Передмова

магниевый скраб beletage

Мета будь-якої економічної діяльності - бажання задовольнитирізнобічні потреби людей. Для задоволення потреб необхідніекономічні ресурси - природні, людські, виробничі. Усі вони обмежені.Стикаючись з цими потребами, суспільство постійно повинновирішувати ЩО, ЯК І СКІЛЬКИ виробляти і як розподілятивироблене, щоб максимально задовольнити потреби. Методамивирішення цих завдань і займається маркетинг. Впровадженняконцепції маркетингу у практику діяльності підприємства даєможливість формувати раціональні виробничі програми, оперативнореагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.Успішне використання українськими підприємствами концепціїмаркетингу, вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутихкраїнах світу дозволить вивести вітчизняні товари на міжнародніринки, зробити їх конкурентоспроможними в будь-яких ринковихситуаціях.

Навчальний посібник містить основну термінологію, вправи,ситуації, тести, контрольні завдання, питання гарантованого рівнязнань, які в певній мірі забезпечують засвоєння теоретичних аспектівсистеми маркетингу, формує уяву про її практичне використання.Робота з посібником - це тренування розуму і пам'яті, за допомогоюякого можна оволодіти як термінологією маркетингу, так іпритаманною йому логікою. Знаходячи розв'язки, оцінюючи конкретніринкові ситуації, можна навчитися користуватися інструментарієммаркетингу, різними методами економічного аналізу, виявитинаскільки глибоко студент засвоїв основи маркетингу, а викладачушвидко та об'єктивно оцінити знання студентів. При цьому, знаннястудентів ґрунтуються як на дисциплінах, які передують вивченнюмаркетингу, так і створюють базу для наступного вивченнядисциплін, для яких "Маркетинг" є забезпечуючим курсом (див. рис.).

Посібник є логічним продовженням та доповненням до ранішевиданих авторами в Національному університеті водного господарствата природокористування навчальних посібників "Маркетинг" (1997р.),"Основи маркетингу: конспект лекцій" (1997р.) "Практикум змаркетингу" (1997р.) та "Міжнародний маркетинг" (1998 р.),"Маркетинг" (2007р.)

Кожен розділ посібника містить шість частин :

Ключові терміни та поняття.

Тести першого рівня складності ("Так / Ні").

Вправи.

Вибіркові тести другого рівня складності.

Ситуації для обговорення та дискусій.

Відповіді на вправи, ситуації та тести.

^О^Ключові терміни та поняття дають можливість читачамперевірити своє знання та розуміння основних принципів, якими оперуєтеоретичний маркетинг.

Тестування передбачається двома способами: оцінкизапропонованих стверджень (так/ні) та вибору правильної відповідіна тестове запитання з декількох запропонованих.

Л*^ Вправи потребують умінь використовувати інструментарійекономічного аналізу, використовувати теоретичні знання дляпошуку відповіді на поставлене запитання.

щі Ситуації для обговорення та дискусій включають задачі,вирішення яких потребує самостійної оцінки, розуміння існуючих вмаркетингу зв'язків.

При роботі з посібником радимо дотримуватися певних правил:

спочатку розберіться в теорії;

відповідь на кожне завдання спробуйте написати самостійно, алише потім звірити її з надрукованою в кінці розділу;

дотримуйтесь принципу послідовності при виконанні завдань, томущо їх черговість має внутрішню логіку;

не робіть спроб вгадати відповідь або "підігнати" рішення піднадруковану відповідь, тому що кожне завдання передбачає системудоказів правильності рішення або обраної відповіді;

після опрацювання усього матеріалу посібника виконайтеконтрольні завдання, які мають комплексний характер і охоплюютьматеріали усіх розділів;

зараховані контрольні завдання є підставою для допуску доскладання тестового екзамену чи заліку за наведеною в посібникутестовою контрольною програмою.

Практикум відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферноїсистеми (ECTS) та кредитно-модульній системі організації навчальногопроцесу.

Навчальний посібник розраховано на студентів ВНЗ з різнимиформами навчання: денною, заочною, дистанційною, екстернатом,слухачів системи перекваліфікації. Може бути корисним підприємцям,працівникам служб маркетингу, усім, хто вивчає основи маркетингу.

Взаємозв'язок дисципліни "Маркетинг" з іншими дисциплінами

Дисципліни, які передуютьвивченню курсу "Маркетинг"

Дисципліни, які розвиваютькурс "Маркетинг"

Логістика

Макроекономіка

МАРКЕТИНГ

Макроекономічні показникиобсягу виробництваПопит і пропозиціяТеорія фірмиКейсіанська модель

Мікроекономіка

Структура ринкуКонкуренціяПоведінка споживачаЕластичність попитуВитрати виробництваПрибуток підприємства

Історія економічних вчень

Теорія добробутуТеорія конкуренціїКонцепція економетріїКонцепція економічноїрівноваги

Економіка підприємства

Зміст логістикипідприємстваМоделювання логістичнихсистем

► Податкова система

Логістика транспортування,складування, пакування тапереробки відходіввиробництва

Види податківПодаткова системаПодаткова політикаФорми оподаткуванняПодатковий менеджмент

Міжнародниймаркетинг

Міжнародні ринкиСтратегія і тактикаКонкуренціяТоварна політикаЦіноутворенняКанали розподілу

Суб'єкти ринку

Якість продукції

Ціни на продукцію та послуги

Прибуток підприємства

Оцінка роботи підприємства

Економічний аналіз

Методи аналізуМоделюванняекономічних процесівВартісний аналіз

Менеджмент

Функції менеджментуПлануванняОрганізація взаємодіїМотиваціяКонтроль

^ Фінансовий менеджмент

Управлінські рішення

Управління прибуткомДивідендна політикаФінансове прогнозуванняФінансове управління

Спецкурси

Статистика

МетодологіяМетоди аналізуАналіз ряду динамікиВикористання статистичнихметодів в економічнихдослідженнях