13. Тренінговий комплект контрольних робіт

магниевый скраб beletage

13.1. Завдання на контрольну роботу № 1Теоретична частина

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестовіпитання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Що таке ринок ?

а)         економічна категорія товарного виробництва, яка являє собоюсферу товарно-грошового обігу;

б)         економічна категорія, яка охоплює виробничу та збутовудіяльність;

в)         економічна категорія гнучкого реагування виробництва напопит.

Сутність маркетингу:

а)         орієнтація на виробництво тих товарів, які потрібніспоживачеві і на котрі існує значний попит;

б)         орієнтація на продаж тих товарів, які вже вироблені безврахування потреб споживачів;

в)         орієнтація на певну категорію споживачів.

Маркетинг починається з:

а)         розроблення і виробництва товару;

б)         дослідження ринку та потреб споживачів;

в)         інформаційної рекламної кампанії.

Концепція "4Р":

а)         product, ріасе, promotion, package;

б)реор1е,        personal, price, package;

в)         product, р^є, promotion, price.

Маркетингова товарна політика - це:

а)         створення нових товарів (послуг) або модифікування наявнихвластивостей та характеристик;

б)         підтримування сукупності властивостей товарів (послуг), ужевпроваджених на ринок;

в)         комплекс заходів щодо створення товарів (послуг) іуправління ними з метою задоволення потреб споживачів.

Користуючись методом простих формул ціну (Ц) можнарозрахувати так:

а) Ц=ЗК; б) Ц=3/К; в) Ц=К/3,

де З - витрати на виробництво та реалізацію продукції; К -коефіцієнт, величина якого залежить від величини необхіднихподатків та бажаної величини прибутку (К>1).

При прориві на нові ринки використовують стратегію:

а)         єдиних цін;

б)         гнучких цін;

в)         низьких цін.

Канал збуту - це:

а)         сукупність фірм, які виконують посередницькі функції;

б)         сукупність окремих осіб, які виконують посередницькі функції;

в)         сукупність фірм чи фізичних осіб, які виконують посередницькіфункції щодо фізичного переміщення товарів і сприяютьпереданню прав на них.

Хто може бути адресатами комунікаційної політикипідприємства?

а)         споживачі, посередники;

б)         конкуренти;

в)         комісіонери.

Що таке престижна реклама?

а)         реклама в престижній пресі;

б)         реклама фірми, яка вигідно відрізняє її від фірм-конкурентів;

в)         реклама на престижних телевізійних каналах.

Маркетингове дослідження - це систематизований процесзбору та аналізу інформації:

а)         про ситуацію, що склалась на ринку з метою заволодіннянових сегментів;

б)         про нові тенденції ділової активності;

в)         для прийняття конкретних управлінських рішень.

До основних методів збору первинних даних відносять:

а)         опитування, спостереження, експеримент, моделювання;

б)         спостереження, кореляційний аналіз, моделювання;

в)         анкетування, експертна оцінка, спостереження.

Аналіз господарського "портфеля" проводиться для:

а)         оцінювання фінансового стану підприємства;

б)         виявлення можливих маркетингових небезпек;

в)         оцінювання рентабельності всіх підрозділів підприємства.

До глобальних маркетингових стратегій належать:а) диверсифікація, сегментація, концентрація;

б)         інтернаціоналізація, диверсифікація, сегментація;

в)         диверсифікація, концентрація, фокусування.

Підприємство виробляє і продає один тип кулькової ручкиза єдиною ціною. У своїй діяльності підприємство орієнтуєтьсяна:

а)         стратегію масового охоплення;

б)         маркетингову концепцію;

в)         стратегію концентрації.

Для якої стратегії характерним є розширенняпідприємницької активності за рахунок товарної політикишляхом модернізації товарів, розширення асортименту ?

а)         стратегії розвитку товару;

б)         стратегії розвитку ринку;

в)         стратегії глибокого проникнення на ринок.

Розширення діяльності підприємства через узяття підконтроль або приєднання до інших підприємств належить до :

а)         інтенсивного розвитку;

б)         інтеграційного розвитку;

в)         диверсифікації;

Які з наведених методів належать до контролю завиконанням річних планів ?

а)         аналіз ринку та можливостей збуту;

б)         аналіз рентабельності;

в)         ревізія маркетингу;

Чотири типи ринкової конкуренції:

а)         функціональна, видова, товаро-видова, товаро-родова;

б)         конкуренти-бажання, марки-конкуренти, товаро-родовіконкуренти, товаро-видові конкуренти;

в)         функціональна, видова, предметна, цінова.

Актом недобросовісної конкуренції вважається:

а)         будь-який акт конкуренції, що протирічить чесним звичаям впромислових і торговельних справах;

б)         активна рекламна кампанія в ЗМІ;

в)         продаж морально і фізично застарілих товарів.

Маркетингові цілі банку - це:

а)         структура банківської організації та внутрішня культураобслуговування;

б)         його завдання, конкретизовані за часом і обсягами;

в)         дотримання високого рівня ліквідності.

Сегментація банківського корпоративного ринкуздійснюється за:

а)         обігом коштів, географічними особливостями, рівнемекспорту;

б)         оборотними коштами, основними засобами, заборгованістю,відмінностями з конкурентами;

в)         обома вищезазначеними ознаками.

Що таке брокераж?

а)         операція з купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

б)         випуск в обіг банківських та казначейських цінних паперів;

в)         купівля-продаж цінних паперів на біржі за дорученням їхвласника.

Клірінг - це:

а)         вид довгострокової оренди;

б)         система розрахунків, яка виключає оплату готівкою;

в)         система обміну товару, що не супроводжується грошовимипереказами.

Що означає "Індекс Доу Джонса" ?

