9. Політика збуту товарів та послуг9.1. Ключові терміни та поняття

Щдо ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді із числазапропонованих:

а          -           традиційний канал маркетингу;

б          -           товарорух;

в          -           оптова торгівля;

г           -           вертикальна маркетингова система;

д          -           торговий агент;

е          -           канал розподілу;

є          -           збутові контори;

ж         -           універсам;

-           торговий автомат;и   -           брокер;

і           -           спеціалізований магазин;

ї           -           універмаг;

й          -           роздрібна торгівля;

к          -           торговий центр;

л          -           бартер;

м          -           чистий продаж;

н          -           бренд;

о          -           товарна лінія;

п          -           персональний продаж;

р          -           стимулювання збуту;

с          -           собівартість реалізованої продукції (для торгівельної

організації);

т          -           просування товару;

у          -           прямий маркетинг;

ф          -           електронна торгівля;

х          -           перевізник;

ц          -           інтерактивний маркетинг;

-           маркетингова логістика;ш     -           франчайзинг;

Запропоновані відповіді

Прямі товарообмінні операції без використання грошових коштів,що проводяться на збалансованій за ціною основі з взаємноюпередачею права власності на товар.

Назва, термін, знак, символ чи малюнок (або їх поєднання) дляідентифікації продукції одного продавця та її диференціації відпродукції конкурентів.

Усна подача товару під час розмови з одним чи кількомапотенційними покупцями з метою продати товар.

Сукупність інструментів (реклама, персональний продаж,стимулювання збуту та зв'язки з громадськістю), що дозволяєуспішно вивести товар на цільовий сегмент ринку і отриматилояльних компанії (чи марці) покупців.

Прямий зв'язок (поштою, телефоном, факсом, електронноюпоштою) з певними, ретельно обраними індивідуальнимиспоживачами з метою одержати від них оперативну реакцію.

Витрати на продукцію, придбану для перепродажу, включно зподатками, транспортними витратами та будь-якими іншимивитратами, які безпосередньо включаються у вартість продажу,наприклад, витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, оплатускладських приміщень та інші видатки, пов'язані з придбаннямтоварів.

Різноманітні, переважно короткочасні заохочувальні заходи таакції (презентації, виставки, конкурси, ваучерні схеми, знижки),спрямовані на прискорення чи збільшення продажу окремих товарівчи послуг.

Група тісно пов'язаних між собою товарів, які мають подібнуфункцію, продаються однаковим групам покупців через магазиниодного типу чи за приблизно однаковими цінами.

Валова виручка від реалізації товарів і послуг за відрахуваннямзнижок, повернень, ПДВ, акцизу та інших відрахувань.

Діяльність з планування, реалізації й контролю запереміщенням матеріалів і виробів від місця їх знаходження домісць використання з метою задоволення потреб споживачів івигодою для себе.

Сукупність фірм або фізичних осіб, які приймають на себе абодопомагають передавати будь-якому іншому право власника на товар або послугу на шляху їх руху від виробника до споживача.

Сукупність виробника, оптових та роздрібних торговців, які діютьяк єдина система.

Об'єднання незалежного виробника, одного або декількохоптових торговців і одного або декількох роздрібних торговців,кожен з яких є окремим підприємством, що хоче забезпечити собімаксимальний прибуток навіть на збиток іншим підприємствам ісистеми в цілому.

Будь-яка діяльність у справі продажу партій товарів та послугтим, хто купує їх для подальшого перепродажу (роздрібна торгівля)або професійного використання (промислові підприємства,організації, установи).

Оптовий торговець, який є представником покупця або продавця, виконує лише невелику кількість функцій і не має прававласності на товар.

Структурна одиниця прямого каналу збуту, до завдань якоївходить: встановлення контактів із споживачами, рекламнадіяльність, збирання замовлень та їх розміщення, організаціятранспортної поставки товарів зі складу підприємства чи йогозбутових філій.

Оптовий торговець, який не має права власності на товар іфункції якого полягають у зведенні покупців з продавцями ісприянні у проведенні переговорів між ними.

Будь-яка діяльність з продажу товарів або послуг безпосередньокінцевим споживачам для їх особистого некомерційноговикористання.

Заклад роздрібної торгівлі, який пропонує вузький товарнийасортимент значної глибини.

Монетний пристрій для продажу товарів.

Група торгових закладів, яка знаходиться в одному володінні ірозташована в одній торговій зоні.

Заклад роздрібної торгівлі, який пропонує декілька асортиментних груп товарів - звичайно одяг, взуття, предмети домашньоговжитку і господарські товари, - в якому кожна асортиментна групамає свій відділ.

Великий заклад роздрібної торгівлі з самообслуговуванням івеликим обсягом продажу, розрахований на повне задоволення потреб споживачів у продуктах харчування, предметах домашньоговжитку і господарських товарах по догляду за будинком.

Загальний термін, який означає процес купівлі і продажу задопомогою електронних технологій.

25. Юридична або фізична особа, яка використовує власні чи взятів оренду транспортні засоби для перевезення вантажів, пасажирів

100

9. Політика збуту товарів та послугтощо; ця особа діє на основі відповідних нормативних актів і маєдозвіл на виконання такої діяльності.

Форма прямого маркетингу, що здійснюється при допомозіінтерактивних комп'ютерних служб, які надають інформаційніпослуги в оперативному режимі. Для цього використовуютьсистеми, які забезпечують двосторонній електронний зв'язок міжпродавцем і покупцем.

Діяльність по плануванню, виконанню і контролю фізичногопереміщення матеріалів, готових виробів і інформації про них відмісця їх виробництва до місця споживання з метою задоволенняпотреб споживачів і отримання прибутку.

Корпоративне партнерство між виробником, оптовиком абосервісною організацією і незалежним учасником каналу, якийкупує право продавати продукцію чи послугу даної марки.

9.2. "Так/Ні"

Пропонуємо визначити правильні відповіді "Так / Ні" на наступнітестові запитання.

Торгові посередники, які перебувають найближче до ринкукінцевих споживачів дійсно є корисним джерелом відомостей пропотреби споживачів?

Проблема відбору і визначення цільового ринку є актуальноюлише для роздрібного торговця?

Знижка за обсяг придбаної партії товару - це методстимулювання збуту?

Чи є надмірне підвищення іміджу фірми методом стимулюваннязбуту?

Відданість торговій марці - явище досить поширене, чи можнатак само стверджувати про відданість торгівельній точці?

Чи задовольняє універмаг ширше коло бажань клієнтів ніжуніверсам?

Чи збільшує сервісне і післяпродажне обслуговування збереженняпостійних покупців?

Місце розташування не є одним із головних маркетинговихрішень, які необхідно приймати роздрібному торговцю?

Маркетолог розробляє пропозиції по стимулюванню збутупродукції, що немає попиту, шляхом підвищення якості продукції,організації додаткової реклами, зниження цін, в необхіднихвипадках про усунення продукції з виробництва.

Спеціаліст із маркетингу в торгівлі (мерчендайзер) повинендобре знати ринок, товар, питання рентабель