4. Системи маркетингових досліджень таінформації

4.1. Ключові терміни та поняття

І До ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числазапропонованих:

а          -           система маркетингової інформації;

б          -           маркетингові дослідження;

в          -           статистичний банк;

г           -           спостереження;

д          -           анкета;

є          -           первинні дані;

ж         -           вторинні дані

з           -           визначення проблеми;

і           -           внутрішня інформація;

к          -           зовнішня інформація;

? Запропоновані відповіді

Найбільш розповсюджений прийом дослідження при зборіпервинних даних шляхом постановки запитань і отриманнявідповідей на них.

Систематичне визначення даних, які необхідні для вирішеннявиникаючих маркетингових ситуацій, їх збір, аналіз і звіт прорезультати.

Один з можливих способів збору первинних даних, колидослідник веде безпосереднє спостереження за людьми таобставинами.

Формування предмету маркетингового дослідження.

Сукупність сучасних методик статистичної обробки інформації,які дозволяють найбільш повно розкривати взаємозв'язки в підбірціданих і встановити їх статистичну надійність.

Постійно діюча система взаємозв'язків людей, обладнання іметодичних прийомів, призначених для збору, класифікації,аналізу оцінки і розповсюдження своєчасної і точної інформаціїдля використання її у сфері маркетингу з метою удосконаленняпланування, перетворення в життя і контролю за виконанняммаркетингових заходів.

Опублікована інформація, яка збирається за межами підприємства(періодичні видання, довідники, книги, комп'ютерні бази даних таінше).

Інформація, яка уже існує і була отримана раніше для іншої мети.

Інформація, зібрана вперше для будь-якої конкретної мети.

Дані, які збираються і аналізуються на підприємстві(бухгалтерські звіти, звіти про обсяг закупівель і збуту та інше).

4.2. "Так/Ні"

О

J Визначте правильну відповідь "Так/Ні" на наступні тестовіпитання.

Чи правильно, що вторинна інформація вивчається постійно,незалежно від проблем, що постають перед фірмою.

Чи відносять до внутрішньої вторинної інформації: бюджети;дані про збут, прибуток і збитки; рахунки клієнтів; результатипопередніх досліджень; поточну інформацію.

Збір первинної інформації розпочинається після визначенняпроблем і після того, як вивчена вторинна інформація.

Чи є єдиним методом збору первинних даних опитування.

Чи можна стверджувати, що збір інформації під час опитуванняздійснюється тільки при безпосередньому контакті у виглядіанкетування.

Чи правильно, що при спостереженні вивчають і фіксуютьповедінку в реальних умовах.

Чи потрібно для отримання достовірної інформації шляхомопитування обов'язково повідомляти мету дослідження.

Експеримент - метод дослідження, коли в реальних,неконтрольованих умовах вимірюються один або кількафакторів.

Чи потрібно співпрацювати із споживачами при використаннітакого методу дослідження як імітація.

Рекомендації  - це пропозиції щодо майбутніх дій фірми, якіґрунтуються на зібраних даних і подані керівництву у письмовомувигляді.

4.3. Вправи

Вправа 1. Заповнити ланцюг операцій процесу маркетинговихдосліджень

Аналіз вторинної інформації.

Аналіз даних.

Використання результатів.

Визначення проблеми.

Рекомендації.

J^l Вправа 2. Заповнити схему маркетингової інформаційної схемипідприємства:

1.Використання планів маркетингу. 2. Оточуюче середовище. 3.Ринкові дослідження. 4. Цілі фірми. 5. Плани маркетингу. 6. Системамаркетингового спостереження. 7. Зберігання даних. 8. Постійніспостереження.

... а ...

 

... б ...

 

£

в

т

г

д

Вплив

є

... іЖ,

Зворотній

зв'язок

з .

Вправа 3. Заповнити таблицю 4.1 видів маркетингових досліджень:1. Вивчення законодавчих обмежень. 2. Тестування товарів 3. Аналіз

Види маркетингових досліджень

Таблиця 4.1

№ з/п

Сфера і вид досліджень

1. Відповідальність фірми

1.1.

 

1.2.

 

1.3.

 

1.4.

 

2. Комерційна діяльність і її аналіз

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

2.4.

 

2.5.

 

2.6.

 

3. Розробка товарів