8. Цінова політика і стратегія8.1. Ключові терміни та поняття

Ш До ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числазапропонованих:а - ціна;б - цінова політика;в - цінова стратегія;г - цінова дискримінація;д - цінова диференціація;е - цінова конкуренція;є - нецінова конкуренція;ж - попит нееластичний;з - попит еластичний;и - метод середніх витрат плюс прибуток;і - отримання цільової норми прибутку;ї - оцінка споживчої вартості;й - метод рівня поточних цін;к - метод очікуваного прибутку;

Запропоновані відповіді

f 1. Ціна і її зміна в залежності від ситуації на ринку для того щоботримати намічений рівень прибутку.

Цінова поведінка фірми на ринку.

Продаж майже однакового товару за різними цінами, яківстановлюються незалежно від витрат продавця.

Попит, який має тенденцію до зміни залежно від незначнихколивань цін.

Метод ціноутворення, який передбачає розрахунок ціни як сумисобівартості і середньої величини прибутку.

Метод ціноутворення, орієнтований на витрати і цільову нормуприбутку.

Мотивований і обґрунтований грошовий вираз вартості товару.

Продаж майже однакового товару за різними цінами, черезрізницю у витратах продавця.

Вплив продавців на попит через зміни у ціні.

Метод, який орієнтує діяльність фірми щодо ціноутворенняпередусім не на власні витрати, а на ситуацію на ринку, на ціновуполітику фірм конкурентів.

Метод, який передбачає розрахунок ціни, виходячи ізочікуваних цінових пропозицій конкурентів, а не на основіпоказників витрат чи попиту. Застосовується у випадках боротьбиза підряд у процесі торгів.

Метод ціноутворення, що грунтується на оцінці споживчогоефекту, який має споживач від використання товару.

Попит, який має тенденцію залишатися незмінним, недивлячись на невеликі зміни у ціні.

Вплив продавців на попит через високу якість продукції зреалізацією за більш високими цінами.

8.2. "Так/Ні"

Визначте правильну відповідь "Так / Ні" на наступні тестовіпитання.

Ціна - це мотивований і обґрунтований грошовий вираз вартостітовару.

Ціна пропозиції - вказується в оферті без знижок.

Ціна ринкова - складається на ринку покупця.

Номінальна ціна - публікується в прейскурантах, довідниках,біржових котируваннях.

Фактурна ціна - визначається в залежності від виду товару.

Базисна ціна - використовується для визначення сорту чи якостітовару, є вихідною для визначення фактичної ціни.

Цінова конкуренція - це вплив продавців на попит через високуякість продукції з реалізацією за більш високими цінами.

Номери в готелях фірми "Еконо Лодж" на 20% дешевші, ніж вготелях "Романда" і "Холідей Інна", і на 60% - в "Хілтоні". "Мипропонуємо хорошу постіль, чисті простирадла та чашку кави впостіль зранку. Коли ви виключите світло, ми хочемо думати, що вине зможете відрізнити "Еконо Лодж" і "Хілтон". Лозунг фірми:"Проведіть ніч, але не витрачайте зайвого". Чи можна стверджувати,що фірма застосовує нецінову конкуренцію?

Підтримуючи зразок якості, фірма "Квакер Стейт" змоглапідтримувати ціни на своє масло для автомобілів на більш високомурівні, ніж у конкурентів. Фірма користується прихильністю майжекожного п'ятого американського автомобіліста і продає своюпродукцію через роздрібні магазини і станції техобслуговування. Чиможна стверджувати, що фірма застосовує цінову конкуренцію?

Цінова еластичність визначається відношенням зміни ціни(у відсотках) до величини попиту.

При застосуванні методу отримання цільової норми прибутку,ціна на товар визначається за формулою Ц=С+П.

Оцінка споживчої вартості - це метод, що ґрунтується на оцінціспоживчого ефекту, який має споживач від використання товару.

Метод рівня поточних цін орієнтує діяльність фірми щодоціноутворення передусім не на власні витрати, а на ситуацію наринку.

Цінова дискримінація означає, що клієнти платять різні ціни замайже однакові товари чи послуги, не дивлячись на те, що витратипродавця залишаються однаковими.

Стратегія стабільних цін передбачає залежність ціни відситуації на ринку і попиту споживачів.

8.3. Вправи

Ь Вправа 1. Скласти послідовний ланцюг з етапів процесу

встановлення вихідної ціни на товар:

Вибір цінової стратегії.

Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства.

Визначення цілей ціноутворення.

Розрахунок ціни.

Вибір моделі і методу ціноутворення.

Вправа 2. Який метод ціноутворення бажано використовуватипри відповідних обставинах (табл. 8.1.)?

Вправа 3. Цілям підприємств відповідають певні рівні цін (низькийабо високий). Заповніть таблицю 8.2, проставивши відповідні рівні.

Таблиця 8.1

з/п

Обставина

Методціноутворення

1.

Встановлення ціни підприємствами, для якихіснують обмеження розмірів норми прибутку

?

2.

Встановлення цін на принципово нову продукцію

?

3.

Встановлення цін, які забезпечують бажаний обсягприбутку

?

4.

Встановлення цін при заданому обсязі виробництвата цільового прибутку

?

5.

Встановлення ціни на зразки продукції

?

6.

У комплексі маркетингу переважають неціновізаходи впливу на покупця

?

7.

У споживача склалося певне ціннісне уявлення протовар

?

8.

Стоїть завдання зберегти рівновагу на ринку

?