а)         сукупний показник акцій на Нью-Иоркській фондовій біржі;

б)         середньоамериканський показник акцій;

в)         сукупний показник акцій 20 провідних корпорацій США.

Практична частина

Львівська кондитерська фірма "Світоч" продала навнутрішньому ринку в 2006 р. печива на суму Q1= 700 тис. грн. Наринку печива за той самий період конкуренти продалианалогічної продукції на суму Qk = 5000 тис. грн. Обсягнайпотужнішого з конкурентів q2=1050 тис. грн.

Служба маркетингу фірми "Світоч" після ринкових дослідженьзробила висновок, що при активній маркетинговій діяльності ємністьринку в 2007 році можна збільшити до Є= 8500 тис. грн.Визначіть:

Вправа 1. Яку частину ринку печива захопила фірма "Світоч" в2006 році?

Вправа 2. Знайдіть відносну частину ринку підприємствастосовно основного конкурента в 2007 році.Вправа 3. Наскільки використано маркетинговий потенціалфірми з продажу печива?

Практикум з маркетингу

13.2. Завдання на контрольну роботу № 2

Теоретична частина

? Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестовіпитання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Що таке маркетинг?

а)         забезпечення запланованого рівня прибутковості, активнийконтроль за ринком і ціною;

б)         комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку,який охоплює всі стадії руху товару від вивчення попиту,виробництва і реалізації товару;

в)         заходи проти економічних криз і забезпечення відповідностіпопиту та пропозиції.

Що таке ринок продавця?

а)         економічна категорія товарного виробництва, яка являєсобою сферу гнучкого реагування виробництва на попит;

б)         ринок, на якому пропозиція перевищує попит;

в)         ринок, на якому попит значно перевищує пропозицію.

Яку систему охоплює маркетинг?

а)виробничу;

б)         збутову;

в)         виробничо-збутову.

Соціально-етичний маркетинг - це:

а)         концепція, яка об'єднує принципи екологічного тагуманістичного маркетингу;

б)         концепція, яка спирається на високі етичні принципи,задоволення потреб широких верств суспільства;

в)         діяльність, яка бере за мету увагу до якості навколишньогосередовища, захист споживачів.

Розробка товару - це:

а)         підтримування сукупності властивостей товарів (послуг);

б)         створення нових товарів (послуг) або модифікування наявнихвластивостей та характеристик;

в)         комплекс заходів щодо створення товарів (послуг) з метоюотримання прибутку.

де ЗП - прямі витрати на виготовлення одиниці продукції;П - бажаний прибуток, %.

По відношенню до дуже зацікавлених споживачів можевикористовуватись стратегія:

а)         гнучких, еластичних цін;

б)         престижних цін;

в)         дискримінаційних цін.

Довжину каналу збуту визначає:

а)         кількість посередників, через яких товар проходить на шляхувід виробника до споживача;

б)         будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодопросування товару до споживача;

в)         виробник, який продає свій товар безпосередньо споживачам.

Цілеспрямована діяльність фірми у справі впливу на органидержавної влади для створення сприятливих для неї умовфункціонування називається:

а)         пропагандою;

б)         лобіюванням;

в)         паблісіті.

Превентивна реклама - це:

а)         реклама з метою підриву позицій конкурентів;

б)         реклама з метою випередження конкурентів;

в)         реклама в обмеженому обсязі.

Яка реклама називається агресивною?

а)         та, що демонструє переваги однієї фірми над іншою;

б)         та, що демонструє переваги товарів фірми-конкурента;

6. Користуючись методом "середні витрати + прибуток", ціну(Ц) можна розрахувати так:

в)         та, що демонструє негативні характеристики товарівконкурентів.

Процес маркетингових досліджень починається з:

а)         збору та аналізу вторинної інформації;

б)         визначення проблем дослідження;

в)         визначення методів дослідження та можливостей фірми дляїх проведення

Спостереженням називають метод, за допомогою якого:

а)         вивчають і фіксують поведінку в реальних ситуаціях;

б)         фіксують поведінку в спеціально створених умовах;

в)         в контрольних умовах вивчають вплив на процес одного абокількох факторів.

Три види базових маркетингових стратегій:

а)         виживання, стабілізації, росту;

б)         недиференційованого маркетингу, диференційованогомаркетингу, концентрованого маркетингу;

в)         корпоративна, ділова, функціональна.

Стратегічні напрями досягнення ринкової мети:

а)         інтенсифікація існуючих можливостей, об'єднання зусиль зіншими фірмами, вихід в інші сфери бізнесу;

б)         цінове лідерство, диференціація, концентрація;

в)         розвитку, підтримки, збирання "урожаю".

Сутність якої стратегії полягає в адаптації існуючих товарівпідприємства до нових ринків збуту?

а)         стратегії розвитку ринку;

б)         стратегії розвитку товару;

в)         глибокого проникнення на ринок.

Які з перелічених планів входять у план маркетингу?

а)         план випуску товарів;

б)         план ринкової діяльності;

в)         план маркетингових досліджень.

Хто здійснює контроль за прибутковістю на підприємстві?

а)         керівники відділів;

б)         керівник служби маркетингу;

в)         контролер маркетингу (маркетолог).

П'ять видів ринкової конкуренції:

а)         функціональна, видова, предметна, цінова, прихована цінова;

б)         конкуренти-бажання, товаро-родова, товаро-видова, цінова, не-цінова;

в)         товаро-родова, товаро-видова, предметна, цінова, нецінова.

Маркетинг ідеї - це:

а)         діяльність по створенню, підтримці або зміни поведінки повідношенню до конкретної особи;

б)         розробка і впровадження заходів щодо сприйняття аудиторієюпевної громадської думки;

в)         обидві тестові відповіді.

