НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

магниевый скраб beletage

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 06.09.2011. Формат 60х84 1/16.Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.Умовн. друк. арк. 11,7.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006