12. Міжнародний маркетинг

магниевый скраб beletage

12.1. Ключові терміни та поняття

Шдо    ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числазапропонованих:

а          -           валютний контроль;

б          -           вільна економічна зона;

в          -           вільна митна територія;

г           -           вільноконвертована валюта;

д          -           вивіз капіталу;

є          -           інтергломерат;

ж         -           квота;

з           -           контингентування;

і           -           міжнародний маркетинг;

к          -           підприємство спільної власності;

л          -           портфельні інвестиції;

м          -           протекціонізм;

н          -           прямі іноземні інвестиції;

о          -           рівень життя;

п          -           спільна підприємницька діяльність;

р          -           фрітредерство;

с          -           форвейтування;

т          -           частково конвертована валюта;

Запропоновані відповіді

Регулювання обсягів наявності іноземної валюти та її обмінногокурсу на іншу валюту.

Комплекс міжнародних операцій на багатонаціональній,багатовиробничій діяльності.

Кількісне обмеження товару певних категорій, що дозволені дляввезення в країну.

Маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходитьсяпідприємство, фірма або установа.

Об'єднання зусиль зарубіжних та місцевих вкладників капіталу зметою створення місцевого комерційного підприємства, яким вони

спільно володіють і керують.

Середня кількість і якість товарів та послуг, що споживаютьсяв країні.

Спосіб проникнення на зарубіжний ринок завдяки поєднаннюзусиль підприємства з комерційними підприємствами країни-партнераз метою створення виробничих і маркетингових потужностей.

Продаж вимог за експортною угодою якому-небудь кредитномуінституту (форвейтеру) при наданні достатнього забезпечення зметою створення умов для переваги експортеру.

Цілеспрямоване переміщення грошових засобів з однієюкраїни в іншу для розміщення у вигідну справу.

Капіталовкладення в зарубіжні підприємства, що забезпечуютьінвестору контроль над ними.

Вкладення капіталу в іноземні цінні папери, що здійснюються зметою отримання прибутку на вкладений капітал.

Обмежена частина території країни, в межах якої діє пільговийрежим господарювання та зовнішньоекономічної діяльності.

Обмежений територіальний район, що звільняється від мита наввіз та вивіз товарів.

Валюта, яка вільно і без обмежень обмінюється на іншуіноземну валюту.

Національна валюта країни, в якій використовуються окреміобмеження на деякі види валютних операцій.

Політика захисту власної промисловості, сільськогогосподарства від іноземної конкуренції на внутрішньому ринку.

Політика вільної торгівлі.

Обмеження експорту та імпорту товару певною кількістю чисумою (контингентом) на певний термін часу.

12.2. "Так/Ні"

Пропонуємо визначити правильні відповіді "Так/Ні" на наступнітестові питання або ствердження.

Міжнародний маркетинг спирається на принципи національногомаркетингу і має схожу з ним структуру.

Тариф - це податок, яким іноземний уряд обкладає деякітовари, що ввозяться в країну.

Рівень життя характеризує якість товару та послуг, щоспоживаються в країні.

Експорт - це продаж підприємством своєї продукції в іншукраїну.

Пряме інвестування сприяє вигоді тільки за рахунок дешевоїробочої сили і сировини.

Рахунок-фактура містить детальний опис товару?

Умова "франко" означає, що продавці не несуть митних витрат?

Імпорт збільшує сукупний попит в державі?

Рівень життя в Україні в більшій мірі, ніж у Франції, залежить відзовнішньої торгівлі.

Обмеження імпорту сприяє збереженню в країні неефективнихгалузей і стримує зростання ефективного виробництва.

12.3. Вправи

J^h Вправа 1. Розташуйте в логічній послідовності наступніосновні рішення, які приймаються у сфері міжнародногомаркетингу (рис. 12.1):

Рішення про те, на які ринки вийти.

Рішення щодо структури комплексу маркетингу.

Вивчення середовища міжнародного маркетингу.

Рішення щодо структури служби міжнародного маркетингу.

Рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок.

Рішення щодо методів виходу на ринок.

?

?

?

?

?

 

?

 


Рис. 12.1. Схема основних рішень, які приймаються у сфері міжнародного

маркетингу

J^h Вправа 2. Заповніть схему загальної структури каналу розподілупри міжнародному маркетингу наступними елементами (рис. 12.2):1. Міждержавні канали. 2. Продавець. 3. Внутрішньодержавніканали. 4. Служба міжнародного маркетингу. 5. Кінцеві споживачічи покупці.

