1. Соціальні основи сучасного маркетингу

1.1 Ключові терміни та поняття

ICQ До ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числазапропонованих:

а -

ринкова система;

б -

змішана система;

в -

командна економіка;

г -

підприємницький талант;

д -

економічні проблеми;

є -

маркетинг;

'ЛІГ'            

Jtv

нужда;

з -

потреба;

і -

запит;

к -

попит;

л -

товар;

м -

обмін;

н -

угода;

о -

ринок;

п -

стратегія маркетингу;

р -

тактика маркетингу;

с -

економічна ефективність;

т -

капітал.

Запропоновані відповіді

f 1. Комплексна система організації виробництва і збуту продукції,* орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів іотримання прибутку на основі дослідження ринку.

Формування, досягнення мети і вирішення завдань підприємствомна кожному окремому ринку і по кожному товару на визначенийтермін для здійснення виробничо-комерційної діяльності увідповідності з ринковою ситуацією і можливостямипідприємства.

Формування і вирішення завдань підприємства на кожномуринку і по кожному товару в конкретний період на основі стратегіїмаркетингу і оцінки поточної ринкової ситуації при постійномукорегуванні завдань у зв'язку із зміною кон'юнктурних та іншихфакторів.

Сфера товарно-грошового обігу, що охоплює сукупністьконкретних відносин та зв'язків між виробниками таспоживачами товарів, що забезпечують обмін продуктами праці.

Почуття, яке відчуває людина при нестачі чого-небудь.

Необхідність, яка приймає специфічну форму відповідно докультурного рівня і особи індивідууму.

Забезпечена грошовими засобами споживачів частина їх потребв товарах та платних послугах.

Потреба, підкріплена купівельною спроможністю покупця.

Те, що може задовольнити потребу і пропонує ринку з метоюпривернення уваги, придбання, використання або споживання.

Акт отримання від будь-кого бажаного об'єкту із пропозицієючогось взамін.

Комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

Економічна система, що заснована на приватній власності,господарський розвиток якої регулюється виключно ціновиммеханізмом.

Здатність людини раціонально використовувати виробничіресурси, приймати оптимальні рішення, приймати активнуучасть в інноваційних процесах, уміти ризикувати та вигравати.

Економічна система, що заснована на різних формах власності,розвиток якої регулюється ринком, традиціями і централізованимирішеннями.

Економічна система, що заснована на державній власності тацентралізованих методах управління.

Що виробляти, як і для кого.

Відносини між витратами ресурсів і тим обсягом товарів іпослуг, що створено в результаті використання цих ресурсів.

Обладнання, засоби праці, машини, сировина, за допомогою якихвиробляються товари та послуги.

1.2. "Так/Ні"

f Пропонуємо визначити правильні відповіді 'Так/Ні" на наступні" тестові запитання.

Питання "що, як і для кого виробляти" вирішують в ринковійекономіці з допомогою цінового механізму.

Політика, що заснована на принципах вільної конкуренції,означає, що уряд майже не вмішується в економіку.

Маркетинг - це комплекс заходів проти економічних криз ізабезпечення відповідності попиту і пропозиції.

Проблеми "що, як і для кого виробляти" в командній економіцівирішуються автоматично.

Високий рівень інвестицій призводить до зростанняпродуктивності праці і стимулює створення нових продуктівта технологій.

Основна мета вивчення маркетингу полягає у тому, щобдосягнути успіху в підприємницькій діяльності.

Якщо маркетологи однаково трактують основні принципимаркетингу, то вони однодумці і в своїх політичних оцінках.

Студенти, які добре вивчили основи маркетингу, обов'язковобудуть успішними бізнесменами, на відміну від тих, хто незасвоїв цю дисципліну.

Маркетингова політика, яка була успішно реалізована водних умовах, може бути помилковою в інших.

Якщо   практика засвідчує помилковість висновків, щовитікають з економічного аналізу, то обґрунтованістьтеоретичного підходу, що використаний у ньому, такожпіддається сумніву.

1.3. Вправи

Вправа 1. Скласти послідовний ланцюг основних принципівта положень, характерних для маркетингової діяльності(рис.1.1.):

1.Сегментація ринку. 2. Інновація. 3. Планування. 4. Дослідженняринку. 5. Гнучке реагування виробництва та збуту на попит.Вправа 2. Вибрати відповідно до виду попиту певний видмаркетингу і заповнити блок-схему (рис. 1.2.):

Види попиту

Види маркетингу

Негативний.

Відсутній.

Спадаючий.

Прихований.

Нерегулярний.

Повноцінний.

Надмірний.

Нераціональний.

а - ремаркетинг;б - конверсійнийв - стимулюючий;г - розвиваючий;д - протидіючий;є - синхромаркетинг;ж - підтримуючий;з - демаркетинг

Рис .1.1. Послідовний ланцюг принципів маркетингу

1