Питання 3Відповідальність за злочини,вчинені в стані сп'яніння

магниевый скраб beletage

Пияцтво є тим соціальним злом, що прямо пов'язане зі злочинні-стю. Кримінологічні дослідження свідчать, що під впливом пияцтвавчиняється 40-45% усіх злочинів, а такі тяжкі злочини, як вбивство,тяжкі тілесні ушкодження, грабежі та розбої, у 70-80% випадків вчи-няються у стані сп'яніння. Звичайно, ступінь сп'яніння при вчиненнізлочинів різний. Нерідко особи, які вчинили злочини у стані сильногосп'яніння, посилаються на те, що зовсім не пам'ятають, як вчинилизлочин і чим були обумовлені їх дії. Дійсно, зловживання спиртниминапоями, як і наркотичними засобами, знижує самоконтроль людини,розвиває моральну нестійкість, корисливі та агресивні мотиви, прицьому з'являється нерозбірливість у виборі засобів для досягнення рі-зних антисоціальних цілей. Мозок людини, отруєний алкоголем, зав-жди дає негативні перебої у своїй діяльності. У зв'язку з цим й вини-кає питання про осудність і неосудність особи, яка вчинила злочин устані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, і про правомірністьпритягнення її до кримінальної відповідальності.

У ст. 21 КК це питання вирішене досить чітко: "Особа, яка вчи-нила злочин в стані сп'яніння, внаслідок вживання алкоголю, нарко-тичних засобів, або інших одурманюючих речовин, підлягає криміна-льної відповідальності". Таким чином, за загальним правилом, стансп'яніння не звільняє особу від кримінальної відповідальності. Такапозиція закону має принципово важливе значення для профілактики іпопередження злочинів, що вчиняються на грунті пияцтва.

Цей висновок ґрунтується на тому, що при звичайному фізіологі-чному сп'янінні відсутній медичний критерій, а тому немає підставдля визнання особи неосудного. При простому сп'янінні не настаютьістотні зміни у психічній діяльності, характерні для психічного захво-рювання. Необхідно ураховувати й те, що такі особи самі добровільнодоводять себе до стану сп'яніння, добре розуміючи негативний впливспиртних напоїв і наркотичних засобів на здоров'я людини. Вони зав-жди передбачають характер своєї можливої дії у етапі сп'яніння таможливі наслідки. Практика свідчить й про те, що навіть у стані силь-ного сп'яніння особа не втрачає повною мірою здатності усвідомлю-вати характер дій, що вчиняються, і керувати ними.

Отже, при вчиненні злочинів у стані сп'яніння у більшості ви-падків відсутній не тільки медичний, а й юридичний критерій неосуд-ності. Більш того, у таких випадках питання осудності особи настількиочевидно, що немає необхідності призначати судово-психіатричну ек-спертизу.

У судовій практиці, хоча й рідко, але зустрічаються випадки, ко-ли на грунті хронічного алкоголізму виникають тяжкі захворювання -біла гарячка, алкогольний галюциноз та ін. Під впливом таких захво-рювань людина може вчинити суспільне небезпечне діяння у стані,коли вона не усвідомлює своїх дій або не може керувати ними. У цихвипадках на підставі ст. 19 КК особа визнається неосудною і не підля-гає кримінальній відповідальності.

Таке захворювання як патологічне сп'яніння може виникнути нетільки у злісних алкоголіків, а й навіть у тих, хто не страждає на алко-голізм. На практиці зустрічаються випадки, коли під впливом різнихнесприятливих обставин (фізичного чи психічного виснаження, нер-вових перевантажень та інших несприятливих обставин) навіть принезначному вживанні алкоголю настають такі сильні розлади психіки,що особа не усвідомлює своїх дій або не може керувати ними. Такіособи за висновком судово-психіатричної експертизи визнаються не-осудними.

Враховуючи підвищену небезпечність осіб, які вчиняють злочи-ни у стані сп'яніння, у п. 13 ч. 1 ст. 67 КК закріплено, що ця обставинає такою, що обтяжує відповідальність особи. Зазначена обтяжуюча об-ставина не впливає на кваліфікацію вчиненого злочину, однак урахо-вується при індивідуалізації покарання винному.

Необхідно вказати, що стан сп'яніння може бути викликаний нелише алкоголем, а й наркотичними засобами або іншими одурманюю-чими речовинами. При цьому мова йде про так зване фізіологічнесп'яніння, яке в узагальненому правовому понятті є психічним станомособи в момент вчинення злочину, викликаним вживанням алкоголю,наркотичних засобів або одурманюючих речовин і характеризуєтьсяпослабленням інтелектуальної і вольової сфери психічної діяльностілюдини і тому може бути такою ознакою діяння, що підвищує суспі-льну небезпечність вчиненого і посилює відповідальність особи.