7. Товарна політика

7.1. Ключові терміни та поняття

ключових термінів та понять, що розглядаються у розділі і за-значених літерами, знайдіть правильні відповіді з числа запропо-нованих:

а          -           товар;

б          -           товарна номенклатура;

в          -           товарний асортимент;

г           -           товарний знак;

д          -           товарна марка (бренд);

е          -           марочна назва;

є          -           життєвий цикл товару;

ж         -           упаковка;

з           -           конкурентоздатність товару;

и          -           позиціонування товару на ринку;

-           планування продукції;ї          -           послуга;

к          -           диверсифікація;

л          -           елімінування.

Запропоновані відповіді

Невідчутні об'єкти продажу у вигляді дій, вигоди, заходів.

Процес розвитку продажу товару і отримання прибутку, щоскладається з чотирьох етапів: висування на ринок, зріст, зрілість,спад.

Комплексна ринкова характеристика товару його здатності бутипроданим на конкретному ринку в певні строки при наявностіаналогічних товарів-конкурентів.

Група товарів, які тісно пов'язані між собою функціональнимиознаками або тому, що їх продають визначеним групам покупців,або через однакові типи торгових закладів, або в межах одного діа-пазону цін.

Продукт людської діяльності, призначений для обміну у формірезультатів діяльності, а також у вигляді інжинірингових, туристи-чних, різного роду інших послуг.

Ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх сполучення, призначені

для ідентифікації товарів або послуг одного продавця (або гру-пи продавців) від товарів і послуг конкурентів.

Систематичне прийняття рішень за всіма аспектами розробкиі управління продукцією підприємства, включаючи створенняторгової марки і упаковки.

Частина марки, яку можна сказати вголос.

Сукупність усіх асортиментних груп товарів, які пропону-ються покупцям конкретними продавцями.

Розробка і виробництво оболонки для товарів.

Запровадження у виробництво (продаж) нових номенклатурнихгруп (продуктових ліній).

Марка або її частина, забезпечена юридичним захистом.

Розміщення товару (послуги) на ринку з погляду сприймання йо-го споживачем, як такого, що вигідно відрізняється від конкуруючихпропозицій.

Процес зняття (виведення) застарілого продукту (послуги) зринку.

7.2. "Так/Ні"

f Визначте правильну відповідь "Так / Ні" на наступні тестові питан-• ня.

Чи вірно, що довжина асортименту - це кількість варіантіввиготовлення кожного товару певного асортименту?

Чи вірно, життєвий цикл товару відображає процес виготовлення,продажу та використання конкретної одиниці продукції?

Чи вірно, що традиційний вид життєвого циклу товару чіткопроходить всі чотири етапи?

Чи можна вважати товаром надання вищої освіти?

Чи вірно, що нагадувальна реклама характерна для етапу зрілістьжиттєвого циклу товару?

Чи можна стверджувати, що всі новостворені товари закріплю-ються на ринку?

Чи можна використовувати "Метод Делфі" для створення ідей но-вих товарів?

Чи вірно, що пробний маркетинг - це маркетинг спрямований навиробництво та збут продукції на конкретних ринкових сегментах?

Чи відносять до економічних параметрів, що характеризують кон-10.Чи вірно, що власні марки мають право створювати лише підпри-ємства-виробники?

11.Чи вірно, що торгові марки ні за яких умов не можуть бути вико-ристані іншими фірмами?

12.Чи вірно, що вторинна упаковка служить лише для зберігання,пакування та транспортування?

13.Чи можна використовувати упаковку для привернення уваги по-купців?

14.Чи можна стверджувати, що сервісне обслуговування є збитко-вою справою і використовується підприємствами для стимулюваннязбуту?

15.Чи проводить фірма в гарантійний період капітальний ремонт тамодернізацію продукції?

16.Чи отримують фірми прибутки на етапі розробки нових товарів?

7.3. Вправи

Вправа 1. Заповніть схему класифікації товарів (рис. 7.1).

Практикум з маркетингу

1 - товари споживчого попиту; 2 - товари тривалого користування;

3 - товари вибіркового попиту; 4 - стандартна продукція; 5 - товаривиробничого призначення; 6 - готовий виріб; 7 - престижні товари;8 - сировина; 9 - товари короткочасного користування; 10 - рідкіснапродукція 11 - предмети розкошу; 12 - напівфабрикати; 13 - товариповсякденного попиту; 14 - проміжна продукція (комплектуючі дета-лі, вироби).

Вправа 2. Заповніть схему рівнів товарів (рис. 7.2).

1 - властивості; 2 - постачання та кредитування; 3 - якість; 4 - після-продажне обслуговування; 5 - основна вигода чи послуга; 6 - мароч-на назва; 7 - зовнішнє оформлення; 8 - гарантія; 9 - упаковка; 10 -монтаж.

Jg!^ Вправа 3. Проаналізуйте наведену в табл. 7.1 характеристику етапівжиттєвого циклу товару, відшукайте та виправте можливі помилки

Таблиця 7.1

Характеристика основних етапів життєвого циклу товару

Особли-вості

етапів

Етапи життєвого циклу

Розробка

Впрова-дження

Зрос-тання

Зрілість

Спад

Прибуток