1. Соціальні основи сучасного маркетингу

магниевый скраб beletage

1.1 Ключові терміни та поняття

ICQ До ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числазапропонованих:

а -

ринкова система;

б -

змішана система;

в -

командна економіка;

г -

підприємницький талант;

д -

економічні проблеми;

є -

маркетинг;

'ЛІГ'            

Jtv

нужда;

з -

потреба;

і -

запит;

к -

попит;

л -

товар;

м -

обмін;

н -

угода;

о -

ринок;

п -

стратегія маркетингу;

р -

тактика маркетингу;

с -

економічна ефективність;

т -

капітал.

Запропоновані відповіді

f 1. Комплексна система організації виробництва і збуту продукції,* орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів іотримання прибутку на основі дослідження ринку.

Формування, досягнення мети і вирішення завдань підприємствомна кожному окремому ринку і по кожному товару на визначенийтермін для здійснення виробничо-комерційної діяльності увідповідності з ринковою ситуацією і можливостямипідприємства.

Формування і вирішення завдань підприємства на кожномуринку і по кожному товару в конкретний період на основі стратегіїмаркетингу і оцінки поточної ринкової ситуації при постійномукорегуванні завдань у зв'язку із зміною кон'юнктурних та іншихфакторів.

Сфера товарно-грошового обігу, що охоплює сукупністьконкретних відносин та зв'язків між виробниками таспоживачами товарів, що забезпечують обмін продуктами праці.

Почуття, яке відчуває людина при нестачі чого-небудь.

Необхідність, яка приймає специфічну форму відповідно докультурного рівня і особи індивідууму.

Забезпечена грошовими засобами споживачів частина їх потребв товарах та платних послугах.

Потреба, підкріплена купівельною спроможністю покупця.

Те, що може задовольнити потребу і пропонує ринку з метоюпривернення уваги, придбання, використання або споживання.

Акт отримання від будь-кого бажаного об'єкту із пропозицієючогось взамін.

Комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

Економічна система, що заснована на приватній власності,господарський розвиток якої регулюється виключно ціновиммеханізмом.

Здатність людини раціонально використовувати виробничіресурси, приймати оптимальні рішення, приймати активнуучасть в інноваційних процесах, уміти ризикувати та вигравати.

Економічна система, що заснована на різних формах власності,розвиток якої регулюється ринком, традиціями і централізованимирішеннями.

Економічна система, що заснована на державній власності тацентралізованих методах управління.

Що виробляти, як і для кого.

Відносини між витратами ресурсів і тим обсягом товарів іпослуг, що створено в результаті використання цих ресурсів.

Обладнання, засоби праці, машини, сировина, за допомогою якихвиробляються товари та послуги.

1.2. "Так/Ні"

f Пропонуємо визначити правильні відповіді 'Так/Ні" на наступні" тестові запитання.

Питання "що, як і для кого виробляти" вирішують в ринковійекономіці з допомогою цінового механізму.

Політика, що заснована на принципах вільної конкуренції,означає, що уряд майже не вмішується в економіку.

Маркетинг - це комплекс заходів проти економічних криз ізабезпечення відповідності попиту і пропозиції.

Проблеми "що, як і для кого виробляти" в командній економіцівирішуються автоматично.

Високий рівень інвестицій призводить до зростанняпродуктивності праці і стимулює створення нових продуктівта технологій.

Основна мета вивчення маркетингу полягає у тому, щобдосягнути успіху в підприємницькій діяльності.

Якщо маркетологи однаково трактують основні принципимаркетингу, то вони однодумці і в своїх політичних оцінках.

Студенти, які добре вивчили основи маркетингу, обов'язковобудуть успішними бізнесменами, на відміну від тих, хто незасвоїв цю дисципліну.

Маркетингова політика, яка була успішно реалізована водних умовах, може бути помилковою в інших.

Якщо   практика засвідчує помилковість висновків, щовитікають з економічного аналізу, то обґрунтованістьтеоретичного підходу, що використаний у ньому, такожпіддається сумніву.

1.3. Вправи

Вправа 1. Скласти послідовний ланцюг основних принципівта положень, характерних для маркетингової діяльності(рис.1.1.):

1.Сегментація ринку. 2. Інновація. 3. Планування. 4. Дослідженняринку. 5. Гнучке реагування виробництва та збуту на попит.Вправа 2. Вибрати відповідно до виду попиту певний видмаркетингу і заповнити блок-схему (рис. 1.2.):

Види попиту

Види маркетингу

Негативний.