Система банківської маркетингової інформаціїскладається з:

а)         системи внутрішньої звітності, зовнішньої інформації, системи маркетингових досліджень;

б)         статистичної звітності, бухгалтерської звітності, актів ревізіїта перевірок;

в)         газет, журналів, радіо, телебачення.

Чотири групи банківських клієнтів:

а)         дуже багаті, багаті, спеціалісти, підприємці;

б)         корпорації, підприємства, уряд, роздрібний ринок;

в)         корпорації, роздрібний ринок, кредитно-фінансові установи,урядовий ринок.

Складене з вертикальних штрихів і проміжків зображення- це:

а)         товарна марка;

б)         штрихове кодування;

в)         знак першокласної продукції.

Міжнародний маркетинг передбачає:

а)         збут продукції національних підприємств, побудованих закордоном, в треті країни або зворотно в свою;

б)         збут продукції національних підприємств за кордон;

в)         збут продукції національних підприємств, побудованих закордоном.

Ємність міжнародного ринку - це:

а)         загальна пропозиція товарів та послуг;

б)         обсяг товару, що реалізується протягом певного часу;

в)         ступінь задоволення попиту на товари та послуги.

Практична частина

Необхідно дослідити доцільність збільшення обсягів продажутоварів на певному сегменті, виходячи з таких умов:

ємність сегмента становить М = 193 тис. грн.;

фактичний обсяг збуту товарів у звітному році q1 = 47,05 тис. грн.;

запланований обсяг збуту товарів у наступному році q2 =52,96 тис. грн.;

ціна продажу товару у звітному і наступному році незмінюється і становить Ц = 9,7 грн/грн.;

собівартість виробництва і продажу товару у звітному йнаступному роках не змінюється і становить С = 6,3 грн/один.;

для досягнення запланованих обсягів збуту в наступномуроці необхідно витратити на маркетингові заходи В2=12 тис.грн., тоді як у звітному році на маркетинг було витрачено лишеВ1=12 тис. грн.

Визначіть:

Вправа 1. Частку ринку, що утримувало підприємство у звітномуроці (Ч\), та частку ринку, яку планується захопити наступногороку (Ч).

Вправа 2. Фактично отриманий балансовий прибуток (П\) таочікуваний прибуток у наступному році (П2).Вправа 3. Зробіть висновок щодо доцільності збільшення часткиринку, враховуючи, що першочерговою метою підприємства ємаксимізація поточних прибутків.

13.3. Завдання на контрольну роботу № З

Теоретична частина

^ Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестові• питання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Що таке ринок покупця?

а)         ринок, на якому попит значно перевищує пропозицію;

б)         ринок, на якому відкриті можливості вибору товарів;

в)         ринок, на якому можна збути все, що вироблено.

Що таке попит?

а)         потреба у вирішенні проблем, висунутих життям;

б)         потенціальна потреба споживача в нових товарах;

в)         фінансово забезпечена потреба в товарах.

Маркетинг починається з:

а)         розробки та виробництва товару;

б)         дослідження ринку та потреб споживачів;

в)         рекламної кампанії.

Глобальний маркетинг - це:

а) пропонування стандартизованих товарів широкому колуспоживачів;

б)         ділова активність для задоволення потреб іноземнихспоживачів;

в)         розробка та реалізація генеральної програми дій підприємствадля задоволення цільового ринку.

Що таке елімінування?

а)         модифікація застарілого товару;

б)         процес зняття застарілого продукту з ринку;

в)         агресивне рекламування застарілого продукту.

Значення точки беззбитковості (Q) можна визначити заформулою:

а) Q = _F_; б) q = ; в ) q = HLP - V   P + V   F

де F - постійні витрати; Р - ціна; V- питомі змінні витрати.

Дає можливість продавати товари за каталогами:

а)         стратегія незаокруглених цін;

б)         стратегія стабільних цін;

в)         стратегія єдиних цін.

Рівень каналу збуту - це:

а)         кількість посередників, через яких товар проходить на шляхувід виробника до споживача;

б)         будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодопросування товару до споживача;

в)         канал прямого маркетингу.

Товарна пропаганда - це:

а)         діяльність, спрямована на популяризацію певного видутовару;

б)         діяльність, спрямована на популяризацію товарів певної фірми;

в)         агресивна реклама товару, який ринок недостатньо визнає.

Агресивна реклама демонструє:

а)         переваги однієї фірми над іншою;

б)         переваги товарів фірми - конкурента;

в)         негативні характеристики товарів конкуруючих фірм.

Первинною називають інформацію:

а)         яка зібрана вперше для будь-якої конкретної мети;

б)         яка вже існує і була отримана раніше для іншої мети;

в)         яку можна отримати безпосередньо в межах фірми.

Імітаційне моделювання - це:

а)         метод відтворення та вивчення поведінки споживача в певнійситуації;

б)         заснований на використанні ЕОМ метод відтворення тавивчення різних маркетингових факторів;

в)         тип дослідження, коли вивчаються один або декількафакторів, а всі інші залишаються незмінними.

Різновидами стратегії інтенсивного росту є:

а)         глибоке проникнення на ринок, розвиток товару, розвитокринку, диверсифікація;

б)         глибоке проникнення на ринок, розвиток товару, розвитокринку;

в)         розвиток товару, розвиток ринку.

Стратегія інтегрованого розвитку підприємства має:

а)         чотири різновиди;

б)         три різновиди;

в)         два різновиди.

Сутність якої стратегії полягає у модифікації товарів фірмиабо її якісних параметрів?

а)         стратегії розвитку ринку;

б)         стратегії розвитку товару;

в)         глибокого проникнення на ринок.

Переваги якої стратегії полягають у тому, що вона маєзмогу найбільш різнобічного враховувати потреби споживачівпевного ринку?

а)         концентричної диверсифікації;

б)         горизонтальної диверсифікації;

в)         конгломеративної диверсифікації.