?

 

?

 

?

 

?

 

?

W

W

W

W

Рис. 12.2. Схема загальної структури каналу розподілу міжнародного

маркетингу

J&Вправа 3. Заповніть схему, яка передбачає п'ять стратегій

ацаптування товару до зовнішнього ринку, розподіливши наступніелементи в потрібній послідовності (рис. 12.3.):1. Подвійне адаптування. 2. Розподіл в незмінному вигляді. 3.Винахід новинки. 4. Адаптування комунікацій. 5. Пристосуваннятовару.

Товар

ис

При

?

?

?

 

 

?

?

 

Рис. 12.3. Схема стратегій адаптування товару до зовнішнього ринку

Вправа 4. Розташуйте в схемі в потрібній послідовності основнідії підприємства. Яке займається експортним маркетингом (рис.12.4):

1. Розробка тактики. 2. Аналіз і контроль. 3. Прогнозування ринку.4. Дослідження ринку. 5. Формування цілей експорту. 6. Оцінкавласних експортних можливостей. 7. Формування і стимулюваннязбуту. 8. Розробка стратегії експорту.


 

?

 

W

 

?

 

?

 

?

З

З

Рис. 12.4. Схема послідовності основних дій підприємства, яке займаєтьсяекспортним маркетингом

jsS Вправа 5. Заповніть схему руху товару на міжнародний ринокнаступними елементами (рис. 12.5):1. Шлях за кордон.

Шлях в порт (на залізничну станцію).

Перебування в порту (на залізничній станції).

Склад товарів за кордоном.

Склад готового товару експортера.

Доставка товару за кордоном.


?

 

?

 

?

w

W

Рис. 12.5 Схема руху товару на міжнародний ринок

12.4. Тести для тренінгу

Міжнародний маркетинг — це:

а)         пошук нових можливостей підприємства за кордоном;

б)         маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходитьсяпідприємство, фірма або установа;

в)         збут продукції з національних підприємств за кордон.

Ключові фактори успіху на міжнародних ринках:

а)         якість товару, яка забезпечує його конкурентоспроможність;

б)         вивчення специфічних вимог ринку і відповідність товарів цимвимогам;

в)         фактори, які можуть дати фірмі переваги над конкурентами.

Що таке конкурентоспроможність товару?

а)         ступінь задоволення товаром суспільних потреб;

б)         можливість збуту товару на ринку шляхом порівняння його з товаром конкурентів;

в)         ступінь задоволення товару критеріям оцінки споживачів.

Яка ціна називається фактурною?

а)         ціна, обумовлена в контракті;

б)         ціна фактично поставленого товару;

в)         ціна, встановлена монополіями.

Світовою називається ціна:

а)         встановлена монополіями;

б)         за якою поставляється товар великими партіями;

в)         визначена провідними в світі фірмами, які спеціалізуються навиробництві та імпорті товарів.

Яке оптимальне співвідношення між ціною товару і ціноюспоживання на міжнародних ринках?

?

 

?

W

а) ціна товару дорівнює ціні споживання;

б)         ціна споживання складає біля 40% від ціни товару;

в)         ціна товару складає біля 40% від ціни споживання.

Методи прогнозування кон'юнктури міжнародного ринку:

а)         регресивний аналіз, сегментної регресії, метод Делфі;

б)         аналітичний, аналогій, сегментної регресії;

в)         метод Делфі, аналітичний, сегментної регресії.

Що означає термін "загальний ринок"?

а)         вільний торговий обмін між країнами;

б)         об'єднання капіталістичних монополій;

в)         зняття обмежень в торгівлі

Єдиний європейський ринок - це:

а)         об'єднання промислових і торгових фірм європейських країн;

б)         єдина валютна система;

в)         зона без внутрішніх кордонів, в якій гарантується вільнепереміщення товарів, капіталу, послуг, людей.

Що таке валютна монополія?

а)         виключне право держави на операції з іноземною валютою;

б)         державне регламентування зовнішніх розрахунків і операцій звалютою;

в)         участь держави в операціях на валютному ринку.

Митний тариф - це:

а)         загальна кількість товару, яка може бути ввезена в країну задеякий час;

б)рішення,      яке дозволяє ввести деяку кількість товарів з митомменшого розміру, ніж звичайно;

в)         рішення на основі якого експортер отримує статус обкладанняданого товару митом.

Що називається валютним ринком?