Відсутній.

Спадаючий.

Прихований.

Нерегулярний.

Повноцінний.

Надмірний.

Нераціональний.

а - ремаркетинг;б - конверсійнийв - стимулюючий;г - розвиваючий;д - протидіючий;є - синхромаркетинг;ж - підтримуючий;з - демаркетинг

Рис .1.1. Послідовний ланцюг принципів маркетингу

1

 

2

?

            \

3

            N

4

?

            s

5

            \

6

?

            \

7

 

8

?

?

 

            ^

?

            к'

           

?

            к'

           

?

 

Рис.1.2. Види попиту та маркетингуВправа 3. Заповнити блок-схему аналізу ринковихможливостей підприємства (рис. 1.3.).

?

 

?

 

?

 

?

 

?

і

 

і

 

і

 

і

k

і

k

Рис. 1.3. Аналіз ринкових можливостей підприємства

Роздрібний ринок.

Сегментування ринку.

Вивчення попиту.

Маркетингові дослідження.

Оптовий ринок.

Ціноутворення.

Маркетингова інформація.

Система збуту.

Середовище маркетингу.

Система управління.

Jg?^ Вправа 4. Зазначити на рис. 1.4. перераховані нижче етапирозвитку маркетингу:

1. Експорт. 2. Місцевий. 3. Глобальна комерційна діяльність звикористанням єдиних стандартів. 4. Створення дочірніхпідприємств. Придбання фірм. 5. В межах всієї країни. 6.Поліцентрична система з єдиним центром.

Jg?^ Вправа 5. Існують умови за виконання яких можливевикористання маркетингу. Які три з цих умов є умовамиіснування ринку?

Ринок покупця (пропозиція перевищує попит).

Конкуренція.

Довготермінова мотивація.

Свобода комерційної діяльності.

Ринок продавця (попит перевищує пропозицію).

Свобода розміщення капіталу.

Свобода пересування робочої сили

^ N

(товарообіг)

? ?

1

?***

?***

?***

Т(час)

Внутрішній

маркетинг<            ►

 

Багатонаціональниймаркетинг

Глобальниймаркетинг

w

Ч W

4         

^ w

Міжнародний маркетинг

Ч W     ►

Рис.1.4. Етапи розвитку маркетингу

?                     ?                     ?

Рис .1.5. Умови існування ринку

1. Маркетингові дослідження. 2. Вибір цільових ринків. 3.Аналіз ринкових можливостей. 4. Вивчення попиту. 5.Позиціонування товару на ринку. 6. Сегментування ринку. 7.Розробка комплексу маркетингу. 8. Маркетингова інформація. 9.Вибір цільових сегментів. 10. Розробка товарів. 11. Середовищемаркетингу. 12. Ціноутворення. 13. Система збуту. 14. Комплексстимулювання. 15. Роздрібний ринок. 16. Комплекс допоміжнихсистем маркетингу. 17. Система планування. 18. Системаінформації. 19. Оптовий ринок. 20. Система контролю. 21.Система управління.

а          б          в          г

Рис.1.7. Комплексне дослідження ринкуJ&^j Вправа 8. Комплекс маркетингу включає (рис.1.8.):

Q

©

Просу-ваннятовару

Дослід-женняринку

г

б

?

а

д

Рис.1.8. Комплекс маркетингу11

1.4. Тести для тренінгу

f 1. Що таке маркетинг?

а)         активний контроль за ринком і цінами у відповідності допопиту та пропозиції;

б)         заходи проти економічних криз і забезпечення відповідностіпопиту та пропозиції;

в)         комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, якийохоплює всі стадії руху товару.

Яку систему охоплює маркетинг ?

а)виробничу;

б)збуту;

в)         виробничо-збутову.

Маркетинг починається з:

а)         рекламної кампанії;

б)         розроблення і виробництва товару;

в)         дослідження ринку та потреб споживачів.

Три фактори, які складають основу концепції соціально-етичного маркетингу:

а)         прибутковість підприємства, споживчі потреби та інтересисуспільства;

б)         прибутковість підприємства, окупність інвестицій та ефективність

збуту;

в)         прибутковість підприємства, споживчі потреби та ефективністьзбуту.