Яку організаційну структуру Ви б порекомендувалипідприємству, що орієнтується на роботу в різних сегментах?

а)         функціональну організацію маркетингу;

б)         географічну організацію маркетингу;

в)         ринкову організацію маркетингу.

Стратегічний контрольна підприємстві здійснюють задопомогою:

а)         ревізії маркетингу;

б)         фінансового контролю;

в)         управлінського контролю.

Функціональна конкуренція передбачає:

а)         випуск аналогічних товарів різними фірмами у різномуасортименті;

б)         задоволення конкретної потреби різними товарами;

в)         конкуренцію між аналогічними товарами різних фірм.

Мета маркетингу ідеї:

а)         досягнення розуміння ідеї;

б)         зміна стереотипу поведінки аудиторії;

в)         обидві тестові відповіді.

Характерні ознаки послуги:

а)         невідчутність, невіддільність, незбереженість;

б)         нестійка якість, обмеженість, масовість;

в)         обидві вищезазначені відповіді.

Сегментація роздрібного банківського ринкуздійснюється за ознаками:

а)         дуже багатих клієнтів, клієнтів з високим рівнем прибутків,спеціалістів;

б)         робітників і службовців, молоді, людей похилого віку;

в)         обох вищезазначених ознак.

Що таке Інтернет-аудит?

а)         незалежна перевірка аудиторії серверів;

б)         використання Інтернету для здійснення аудиту;

в)         збір інформації через незалежні аудиторські фірми.

Інтегрований маркетинг - це діяльність:

а)         яка здійснюється через відповідні структури підприємства;

б)         спрямована на фізичний продукт;

в)         що пропонує ринку вчинки, дії, зусилля, виконання.

Основний шлях забезпечення конкурентоспроможностіукраїнської продукції на міжнародному ринку:

а)         проведення державної атестації продукції;

б)         впровадження обов'язкової сертифікації продукції;

в)         впровадження державного знаку якості.

Практична частина

Для визначення ціни на новий товар парфумерна фірма"Фарина" вирішила використати модель ціноутворення, щобазується на попиті. Було проведене ринкове тестування новихпарфумів за цінами у діапазоні від Ці=8,6 грн. до ЦТ=4,1 грн.Обсяг збуту при цьому зріс з n =3280 од. до NT=6976 од.

Кореляційно-регресійний аналіз показав, що взаємозв'язок міжціною і попитом визначає рівняння регресії

N = 9454 - 810Ц.Постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції склалиF=7450 грн. за квартал, а змінні витрати на одиницю продукціїК=3,7грн.Визначіть:

Вправа 1. Оптимальну ціну на товар методом максимізаціїпоточного прибутку.

Вправа 2. Рівень збуту, який відповідає оптимальній ціни.Вправа 3. Собівартість продукції при даному рівні виробництва ізбуту.

13.4. Завдання на контрольну роботу № 4Теоретична частина

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестові* питання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Що таке товар?

а)         те, що можна продати на ринку;

б)все,  що вироблено промисловістю;

в)         продукт праці, вироблений на продаж.

Пропозиція - це:

а)         представлена на ринку потреба в товарах;

б)продукт,      що знаходиться на ринку;

в)         товар, який знаходить покупця.

Зміст та послідовність видів діяльності на підприємстві, якеорієнтується на маркетинг:

а)         масове виробництво - збут;

б)вивчення     потреб споживачів - виробництво - збут;

в)         масове виробництво - стимулювання збуту - збут.

Диференційований маркетинг - це:

а)         спрямована на конкретний сегмент маркетингова діяльністьпідприємства;

б)пропонування        стандартизованих товарів вузькому колуспоживачів;

в)діяльність,   що пропонує ринку вчинки, дії, виконання, зусиллятощо.

Товарна марка - це:

а)         емблема, зображення, кольори;

б)         ім'я, символ, термін, малюнок чи їх поєднання, яківикористовуються для ідентифікації товарів;

в)         емблема, форма і колір, які використовуються дляідентифікації товарів.

На які ринки доцільно виходити підприємству,продукція якого гірша від аналогічної продукціїконкурентів за якістю?

а)         на ринки з високою еластичністю попиту;

б)         на ринки з низькою еластичністю попиту;

в)         на обидва ринки.

В залежності від ситуації, яка складається на ринку,переважно використовується стратегія:

а)         нестабільних цін;

б)         конкурентних цін;

в)         гнучких цін.

Канал нульового рівня збуту складається з:

а)         двох посередників (оптовий та роздрібний торговці);

б)         одного посередника (роздрібний торговець);

в)         виробника, який продає свій товар безпосередньоспоживачам.

Паблісіті - це:

а)         некомерційні форми розповсюдження позитивної інформаціїпро фірму та її продукцію через ЗМІ чи безпосередньо;

б)         комерційні форми розповсюдження інформації про фірму та їїпродукцію через ЗМІ;

в)         створення позитивного образу фірми в очах громадськостічерез ЗМІ.

Що таке фірмовий стиль?

а)         символи, які відрізняють товар однієї фірми від виробів іншої;

б)         низка прийомів, які забезпечують єдність усіх виробів фірми;

в)         спеціальні символи скороченої назви фірми.

Вторинною називають інформацію:

а)         яку можна отримати за межами фірми з урядових тапозаурядових джерел;

б)         яка зібрана вперше для будь-якої конкретної мети;

в)         яка вже існує і була отримана раніше для іншої мети.

Процес маркетингових досліджень включає:

а)         вибір цільових ринків, ринкові дослідження, постійніспостереження;

б)         вивчення оточуючого середовища, цінової політики, аналіззбуту;

в)         визначення проблем, аналіз вторинної інформації,рекомендації і використання результатів.

