5. Планування маркетингової стратегії

5.1. Ключові терміни та поняття

03 До ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі ізазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числа

а

-

планування;

б

-

стратегічне планування;

в

-

стратегія маркетингу;

г

-

стратегія інтернаціоналізації;

д

-

стратегія диверсифікації;

є

-

стратегія сегментації;

'ЛІГ'-7/L

-

стратегія диференційованого маркетингу;

з

-

стратегія недиференційованого маркетингу;

і

-

стратегія концентрованого маркетингу;

к

-

атакуюча стратегія;

л

-

оборонна стратегія;

м

-

стратегія відступу;

н

-

стратегія виживання;

о

-

стратегія стабілізації;

п

-

стратегія росту;

р

-

стратегія глибокого проникнення на ринок;

с

-

стратегія розвитку ринку;

т

-

стратегія прямої інтеграції;

У

-

стратегія вертикальної інтеграції;

Ф

-

стратегія горизонтальної інтеграції.

^ Запропоновані відповіді

Поглиблення рівня насиченості товарами всіх груп споживачів.

Раціональна логічна побудова, керуючись якою фірмарозраховує вирішити свої маркетингові завдання.

Формальна процедура, яка спрямована на збільшення збуту іприбутків фірми.

Освоєння виробництва нових товарів, товарних ринків,розповсюдження підприємницької діяльності на нові і непов'язані з основними видами діяльності фірми галузями.

Процес створення і підтримки стратегічної відповідальності міжметою фірми, її потенційними можливостями та шансами в сферімаркетингу.

Виробництво та реалізація різних товарів, які відрізняютьсяспоживчими якостями, оформленням, упаковкою і призначені длярізних груп споживачів у різних сегментах.

Освоєння нових зарубіжних ринків, включаючи експорт товарів ікапіталів, із створенням за кордоном підприємств, які випускаютьтовари в колишніх країнах - імпортерах.

Агресивна позиція фірми на ринку з метою завоювання ірозширення ринкової частки, доведення її до оптимальної.

Вимушена поведінка фірми, яка передбачає поступовескорочення торгових операцій і ліквідацію бізнесу.

Виробництво і реалізація одних і тих самих товарів для всіхпокупців одночасно.

Збереження фірмою тієї ринкової частки, якою вона володіє.

Концентрація зусиль фірми на одному, або декількох сегментахринку.

Вихід з кризового стану шляхом перегл