Питання 2Структура кримінального закону

магниевый скраб beletage

Структурно кримінальне законодавство України складається здвох частин: Загальної та Особливої. Таку саму структуру має і Кри-мінальний кодекс України. Кожна частина КК поділяється на розділи:у Загальній частині їх 15, в Особливій — 20. Кожний розділ має назвута об'єднує певну сукупність статей, які теж мають назви.

У свою чергу, майже кожна стаття складається з частин, якими єкожен окремий абзац статті і вони мають в КК редакції 2001 року ци-фрові позначки. Крім того, деякі статті чи їх частини складаються зпунктів, які мають цифрові позначки. При посиланні на закон вказу-ються й індекси цих пунктів. Наприклад, умисне вбивство з корис-ливих мотивів буде кваліфікуватися за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК, при-значення покарання за злочин, вчинений за обтяжуючих обставин — устані сп'яніння, буде мотивуватися з посиланням на п. 13 ч.1 ст. 67 КК,а якщо злочин було вчинено за наявності пом'якшуючих обставин, на-приклад, вчинення злочину неповнолітнім, то таке мотивування буде зпосиланням на п. 3 ч. 1 ст. 66 КК.

Деякі статті Кримінального кодексу мають дуже специфічнуструктуру, оскільки в них передбачені примітки, які роз'яснюють пев-ні терміни закону і теж можуть мати частини (абзаци). Наприклад, уст. 185 КК є примітка, яка в ч. 1 розкриває критерії визнання вчинено-го розкрадання чужого майна повторним, а в ч. 3 та ч. 4 - визначає по-няття розкрадання у великому та особливо великому розмірах.

У кінці Кримінального кодексу є додаток — перелік майна, щоне підлягає конфіскації за судовим вироком.

Якщо після прийняття КК його доповнюють новими криміналь-но-правовими нормами, то вони включаються до кодексу у виглядіокремих статей, яким дають номер найбільш споріднених із ними ста-тей КК, з обов'язковою вказівкою додаткового цифрового індексу, щотеж має порядковий номер.

Кримінально-правова норма, як і всяка правова норма, має трьо-хланкову структуру: гіпотезу, диспозицію і санкцію. Гіпотезу, тобтоумову, за якої застосовується правова норма, статті Особливої частиниКК описують не текстуальне, а контекстуальне, тобто вона розумієть-ся як необхідна. Текстуальне ж ці статті описують диспозицію та сан-кцію. Норми ж Загальної частини санкцій не містять.

Диспозиція - це частина кримінально-правової норми, яка вказуєна певне діяння, що заборонено кримінальнім законом. Для описуознак складу конкретного злочину законодавець використовує один ізчотирьох видів диспозицій: просту, описову, відсильну та бланкетну.

Санкція передбачає негативні наслідки, що настають за невико-нання вимог, вказаних в диспозиції. Санкції, що як структурна частинастатті Особливої частини КК використовуються для визначення виду ірозмірів покарання, бувають двох видів: відносно визначені та альтер-нативні.

Відносно визначена санкція передбачає покарання певного виду,наприклад, позбавлення волі у певних межах, вказуючи або не вказу-ючи текстуальне його нижчу межу, але обов'язково вказуючи йоговищу межу. Наприклад, ч.1 ст .115 КК передбачає нижчу і вищу межіпокарання у вигляді позбавлення волі — від 7 до 15 років.

Якщо ж текстуальне нижча межа санкції не вказана, то нижчамежа покарання певного виду встановлюється на підставі певної стат-ті Загальної частини Кримінального кодексу, яка регламентує данийвид покарання.

Альтернативні санкції передбачають не один, а два чи більше ви-дів покарань, з яких суд може призначити лише одне. Наприклад, ч. 1ст. 185 КК передбачає у санкції такі види покарань: штраф до 50 не-оподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи настрок до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.