Різновидами стратегії диверсифікаційного росту є:

а)         регресивна, прогресивна, горизонтальна;

б)         концентрична, горизонтальна, конгломеративна;

в).        концентрична, прогресивна горизонтальна.

Місія фірми "Дженерал Моторз" в Україні полягає увиробництві авто на будь-який смак, на яку стратегію орієнтуєтьсякомпанія?

а)         диференційованого маркетингу;

б)         недиференційованого маркетингу;

в)         концентрованого маркетингу.

До якого виду стратегії наступу характерна ситуація, колифірма готує наступ на зовнішні ринки, концентруючи на ньомусвої підприємницькі зусилля?

а)         "накопичення бойового спорядження";

б)"завоювання           плацдарму";

в)"лещата".

У випадку проведення концентрованої оборони можливі такістратегічні напрями:

а)         "фортечна оборона", "утримання оборони";

б)"бій   в ар'єргарді", "партизанська війна";

в)"фортечна    оборона", "партизанська війна".

Основними недоліками функціонально-товарної організаціїмаркетингу вважають:

а)         відсутність достатньої організаційної гнучкості;

б)"подвійне    підпорядкування" персоналу товарних підрозділів;

в)         відсутність спеціалізації фахівців з маркетингу загеографічними регіонами.

Найбільш поширена організаційна структура службимаркетингу:

а)         функціональна;

б)         продуктова (товарна);

в)         лінійно-функціональна.

Предметна конкуренція передбачає:

а)         випуск аналогічних товарів різними фірмами і у різномуоформленні;

б)         задоволення конкретної потре їй різними товарами;

в)         конкуренцію між аналогічними товарами різних фірм.

Маркетинг окремої особи - це:

а)         діяльність по створенню, підтримці або зміни поведінки щодоконкретної особи;

б)         розробка і впровадження заходів щодо сприйняття аудиторієюпевної громадської думки;

в)         обидві тестові відповіді.

Послуги - це:

а)         нетоварна пропозиція споживачу;

б)         ринковий замінник товару для задоволення певної потреби;

в)         будь-яка вигода, яку може запропонувати одна сторона іншій,яка є невідчутною і не призводить до заволодіння чим-небудь.

Сегментація урядового ринку банківських послугпроводиться за такими видами вкладів:

а)         термінових, оперативних, до запитання;

б)         до запитання, термінових, казначейських;

в)         оперативних, казначейських, валютних.

Що таке віртуальний маркетинг?

а)         продаж товарів та послуг за допомогою телемаркетингу;

б)         продаж товарів та послуг через Інтернет;

в)         рекламування товарів та послуг за допомогою мультимедіа.

Некомерційний маркетинг - це діяльність, метою якої є:

а)         створення іміджу підприємства;

б)         створення іміджу продукції підприємства;

в)         усі раніше перелічені.

Типовий маркетинг підприємців США - це:

а)         орієнтація на внутрішньовиробничу збалансованість;

б)         орієнтація на наявні та майбутні запити споживачів;

в)         орієнтація на споживачів на продукцію.

Практична частина

Електротехнічна фірма "Ватра" виробляє побутові електрообігрівачіі успішно конкурує з вітчизняними та закордонними виробниками.

Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішилазастосувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основупродукцію свого основного конкурента. При цьому вона хочеотримувати прибуток у розмірі не меншому 25% від собівартостіпродукції, яка становить 62,2 грн/один.

Маркетологи фірми провели аналіз конкурентоспроможностінового товару відносно базового виробу конкурента. Аналізпоказав, що за технічними параметрами новий виріб поступаєтьсябазовому (7ГМ=0,86), але за економічними параметрами маєкращу позицію (ІЕП=0,94). Ціна базового виробу конкурентів - 86грн.

Визначіть:

Вправа 1. Інтегральний показник конкурентоспроможності новогообігрівача.

Вправа 2. Ціну нового обігрівача за рівнем конкурентоспроможності.Вправа 3. Умову виконання граничного рівня прибутковості,встановленого фірмою.

13.5. Завдання на контрольну роботу № 5

Теоретична частина

f Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестовіпитання. За кожну правильну відповідь нараховується І бал.

Що таке ціна?

а)         необхідна умова існування підприємства;

б)         грошовий вираз вартості товару;

в)         еквівалентний вираз вартості товару.

Ринок, який відповідає ситуації, коли пропозиція перевищуєпопит:

а)         ринок продавця;

б)         ринок покупця;

в)         ринок збуту.

Орієнтуючись на концепцію збуту, підприємствозосереджує свою увагу на:

а)         потребах споживачів;

б)         потребах підприємства та власних товарах;

в)         потребах суспільства.

Макромаркетинг - це:

а)         діяльність, яка розглядає обмінні процеси й системи зурахуванням суспільних перспектив та наслідків;

б)         діяльність, що пропонує ринку вчинки, дії, виконання, зусиллятощо;

в)         пропонування стандартизованих товарів широкому ринкуспоживачів.

Марочна назва:

а)         ім'я, символ, термін, малюнок або їх поєднання, яківикористовуються для ідентифікації товарів;

б)         частина марки, яку можна легко вимовити;

в)         частина марки, забезпечена правовим захистом.

Як залежить обсяг продажу від рівня цін при високійеластичності попиту?

а)         ціни несуттєво знижуються - обсяг продажу збільшується;

б)         ціни суттєво знижуються - обсяг продажу суттєво не зростає;

в)         ціни знижуються - обсяг продажу не змінюється.

На окремих споживачів орієнтується цінова стратегія:

а)         диференційованих цін;

б)         престижних цін;

в)         пільгових цін.

Канал першого рівня збуту включає:

а)         одного посередника (роздрібний торговець);

б)         двох посередників (оптовий та роздрібний торговець);

в)         виробника, який свій товар безпосередньо споживачам.

