію прибутку можна з використанням першої

• .. аи

В-6

похідної •

ац

ОЦ. = (в - в1 -V) + 2 - в - Ц = 0.аЦ

Звідси Цопт = в0-2в1'Г (в0 = 9454, в1 = -810),

-2 - в1

9454 + 810-3,7 „ ,Ц = — = 7,6 грн.

^опт 2 - 810

При даному рівні ціни обсяг збуту становитиме:N = в0 -в1 -Ц = 9454-810-7,6 = 3300од.Собівартість одиниці продукції:

0 „ F „„ 7450

S = V + — = 3,7 +      = 5,96 грн.

N         3300

Собівартість нової продукції:

F 320-103S = V + — = 12 + 320 103 = 18,4 грн.N  50-103

Ціна нового товару повинна бути на рівні:

1а) якщо фірма хоче встановити надбавку 20% від собівартостітовару -

H         20

Ц = s (1+ —Z-) = 18,4(1 +     ) = 22,08 грн.

100 100

1б) якщо фірма хоче встановити надбавку 20% від ціни продажу

В-5

товару -

Ц =      = -2^ = 23,0 гри.

(1 - ^л (1 - 0,2)( 100

2) якщо фірма хоче отримати 20% прибутку иа інвестованийкапітал щорічно

H„„ • Кінв       20 • 15 • 106

Ц = S + —^     — = 18,4 + 20 1,5 , = 24,4 гри.

100 • Nm         100 • 50 • 103

В-7 Перш иіж прийняти менеджерське рішення про зниження ціни,треба порівняти фінансові ситуації до і після зниження ціни наелектромлинки.

І. При Ці - 25 грн/од.:

1.

Місячний обсяг продажу - (Ц1 • N1 = 25 • 670), грн.

16750

100%

2.

Валові змінні витрати - (V • N1 = 17 • 670), грн.

11390

-

3.

Умовно-постійні витрати F, грн.

1275

4.

Балансовий прибуток, П1 грн., що становить 24,4% відмісячного обороту

4085

24,4%

Визначимо очікуваний обсяг збуту за умови зниження ціниЦ=22 грн./од.)

E = N1 - N2 /Ц1 - Ц2 = 670 - N2/ 3 =-27N1 + N 2/ Ц1 + Ц2 670 + N 2/ 25 + 22 ' '670 - N

2 =-0172, 670 - N2 = 115,468 - 0,172 х N2,670 + N2

0,828 • N2 = 785,468, N = 785,468 = 949 од.

2 0,828

При Ц2=22 грн./од.

1.

Місячний обсяг продажу (Ц2 • N2 = 22 • 949), грн.

20878

100%

2.

Валові змінні витрати (V • N2 = 17 • 949), грн.

16133

-

3.

Умовно-постійні витрати F, грн.

1275

-

4.

Балансовий прибуток, П2, грн., що становить 16,6% відмісячного обороту

3470

16,6%

IV. Отже при зниженні ціни ми досягнемо збільшення місячнихобсягів збуту електромлинків для кави (з 670 од. до 949 од.); алепри тому зменшується балансовий прибуток (з 4085 грн. до3470 грн. на місяць).

Оскільки прибуток зменшується як в абсолютному значенні, такі щодо місячного обороту, то немає сенсу знижувати ціну. Окрімтого, при зниженні не виконується поставлена умова, що прибутокмає становити не менше, ніж 18% від обсягу продажів.

9"—г 8.4. Тести тренінгу

1 - а; 2 - в; 3 - б; 4 - а; 5 - а; 6 - а; 7 - 6; 8 - б; 9 - в; 10 - а; 11 - в;12 - а; 13 - 6; 14 - 6; 15 - а; 16 - б; 17 - а; 18 - в; 19 - 6.

9" 85. Ситуації для обговорення.

Так, оскільки ціна не тільки бухгалтерське поняття, але і інструментмаркетингу.

Ні, не може. Він повинен рахуватися з тим, скільки його клієнтиготові заплатити. Його цінова політика повинна опиратися наоцінку попиту, а також він повинен підлагоджуватись під клієнта,під його доходи, стиль життя, значимість для нього покупки.

С-1

С-2

С-3

Збут товару "Б" менше постраждає, тому що при нееластичномупопиті зміни ціни не викликають значних коливань обсягів збуту.

