13. Тренінговий комплект контрольних робіт

13.1. Завдання на контрольну роботу № 1Теоретична частина

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестовіпитання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Що таке ринок ?

а)         економічна категорія товарного виробництва, яка являє собоюсферу товарно-грошового обігу;

б)         економічна категорія, яка охоплює виробничу та збутовудіяльність;

в)         економічна категорія гнучкого реагування виробництва напопит.

Сутність маркетингу:

а)         орієнтація на виробництво тих товарів, які потрібніспоживачеві і на котрі існує значний попит;

б)         орієнтація на продаж тих товарів, які вже вироблені безврахування потреб споживачів;

в)         орієнтація на певну категорію споживачів.

Маркетинг починається з:

а)         розроблення і виробництва товару;

б)         дослідження ринку та потреб споживачів;

в)         інформаційної рекламної кампанії.

Концепція "4Р":

а)         product, ріасе, promotion, package;

б)реор1е,        personal, price, package;

в)         product, р^є, promotion, price.

Маркетингова товарна політика - це:

а)         створення нових товарів (послуг) або модифікування наявнихвластивостей та характеристик;

б)         підтримування сукупності властивостей товарів (послуг), ужевпроваджених на ринок;

в)         комплекс заходів щодо створення товарів (послуг) іуправління ними з метою задоволення потреб споживачів.

Користуючись методом простих формул ціну (Ц) можнарозрахувати так:

а) Ц=ЗК; б) Ц=3/К; в) Ц=К/3,

де З - витрати на виробництво та реалізацію продукції; К -коефіцієнт, величина якого залежить від величини необхіднихподатків та бажаної величини прибутку (К>1).

При прориві на нові ринки використовують стратегію:

а)         єдиних цін;

б)         гнучких цін;

в)         низьких цін.

Канал збуту - це:

а)         сукупність фірм, які виконують посередницькі функції;

б)         сукупність окремих осіб, які виконують посередницькі функції;

в)         сукупність фірм чи фізичних осіб, які виконують посередницькіфункції щодо фізичного переміщення товарів і сприяютьпереданню прав на них.

Хто може бути адресатами комунікаційної політикипідприємства?

а)         споживачі, посередники;

б)         конкуренти;

в)         комісіонери.

Що таке престижна реклама?

а)         реклама в престижній пресі;

б)         реклама фірми, яка вигідно відрізняє її від фірм-конкурентів;

в)         реклама на престижних телевізійних каналах.

Маркетингове дослідження - це систематизований процесзбору та аналізу інформації:

а)         про ситуацію, що склалась на ринку з метою заволодіннянових сегментів;

б)         про нові тенденції ділової активності;

в)         для прийняття конкретних управлінських рішень.

До основних методів збору первинних даних відносять:

а)         опитування, спостереження, експеримент, моделювання;

б)         спостереження, кореляційний аналіз, моделювання;

в)         анкетування, експертна оцінка, спостереження.

Аналіз господарського "портфеля" проводиться для:

а)         оцінювання фінансового стану підприємства;

б)         виявлення можливих маркетингових небезпек;

в)         оцінювання рентабельності всіх підрозділів підприємства.

До глобальних маркетингових стратегій належать:а) диверсифікація, сегментація, концентрація;

б)         інтернаціоналізація, диверсифікація, сегментація;

в)         диверсифікація, концентрація, фокусування.

Підприємство виробляє і продає один тип кулькової ручкиза єдиною ціною. У своїй діяльності підприємство орієнтуєтьсяна:

а)         стратегію масового охоплення;

б)         маркетингову концепцію;

в)         стратегію концентрації.

Для якої стратегії характерним є розширенняпідприємницької активності за рахунок товарної політикишляхом модернізації товарів, розширення асортименту ?

а)         стратегії розвитку товару;

б)         стратегії розвитку ринку;

в)         стратегії глибокого проникнення на ринок.

Розширення діяльності підприємства через узяття підконтроль або приєднання до інших підприємств належить до :

а)         інтенсивного розвитку;

б)         інтеграційного розвитку;

в)         диверсифікації;

Які з наведених методів належать до контролю завиконанням річних планів ?

а)         аналіз ринку та можливостей збуту;

б)         аналіз рентабельності;

в)         ревізія маркетингу;

Чотири типи ринкової конкуренції:

а)         функціональна, видова, товаро-видова, товаро-родова;

б)         конкуренти-бажання, марки-конкуренти, товаро-родовіконкуренти, товаро-видові конкуренти;

в)         функціональна, видова, предметна, цінова.

Актом недобросовісної конкуренції вважається:

а)         будь-який акт конкуренції, що протирічить чесним звичаям впромислових і торговельних справах;

б)         активна рекламна кампанія в ЗМІ;

в)         продаж морально і фізично застарілих товарів.

Маркетингові цілі банку - це:

а)         структура банківської організації та внутрішня культураобслуговування;

б)         його завдання, конкретизовані за часом і обсягами;

в)         дотримання високого рівня ліквідності.

Сегментація банківського корпоративного ринкуздійснюється за:

а)         обігом коштів, географічними особливостями, рівнемекспорту;

б)         оборотними коштами, основними засобами, заборгованістю,відмінностями з конкурентами;

в)         обома вищезазначеними ознаками.

Що таке брокераж?

а)         операція з купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

б)         випуск в обіг банківських та казначейських цінних паперів;

в)         купівля-продаж цінних паперів на біржі за дорученням їхвласника.

Клірінг - це:

а)         вид довгострокової оренди;

б)         система розрахунків, яка виключає оплату готівкою;

в)         система обміну товару, що не супроводжується грошовимипереказами.

Що означає "Індекс Доу Джонса" ?

а)         сукупний показник акцій на Нью-Иоркській фондовій біржі;