Оцінка ефективності реклами:

а)         оцінювання комунікаційної ефективності;

б)         оцінювання торговельної ефективності;

в)         усі зазначені раніше.

Що таке логотип?

а)         заголовок рекламного послання;

б)         спеціальні символи повної чи скороченої назви темирекламного послання;

в)         спеціальні символи повної чи скороченої назви фірми.

Закритим називають опитування:

а)         окремої, виділеної за певними ознаками, групи споживачів;

б)         при якому не повідомляється мета дослідження;

в)         результати обробки якого не розголошуються.

Компанія "Nike" виробляє спортивне взуття для різних видів

спорту. Яку із стратегій вона застосовує?

а)         диференційованого маркетингу;

б)недиференційованого        маркетингу;

в)         концентрованого маркетингу.

Сутність якої стратегії полягає у виробництві значногочисла різновидів товарів, розрахованих на різні сегментиринку?

а)         диференційованого маркетингу;

б)недиференційованого        маркетингу;

в)         концентрованого маркетингу.

До якої стратегії відноситься вислів П. Друкера: "Бажаннязадовольнити потреби усіх споживачів закінчується тим, щоніхто не буде задоволеним?":

а)диференційованого            маркетингу;

б)недиференційованого        маркетингу;

в)концентрованого   маркетингу

При дисперсному типі ринкових дій наступальноїстратегії виділяють такі види:

а)         "накопичення бойового спорядження", "завоюванняплацдарму";

б)         "лещата", "граблі";

в)         "фронтальний штурм", "атака".

Який вид оборонної стратегії передбачає визначенийрівень інтернаціоналізації?

а)         "фортечна оборона";

б)         "бій в ар'єргарді";

в)         "утримання оборони".

Які з наведених організаційних структур маркетингу напрактиці реалізуються у матричній формі?

а)         функціональну організацію маркетингу;

б)         товарну організацію маркетингу;

в)         товарно-ринкову організацію маркетингу.

Типи маркетингового контролю:

а)         постійний, щомісячний, річний;

б)         щомісячний, щоквартальний, річний;

в)         річний, прибутковий, стратегічний.

Видова конкуренція передбачає:

а)         випуск аналогічних товарів різними фірмами і у різномуоформленні;

б)         задоволення конкретної потреби різними товарами;

13. Тренінговий комплект контрольних робітв) конкуренцію між аналогічними товарами різних фірм.

Маркетинг організації - це:

а)         діяльність щодо сприйняття аудиторією певної громадськоїдумки;

б)         діяльність з метою створення іміджу установі, фірмі,підприємству;

в)         обидві вищезазначені відповіді.

Вибір банківських цільових ринків включає:

а)         вивчення попиту на банківські послуги, сегментування ринку,відбір цільових сегментів;

б)         позиціонування банків та банківських продуктів;

в)         обидві вищезазначені тестові відповіді.

Сегментація банківського ринку здійснюється за:

а)         групами споживачів (клієнтів);

б)         характеристиками банківських послуг;

в)         обома зазначеними вище.

Комерційний маркетинг - це діяльність, метою якої є:

а)         отримання підприємством певного прибутку;

б)         створення іміджу підприємства;

в)         створення іміджу продукції підприємства.

Стратегічний маркетинг - це розробка та реалізація:

а)         генеральної програми дій підприємства з метою ефективногорозміщення ресурсів для завоювання ринку;

б)         конкретних програм діяльності підприємства на період до 5років;

в)         маркетингового інструментарію для завоювання цільовогоринку.

Типовий європейський маркетинг - це орієнтаціяпідприємства на:

а)         внутрішньовиробничу збалансованість;

б)         наявні та майбутні запити споживачів;

в)         споживачів та продукцію.

Практична частина

Вправа І. Підприємство, яке виробляє гумові килими для легковихавтомобілів, реалізує за рік оптовій фірмі 5^=17 тис. виробів.Витрати на поставку одного килимка становлять a=2,3 грн., аутримання на складі

Практикум з маркетингуІ=50 коп/килимок.Визначте:

Вправа 1. Оптимальний розмір виконання замовлення підприємством,якщо споживач вимагає від постачальника періодичного надходженнякилимків з однаковим інтервалом часу між замовленнями на протязіроку.

Вправа 2. Який у цьому разі буде інтервал між поставками, якщорік має 255 робочих днів.

Вправа II. Поясніть, який би вид транспорту Ви використали приорганізації руху таких товарів:

пиво, безалкогольні напої;

ювелірні вироби;

природний газ;

сільськогосподарські машини.

13.6. Завдання на контрольну роботу № 6Теоретична частина

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестовіпитання. За кожну правильну відповідь нараховується І бал.

Синхромаркетинг використовується у випадку, коли:

а)         потенційний попит необхідно зробити реальним;

б)         потрібно досягнути стабілізації попиту, що відповідаєможливостям фірми;

в)         потрібно стабілізувати циклічний попит.

Що може викликати зниження попиту на товар?

а)         зменшення доходів споживачів;

б)         підвищення цін на товари-замінники;

в)         очікування зростання цін на товар.

Ринкова конкуренція - це:

а)         бажання товаровиробників заволодіти певною частиноюринку;

б)         суперництво між окремими особами чи підприємствами,зацікавленими в досягненні однієї мети;

в)         антагоністична боротьба товаровиробників за вигідніумови збуту продукції.

Види маркетингу за орієнтацією маркетинговоїдіяльності:

а)         продуктовий, споживчий, змішаний;

б)         конверсійний, стимулюючий, тактичний;

в)         ремаркетинг, демаркетинг, синхромаркетинг.

Вертикальна диверсифікація - це:

а)         запровадження нових споріднених технологічно-номенклатурних груп продукції;

б)         запровадження нових груп продукції вищого чи нижчоготехнологічного рівня;

в)         доповнення наявної програми номенклатурними групами, якіне мають технологічного зв'язку з попередніми.