Що таке попит?

а)         фінансово забезпечена потреба в товарах;

б)         потреба у вирішенні проблем, висунутих життям;

в)         потенційна потреба споживача в товарах.

Що таке пропозиція?

а)         представлена на ринку потреба в товарах;

б)продукт,      який знаходиться на ринку;

в)товар,          що задовольняє потребу споживача.

Що таке внутрішній маркетинг?

а)маркетинг,   пов'язаний з реалізацією товарів та послуг в окремихрегіонах конкретної країни;

б)         маркетинг, пов'язаний з реалізацією товарів та послуг в межаходнієї країни;

в) маркетинг, пов' язаний з реалізацією товарів та послуг вокремих регіонах за кордоном.

Який маркетинг називається міжнародним?

а)         той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств закордоном;

б)         той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств, побудованих за кордоном;

в)         той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств, побудованих за кордоном, в треті країни або назад в свою.

Стимулюючий маркетинг забезпечує:

а)         широку рекламу товару та послуг у відповідності з їхспоживчими якостями;

б)         широку рекламу товарів (послуги), яка б створила попит на товар(послуги), підготовлений на продаж;

в)         стимулювання продавців за реалізований товар (послугу).

Конверсійний маркетинг забезпечує:

а)         переборення від'ємного попиту;

б)         включення в ринкові відносини підприємств ВПК;

в)         виробництво товарів на підприємствах важкої промисловості.

Який маркетинг називається розвиваючим?

а)         той, що робить потенційний попит реальним;

б)         той, що забезпечує продовження ЖЦТ;

в)         той, що стабілізує попит, відповідно до можливостейпідприємства.

Що      таке ремаркетинг?

а)         стабілізація коливаючого попиту;

б)         пошук нових можливостей пожвавлення попиту та продовженняЖЦТ;

в)         стабілізація попиту при його циклічності.

Синхромаркетинг забезпечує:

а)         перетворення потенційного попиту в реальний;

б)         стабілізацію попиту відповідно до можливостей фірми;

в)         стабілізацію циклічного попиту.

Підтримуючий маркетинг означає:

а)         стабілізацію попиту відповідно до фінансових можливостейспоживачів;

б)         необхідність зниження попиту, якщо він перевищує можливостіпідприємства;

в) проведення заходів проти товару, якщо на нього сформувавсяірраціональний попит;

Що таке демаркетинг?

а)         стабілізація ірраціонального попиту;

б)         необхідність зниження попиту, якщо він значно перевищуєможливості підприємства;

в)         пошук нових можливостей пожвавлення попиту.

Протидіючий маркетинг - це:

а)         необхідність проведення заходів проти товару, якщо на ньогосформувався ірраціональний попит;

б)         пошук нових можливостей продовження ЖЦТ;

в)         необхідність зниження попиту, якщо він перевищує можливостіпідприємства.

Мета маркетингу:

а)         вплив на попит з урахуванням ситуації на ринку;

б)         організація виробництва і збуту товарів (послуг);

в)         прибуток, як головний орієнтир господарської діяльності.

Умови маркетингу:

а)         задоволення потреб споживачів;

б)         система планування і керівництво підприємством;

в)         організація виробництва товарів.

Пріоритети маркетингу:

а)         задоволення попиту споживачів на товари (послуги);

б)         прибуток, як головний орієнтир господарської діяльності;

в)         вплив на попит з врахуванням економічної ситуації в країні.

Принципи маркетингу:

а)         якість, конкуренція, реклама, гнучкі ціни;

б)         максимальний прибуток підприємства;

в)         задоволення потреб споживачів

1.5. Ситуації для обговорення

Ситуація 1. Чому деякі товаровиробники переходять відконцепції маркетингу до концепції соціально-етичногомаркетингу?

цр Ситуація 2. Голова AT виступив з заявою : "Ми станемомаркетинговою фірмою". Сформулюйте зміни, які повинні статисядля здійснення цього плану.

Ситуація 3. Чим відрізняється один від одного два підходи доуправління підприємством: концепція удосконалення товару іконцепція удосконалення виробництва ?

Hj|f Ситуація 4. Експерти - маркетологи України прогнозуютьподальше зниження темпів приросту населення та зменшеннядержавного дотування на житлове будівництво. Перерахуйтепотреби, на яких це відобразиться.