Обставини які впливають на зниження еластичності попиту:

товару немає або майже немає йому заміни;

відсутність конкурентів;

покупці не відразу помічають підвищення цін;

покупці повільно змінюють свої купівельні звички і не поспішаютьшукати більш дешеві товари;

покупці вважають, що підвищена ціна виправдана підвищеннямякості товару, ростом інфляції і т.п.

На ринки з високою еластичністю попиту. Оскільки продукція єгіршою ніж у конкурентів, може виникнути необхідність знизитиціни на неї, але тільки на ринку з високою еластичністю попитунезначне зниження ціни призводить до значного обсягу збуту.

Умови застосування стратегії низьких цін:

С-4

С-

С-6

^на етапі виходу з товаром-новинкою на ринок ("стратегіяпроникнення") для споживчих товарів. Наприклад, виведення наринок нового сорту хліба;

^ на етапі насичення ринку товаром для максимальногозбільшення частки ринку чи охоплення інших сегментів ринку.Наприклад, максимальне охоплення ринку кави у західномурегіоні;

^ для подолання інтенсивної конкуренції через ціновуконкуренцію. Наприклад, зниження цін на ЕОМ фірмою ІВМ у2006 р.

Переваги стратегії низьких цін - дозволяє знайти додатковихпокупців, вийти на нові ринки, крім цього дозволяє випереджатиіснуючих і потенційних конкурентів.

Недоліки стратегії низьких цін:

може викликати високий попит на товар, який значноперевищуватиме виробничі можливості підприємства. А дляпідприємства

недостатньо встановити ціни на низькому рівні, важливо виконатиодержані замовлення;

звужує можливості зміни ціни у майбутньому. Ціну завждилегше знизити, ніж підвищити після того, як товар уже ставвідомим на ринку;

існує небезпека сприйняття дешевого товару як низькоякісного,тому що, власне, якість асоціюється у покупців з ціною. Це можеперешкоджати створенню бажаного образу підприємства абобуде суперечити уже існуючому іміджу. Проведення такої політикиможливе лише за умови високої гнучкості попиту і можливостізменшення виробничих і збутових витрат на одиницю продукції призначному збільшенні обсягів її випуску.

Умови застосування стратегії високих цін:

У при впровадженні на ринок складних, цінних або унікальнихтоварів;

^ на невеликих ринках, що зростають;

^ на ринках, для споживачів яких надзвичайно важливі престижта імідж.

Наприклад, на етапі виходу на ринок із товаром-новинкою можназастосувати стратегію "зняття вершків" (зокрема вихід на ринокіз телевізорами нового покоління, рідкісними цінними ліками,престижним одягом найсучасніших моделей тощо).

Переваги стратегії високих цін - підприємство може негайноотримати найбільшу виручку і компенсувати понесенні затрати,особливо при впровадженні на ринок нового товару. Високийрівень цін формує підприємству імідж виробника товарів високоїякості.

Додатковою перевагою є те, що у випадку допущення помилок врозрахунках, завжди можна знизити завищену ціну.

Недоліки стратегії високих цін - зменшення частки ринку приагресивній політиці цін конкурентів. Необхідність активізації заходівщодо просування товару на ринку для обґрунтування високих цін.

Використовуючи метод отримання цільової норми прибуткупроведемо розрахунок:

Постійні витрати (FC)=200 тис. грн., змінні витрати (VC)=3 грн.,q - кількість одиниць продукції, р - ціна одиниці продукції.

5-q = 200000 + 3-q, 5- q -3q = 200000, 2-q = 200000,

С-7

q=100000.

С-8

Це означає, щоб почати отримувати прибуток, пункт повиненобслуговувати більше 100000 автомобілів у рік. Окрім цього,потрібно також враховувати існування конкурентів, які надаютьаналогічні послуги за аналогічною ціною. Якщо Васзадовольняють подібні умови, то можете вкладати свій капітал.

Щоб швидко завоювати ринок, необхідно застосовувати стратегіюнизьких цін. Однак, щоб здійснити свій намір, необхідно володітихорошою збутовою мережею, засобами комунікації з ринком івідповідними виробничими потужностями. Проте ця стратегія маєшанси на успіх лише у випадку високої еластичності цін.