Метод встановлення ціни на основі біржового ціноутворенняналежить до:

а)         моделі ціноутворення, що базується на попиті;

б)         моделі ціноутворення, що базується на конкуренції;

в)         моделі ціноутворення на підставі узаконених типових умов.

Яка ціна називається номінальною?

а)         та, що дорівнює витратам виробництва;

б)         опублікована в прейскурантах, довідниках, біржовихкотировках;

в)         за якою товар продається покупцям.

Однорівневий канал розподілу радше обере підприємство,яке випускає:

а) жувальні гумки; б) сигарети; в) автомобілі.

Маркетингова політика - це:

а)         комплекс заходів, які використовуються фірмою дляінформування, переконання чи нагадування споживачам просвої товари (послуги);

б)         заходи для швидкої зміни поведінки споживачів;

в)         можливість передавання складної технічної інформації.

Найвища вибірковість аудиторії є перевагою:

а)         реклами на телебаченні;

б)         газетної реклами;

в)         прямої поштової реклами.

Гармонійність товарного асортименту:

а)         кількість товарних груп, з яких він складається;

б)         кількість позицій у кожній товарній групі;

в)         міра близькості між товарами різних товарних груп.

Метод встановлення ціни на основі "франко-ціни" належитьдо:

а)         моделі ціноутворення на підставі попиту;

б)         моделі ціноутворення на основі конкуренції;

в)         моделі ціноутворення за географічним принципом.

Що таке ціновий ризик?

а)         помилковий вибір ринку та покупця;

б)         можливість зміни валютного курсу;

в)         можливість зміни ціни або її різке падіння на деякі товари.

Продати товари через консигнаційні склади передбачає,що:

а)         право власності на товар, що надійшов на склад посередника,залишається за постачальником;

б)         продаж товару здійснюється посередником за рахуноктоваровиробника;

в)         продаж товару здійснюється лише через біржу.

Персональний - це:

а)         усне нагадування споживачам про свої товари;

б)         діяльність, спрямована на формування позитивного іміджущодо товарів фірми;

в)         усне представлення товару в ході бесіди з потенційнимипокупцями задля продажу.

Престижна - це реклама:

а)         в престижній пресі;

б)         яка вигідно відрізняє її від фірм-конкурентів;

в)         в засобах масової інформації.

Метод встановлення ціни на основі цінової еластичностіналежить до:

а)         моделі ціноутворення, що базується на витратахвиробництва;

б)         моделі ціноутворення, що базується на попиті;

в)         моделі ціноутворення, що базується на конкуренції.

Яка ціна називається фактурною?

а)         ціна, що обумовлена в контракті;

б)         ціна фактично поставленого товару;

в)         ціна, що встановлена монополією.

Незалежними називають оптових посередників, які:

а)         мають власну збутову мережу;

б)         перебирають на себе право власності на товар;

в)         мають консигнаційні склади.

Головні цілі маркетингових комунікацій:

а) інформування споживачів про фірму та її товари;б)мотивація споживачів;

13. Тренінговий комплект контрольних робітв) формування попиту та стимулювання збуту.

До основних недоліків автомобільного транспортувідносять:

а)         жорсткі вимоги до упаковки товару;

б)         висока маневреність;

в)         висока собівартість перевезень.

При якому значенні коефіцієнта цінової еластичності існуєвзаємозамінність продуктів?

а) Ке = 0; б) Ке > 0; в) Ке < 0.          _

Які сфери діяльності охоплює логістика?

а)         сферу матеріально-технічного забезпечення;

б)         сферу виробництва і збуту;

в)         усі вище зазначені.

Ємність ринку - це:

а)         ступінь задоволення попиту на товари та послуги;

б)         обсяг товару, що реалізується протягом певного часу;

в)         загальна пропозиція товарів та послуг.

Зниження курсу національної валюти по відношенню доіноземних валют - це:

а)         ревальвація;

б)         дефляція;

в)         девальвація.

Практична частина

ВАТ "Норд", відомий вітчизняний виробник побутовиххолодильників, планує вийти на ринок однієї з країн Далекого Сходу.Основним конкурентом на цьому ринку є холодильники фірми"Лехел", яка контролює 20% досліджуваного ринку. ВАТ 'Норд"розглядає можливість виходу на ринок даної країни з холодильникамимарок "Фріз" та "Сіріус". Параметри якості холодильників наведено втаблиці 1, а їх вартісні характеристики - у таблиці 2.Визначіть:

Вправа 1. Технічні та економічні параметри конкурентоспроможностіхолодильників.

Вправа 2. Інтегральні показники конкурентоспроможностіхолодильників фірми "Норд" стосовно холодильника фірми "Лехел".Вправа 3. Доцільність виходу на досліджуваний ринок.

Таблиця 1

Основні параметри якості холодильників

 

Розмірність

Марка холодильника

Коефіцієнт

Параметри

ВАТ "

Норд"

"Лехел"

вагомості

 

"Фріз"

"Сіріус"

параметра

Надійність (ресурс)

тис.год

130

100

130

30

Температура низько-температурноговідділення (НТВ)

°С

-15

-12

-12

19

Ємність НТВ

3

дм

50

40

60

20

Дизайн, у балах за10-бальною шкалою

бал

6

4

5

15

Об'єм

л

280

250

240

16

 

Таблиця 2

Вартісні характеристики холодильників    

Вартісні характеристики

Марка холодильника

"Фріз"

"Сіріус"

"Лехел"

Ціна (Ц пр.), грн

1700

1400

1700

Сумарні витрати споживачів за весьтермін експлуатації (М), грн

4500

6600

5000

13.7. Завдання на контрольну роботу № 7

Теоретична частина

f Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестові* питання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Умови маркетингу:

а)         задоволення потреб споживачів;

б)         система планування і управління підприємством;

в)         організація виробництва товарів.