лМ Ситуація 5. Не дивлячись на те, що корпорацію ""Макдональдс™ сприймають як одного з піонерів використання концепціїмаркетингу, в Україні її критикують. Які можуть бути причиникритики?

«f| Ситуація 6. Чому в Україні маркетингом почали користуватися не-комерційні організації організаційні та установи ? Обґрунтуйте цена конкретних прикладах.

1.6. Відповіді

9—* 1.1. Ключові терміни та поняття

- є; 2 - п; 3 - р; 4 - о; 5 - ж; 6 - ж; 7 - к; 8 - і; 9 - л; 10 - м;

- н; 12 - а; 13 - г; 14 - б; 16 - д; 17 - с; 18 - т.

Q—rl.2. "Так/Ні".

1 - Так; 2 - Так; 3 - Ні; 4 - Так; 5 - Так; 6 - Ні; 7 - Ні; 8 - Ні; 9 - Так;10 -Так.9"—г 1.3. Вправи

 

4 -

1 - 5

- 2 - 3;

 

В-2

б -

в - а

- г - ж - є -

з - д;

В-3

4 -

7 - 8

- 1 - 5;

 

В-4

2 -

5 - 1

- 4 - 6 - 3;

 

В-5

1 -

2 - 6;

 

 

В-6

3 -

1 - 8

- 11 - 15 -

19 - 2 - 4 - 6 - 9 - 5 - 7 - 10 - 12 - 13 - 16 -

 

18

- 17 -

20 - 21;

 

Q-—є 1.4. Тести для тренінгу

1 - в; 2 - в; 3 - в; 4 - а; 5 - а; 6 - б; 7 - б; 8 - в; 9 - а; 10 - а;11 - а;12 -б; 13 - в; 14 - а; 15 - а; 16 - а; 17 - а; 18 - б; 19 - б; 20 - а

& * 1.5. Ситуації для обговорення

С-1 Зміна відбувається у зв'язку з тим, що:

концепція маркетингу - це ствердження, що гарантієюдосягнення мети виробництва є визначення потреб і споживачівцільового ринку та забезпечення їх ефективнішими, ніж уконкурентів, способами;

концепція соціально - етичного маркетингу - це ствердженнятаке ж, як і концепції маркетингу, але з урахуванням потреб якспоживача, так і суспільства в цілому.

Для цього потрібно:

створити службу маркетингу;

вирішити кадрові проблеми;

розробити нову структуру управління;

скласти маркетингову програму дій.

С-3 Вони відрізняються тим, що:

концепція удосконалення товару - це ствердження, щоспоживачі будуть схильні до товарів найвищої якості;

концепція удосконалення виробництва - це ствердження, щоспоживачі будуть схильні до товарів з доступною ціною, а цеозначає, що потрібно зосереджувати зусилля на виробництві.

Житлове будівництво - це один з важливих барометрів рівняекономічної активності в країні.Зменшиться потреба в:

цеглі;   □ бетоні;

сантехніці;      □ меблях;

паласах;          □ світильниках;

телефонах;      □ телевізорах;

магазинах;      □ автомобілях;

обслуговуванні;         □ електроенергії;

С-2

С-4

б - в;б - в - г - д.

газі;      □ бензині;

будівельній техніці;    □ робітниках;

спеціалістах;   □ будівельних фірмах;

комп' ютерах; □ книгах, тощо.

Концепція маркетингу стверджує, що гарантією досягнення метивиробництва є визначення потреб і споживачів цільового ринку ізабезпечення їх більш ефективними і продуктивними, ніж уконкурентів, способами. А "Макдональдс" дає споживачам лишете, що може, хоча воно досить смачне і швидке.

Це можна пояснити на таких прикладах :

Починаючи з 1991 р. в Україні з'явилося біля 200 приватнихВНЗ. Ціна року навчання досягає 7-10тис. грн.

Значно зросли витрати на лікування. Доба перебування вобласній лікарні сягає 100 грн. і більше. За прогнозами, внайближчий час в Україні припинять існування більше 500лікарень, фельдшерських та медичних пунктів.

Національний театр опери і балету України, працюючи заншлагами, закінчує театральний сезон з великим дефіцитом.

Збройні сили України мають великі проблеми з набором молодідо війська.

С-6

Поштове відомство України має скруту зі своєчасноюдоставкою поштових відправлень.