а)національні і міжнародні банки, а також біржі, через якіздійснюється купівля, продаж та обмін іноземної валюти;

б)         координація валютної політики різних держав;

в)угрупування            держав на основі валютних блоків.

Що таке демпінг?

а)заборона      на ввезення товарів іншими країнами;

б)         режим найбільшого сприяння торгівлі;

в)         продаж товарів на зовнішньому ринку за цінами, нижчими,ніж на внутрішньому ринку.

Що означає "індекс Доу-Джонса"?

а)         сукупний показник акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі;

б)         середньоамериканський показник курсу акцій;

в)         сукупний показник акцій 20 провідних корпорацій США.

Що означає символ "А" в міжнародному маркетингу?

а)         продукція користується великим попитом;

б)         вся продукція першокласна;

в)         найбільший асортимент продукції.

12.5. Ситуації для обговорення

Ситуація 1. Загалом основні фактори міжнародної маркетинговоїдіяльності контролюються і підлягають управлінню ними.Сформулюйте неконтрольовані фактори, якими фірма управляти неможе.

Ситуація 2. Прокоментуйте з позиції аналізу потреби думку:"Споживачів слід включати в процес створення нової якостіпродукції".

Ситуація 3. Відомий хімічний концерн "Дюпон де Немур" зумівдосконало вивчити конкуруючі товари інших фірм і систематичновиробляє товари кращого ґатунку, ніж конкуренти. Яким чином їмвдається це робити?

Ситуація 4. Які три першочергові етапи повинні пройти продавціпри підході до міжнародного ринку?

Ситуація 5. Всесвітньо відома фірма електропобутового обладнання"Електронікс" вирішила змінити статус свого товарного знаку.Раніше його ставили на всі товари фірми, а тепер вирішилиставити його лише на вироби вищої якості, а продукція іншоїякості буде мати інші товарні знаки. Аргументуйте рішенняфірми.

Ситуація 6. Один з домобудівних комбінатів України отримавінформацію про те, що дерев'яний будинок сучасного дизайну вСША коштує біля 200 тис. дол. Було прийнято рішення провиготовлення на продаж експериментальних зразків за ціною 150тис. дол., однак жодна з посередницьких фірм США не відгукнуласяна пропозицію українських бізнесменів. Як ви поясните такуситуацію?

12.6. Відповіді

&—till. Ключові тернини та поняття

1 - а; 2 - є; 3 - ж; 4 - і; 5 - к; 6 - о; 7 - п; 8 - с; 9 - д; 10 - н; 11 - л; 12 -б; 13 - е; 14 - г; 15 - т; 16 - м; 17 - р; 18 - з.&т12.2. "Так/Ні".

В-1

1 - т; 2 - н; 3 - н; 4 - т; 5 - н; 6 - т; 7 - н; 8 - н; 9 - н; 10 -т.

9"—ГІ2.3. Вправи

В-2

В-3

В-4

3 - 5 - 1 - 6 - 2 - 4;

2 - 4 - 1 - 3 - 5;

2

5

4

1

3

4 - 3 - 6 - 5 - 8 - 1 - 7 - 2;

  • В-3 5-2-3 - 1-4-6.9"—« 12.4. Тести для тренінгу

1-6; 2-в; 3 -б;4-а; 5-е; 6-б; 7-а; 8-а; 9-в; 10-а; 11-в;12 - а; 13 - в; 14 - в; 15 - б.Г12.5. Ситуації для обговорення.Неконтрольовані фактори:

споживачі на міжнародному ринку;

конкуренція на міжнародному ринку;

уряди країн;

парламенти країн;

економіка країн;

незалежні засоби масової інформації.Новий товар - це відповідь на попит споживачів. Але у різнихспоживачів потреба в товарі інша, тому вивчати потрібно типовихпредставників даного сегменту. Детальне опитування цих споживачів іробить їх учасниками створення нових товарів потрібної якості.Власники хімічного концерну "Дюпон де Немур" побудувалиекспериментальне виробництво, яке відтворює технологіюконкурентів.

С-1

С-2

С-

С-4

1. Сегментація міжнародного ринку.

Вибір цільових сегментів.

Позиціонування товарів на ринку.

Фірма "Електролюкс" вирішила точніше інформувати споживачівсвоєї продукції і виділитися цим з проміж інших конкурентів, які заєдиним торговим знаком приховують товари різної якості.Українські маркетологи не врахували умови продажу на ринкунерухомості США, які зазначають ціну з врахуванням вартостіземельної ділянки. А українські товаровиробники запропонувалилише будівлю.