Ринковий попит не відчуває впливу:

а)         прибутку споживачів;

б)         цін на взаємозв'язані товари;

в)         числа покупців.

Ринок покупця - це ринок, на якому:

а)         попит значно перевищує пропозицію;

б)         можна збути все, що вироблено;

в)         відкриті можливості вибору товарів.

Стратегічний маркетинг - це розробка та реалізація:

а)         генеральної програми дій підприємства з метою ефективногорозміщення ресурсів для завоювання ринку;

б)         конкретних програм діяльності підприємства на період до 5років;

в)         детального маркетингового інструментарію для завоюванняцільового ринку.

Глибина товарного асортименту:

а)         кількість товарних груп, з яких він складається;

б)         кількість позицій у кожній товарній групі;

в)         загальна кількість позицій, що з них він складається.

Товарний (торговельний) знак - це:

а)         емблема, зображення, кольори;

б)         ім'я, символ, термін, малюнок або їх поєднання;

в)         марка (або її частина), яка має правовий захист.

Що формує верхню межу "можливої ціни" на товар?

а)         ціни конкурентів;

б)         собівартість продукції;

в)         ринковий попит на товар.

Для окремих ринків, сегментів та споживачів зурахуванням їх особливостей використовується:

а)         стратегія пільгових цін;

б)         стратегія диференційованих цін;

в)         стратегія стабільних цін.

Ширину каналу збуту визначає:

а)         кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу;

б)         кількість посередників, через яких товар проходить на шляхувід виробника до споживача;

в)         число товаровиробників на кожному рівні каналу.

Метод встановлення ціни на основі суб'єктивної оцінкиналежить до:

а)         моделі ціноутворення, що базується на попиті;

б)         моделі ціноутворення, що базується на конкуренції;

в)         моделі ціноутворення, що базується на витратах виробництва.

Що таке базисна ціна?

а)         ціна що обумовлена в контракті;

б)         ціна фактично поставленого товару;

в)         грошовий вираз вартості товару.

Непрямий метод збуту передбачає:

а)         безпосередній продаж товарів виробником;

б)         участь торговельних посередників;

в)         усі вище зазначені.

Підпорядковані цілі маркетингових комунікацій:

а)         формування попиту на стимулювання збуту;

б)         заходи заохочення споживачів до купівлі товару;

в)         інформування споживачів про фірму та її товари,стимулювання акту купівлі.

Насиченість товарного асортименту:

а)         кількість товарних груп, з яких він складається;

б)         кількість позицій у кожній товарній групі;

в)         загальна кількість позицій, що з них він складається.

Метод встановлення ціни на основі "цінового лідера"належить до:

а)         моделі ціноутворення, що базується на витратах виробництва;

б)         моделі ціноутворення, що базується на попиті;

в)         моделі ціноутворення, що базується на конкуренції.

Яка ціна називається світовою?

а)         встановлена монополіями вище або нижче ціни виробництва;

б)         за якою товар поставляється великими партіями;

в)         визначена провідними в світі фірмами, які спеціалізуються навиробництві та імпорті даних товарів.

Функціональні обов'язки брокера:

а)         виконувати збутові операції від імені і за рахунок довірителя(виробника);

б)         звести споживача з продавцем, взяти участь в переговорах щодоумов поставки товару;

в)         організувати продаж товарів через консигнаційні склади.

Стимулювання збуту (СТИЗ) - це:

а)         короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів докупівлі;

б)         довгострокові спонукальні заходи заохочення споживачів докупівлі;

в)         матеріальне заохочення продавців.

Рівень маркетингової діяльності:

а)         макро- та мікромаркетинг;

б)         ремаркетинг та синхромаркетинг;

в)         виробничий та споживчий.

Диверсифікація - це:

а)         доповнення номенклатурних груп новими позиціями;

б)         доповнення наявної програми новими номенклатурнимигрупами;

в)         запровадження нових споріднених технологічно-номенклатурних груп продукції.

Метод встановлення ціни згідно з умовами "Інкотермс"належить до:

а)         моделі ціноутворення, на підставі попиту;

б)         моделі ціноутворення, на підставі конкуренції;

в)         моделі ціноутворення за географічним принципом.

Що таке ціна споживання товару?

а)         експлуатаційні витрати за весь термін ЖЦТ;

б)         витрати на купівлю товару;

в)         ціна витрат виробництва плюс середній прибуток.

Ділер - це:

а)         представник товарної біржі, який зводить споживача зпродавцем;

б)         незалежний підприємець, який займається роздрібнимпродажем техніки, що має масовий попит;

в)         крупний оптовий торговець .

" Паблік рілейшнз" - це:

а)         діяльність, спрямована на формування позитивного іміджуфірми;

б)         неособистісна форма розповсюдження інформації про фірмута її товари;

в)         усне представлення товару під час бесіди з потенційнимипокупцями.

Які рекламні мотиви краще використати при рекламуванніелектродвигунів у спеціалізованих виданнях?

а)         раціональні;

б)         емоційні;

в)         моральні.

Практикум з маркетингу

Практична частина

Вправа 1. В МП "Черевичок" за останній рік значно скоротилисяобсяги збуту взуття, яке воно виробляє. За браком досвідукерівництво не має чітко розробленої маркетингової програми, анайголовніше - не визначилось із вибором цільового сегмента.Допоможіть керівництву підприємства провести сегментаціюринку взуття за найпоширенішими ознаками (демографія,психологія, соціально-економічні умови).

Вправа 2. Львівська кондитерська фірма "Світоч" планує вийти зновою маркою карамелі на певний