12. Міжнародний маркетинг

12.1. Ключові терміни та поняття

Шдо    ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числазапропонованих:

а          -           валютний контроль;

б          -           вільна економічна зона;

в          -           вільна митна територія;

г           -           вільноконвертована валюта;

д          -           вивіз капіталу;

є          -           інтергломерат;

ж         -           квота;

з           -           контингентування;

і           -           міжнародний маркетинг;

к          -           підприємство спільної власності;

л          -           портфельні інвестиції;

м          -           протекціонізм;

н          -           прямі іноземні інвестиції;

о          -           рівень життя;

п          -           спільна підприємницька діяльність;

р          -           фрітредерство;

с          -           форвейтування;

т          -           частково конвертована валюта;

Запропоновані відповіді

Регулювання обсягів наявності іноземної валюти та її обмінногокурсу на іншу валюту.

Комплекс міжнародних операцій на багатонаціональній,багатовиробничій діяльності.

Кількісне обмеження товару певних категорій, що дозволені дляввезення в країну.

Маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходитьсяпідприємство, фірма або установа.

Об'єднання зусиль зарубіжних та місцевих вкладників капіталу зметою створення місцевого комерційного підприємства, яким вони

спільно володіють і керують.

Середня кількість і якість товарів та послуг, що споживаютьсяв країні.

Спосіб проникнення на зарубіжний ринок завдяки поєднаннюзусиль підприємства з комерційними підприємствами країни-партнераз метою створення виробничих і маркетингових потужностей.

Продаж вимог за експортною угодою якому-небудь кредитномуінституту (форвейтеру) при наданні достатнього забезпечення зметою створення умов для переваги експортеру.

Цілеспрямоване переміщення грошових засобів з однієюкраїни в іншу для розміщення у вигідну справу.

Капіталовкладення в зарубіжні підприємства, що забезпечуютьінвестору контроль над ними.

Вкладення капіталу в іноземні цінні папери, що здійснюються зметою отримання прибутку на вкладений капітал.

Обмежена частина території країни, в межах якої діє пільговийрежим господарювання та зовнішньоекономічної діяльності.

Обмежений територіальний район, що звільняється від мита наввіз та вивіз товарів.

Валюта, яка вільно і без обмежень обмінюється на іншуіноземну валюту.

Національна валюта країни, в якій використовуються окреміобмеження на деякі види валютних операцій.

Політика захисту власної промисловості, сільськогогосподарства від іноземної конкуренції на внутрішньому ринку.

Політика вільної торгівлі.

Обмеження експорту та імпорту товару певною кількістю чисумою (контингентом) на певний термін часу.

12.2. "Так/Ні"

Пропонуємо визначити правильні відповіді "Так/Ні" на наступнітестові питання або ствердження.

Міжнародний маркетинг спирається на принципи національногомаркетингу і має схожу з ним структуру.

Тариф - це податок, яким іноземний уряд обкладає деякітовари, що ввозяться в країну.

Рівень життя характеризує якість товару та послуг, щоспоживаються в країні.

Експорт - це продаж підприємством своєї продукції в іншукраїну.

Пряме інвестування сприяє вигоді тільки за рахунок дешевоїробочої сили і сировини.

Рахунок-фактура містить детальний опис товару?

Умова "франко" означає, що продавці не несуть митних витрат?

Імпорт збільшує сукупний попит в державі?

Рівень життя в Україні в більшій мірі, ніж у Франції, залежить відзовнішньої торгівлі.

Обмеження імпорту сприяє збереженню в країні неефективнихгалузей і стримує зростання ефективного виробництва.

12.3. Вправи

J^h Вправа 1. Розташуйте в логічній послідовності наступніосновні рішення, які приймаються у сфері міжнародногомаркетингу (рис. 12.1):

Рішення про те, на які ринки вийти.

Рішення щодо структури комплексу маркетингу.

Вивчення середовища міжнародного маркетингу.

Рішення щодо структури служби міжнародного маркетингу.

Рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок.

Рішення щодо методів виходу на ринок.

?

?

?

?

?

 

?

 


Рис. 12.1. Схема основних рішень, які приймаються у сфері міжнародного

маркетингу

J^h Вправа 2. Заповніть схему загальної структури каналу розподілупри міжнародному маркетингу наступними елементами (рис. 12.2):1. Міждержавні канали. 2. Продавець. 3. Внутрішньодержавніканали. 4. Служба міжнародного маркетингу. 5. Кінцеві споживачічи покупці.

?

 

?

 

?

 

?

 

?

W

W

W

W

Рис. 12.2. Схема загальної структури каналу розподілу міжнародного

маркетингу

J&Вправа 3. Заповніть схему, яка передбачає п'ять стратегій

ацаптування товару до зовнішнього ринку, розподіливши наступніелементи в потрібній послідовності (рис. 12.3.):1. Подвійне адаптування. 2. Розподіл в незмінному вигляді. 3.Винахід новинки. 4. Адаптування комунікацій. 5. Пристосуваннятовару.

Товар

ис

При