Питання 2Готування до злочину

магниевый скраб beletage

Стаття 14 КК вказує, що готуванням до злочину визнається під-шукання або пристосування засобів чи знарядь або інше умисне ство-рення умов для вчинення злочину, якщо при цьому злочин не булодоведено до кінця з причин, які не залежали від волі винної особи.

При готуванні до злочину дії винного ще безпосередньо неспрямовані на об'єкт і не ставлять його в безпосередню небезпеку.Суб'єкт ще не виконує того діяння, яке є необхідною ознакою складузлочину. З об'єктивної сторони готування може проявлятися в різно-манітних діях, але загальним для них є те, що усі вони передбачаютьстворення умов для вчинення закінченого злочину. Про те він не до-водиться до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Напри-клад, останнього затримали органи влади чи інші обставини переш-кодили завершити злочин.

З суб'єктивної сторони готування до вчинення злочину можливелише з прямим умислом, тобто винний усвідомлює, що він створюєумови з метою вчинення певного злочину і бажає створити такі умо-ви. При цьому винний має намір не обмежуватися лише готуванням, авчинити такі дії, які призведуть до закінчення злочину, але йому невдається реалізувати свій умисел.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 КК готування до злочину проявляється:

а)         у підшуканні засобів чи знарядь для вчинення злочину;

б)         у пристосуванні засобів чи знарядь для вчинення злочину;

в)         в іншому умисному створенні умов для вчинення злочину.

Підшукання засобів чи знарядь для вчинення злочину — це будь

які дії з придбання, отримання, тимчасового запозичення, купівля,знайдення засобів чи знарядь для вчинення злочину. Під засобамивчинення злочину слід розуміти предмети матеріального світу, які за-стосовуються при вчиненні злочину. Вони або необхідні для вчиненнязлочину, або полегшують чи прискорюють його здійснення (напри-клад, підроблені документи для розкрадання тощо).

Знаряддя вчинення злочину — це предмети, призначені для без-посереднього виконання дій, що утворюють об'єктивну сторону скла-ду закінченого злочину, наприклад, зброя, відмичка тощо. ПленумВерховного Суду України в постанові від 25 грудня 1992 р. №12 "Просудову практику в справах про корисливі злочини проти приватноївласності" роз'яснив: "Під знаряддям злочину стосовно корисливихпосягань на приватну власність належить розуміти такі предмети читехнічні засоби, які умисно використовуються їх власником чи особа-ми, у співучасті з якими він вчиняв злочин, для викрадення майна чизаволодіння ним, а також для полегшення вчинення чи приховуваннязлочину".

Засоби та знаряддя вчинення злочину можуть бути призначенітільки для досягнення злочинної мети (наприклад, отрута, виготовле-на для вбивства) або рівною мірою використовуватися й для іншихпотреб (наприклад, папір та фарба - для фальшивомонетництва і жи-вопису).

Пристосуванні засобів чи знарядь для вчинення злочину - це будьякі дії по приготуванню або зміні предметів, внаслідок чого вони ста-ють придатними або більш зручними до відповідного застосування.

Нарешті, інше умисне створення умов вчинення злочину - це різ-номанітні дії, що створюють можливість для вчинення злочину (на-приклад, підготовка місця здійснення злочину, усунення перешкод,змова, підшукання співучасників тощо). Підшукання і пристосуваннязасобів чи знарядь для вчинення злочину також охоплюються понят-тям створення умов для вчинення злочину, але, ураховуючи їх поши-рення, законодавець виділяє їх у самостійні види готування до злочи-ну.

Готування до злочину характеризується такими ознаками:

а)         здійснення приготувальних дій (бездіяльність).

б)         прямим наміром на здійснення тяжких і особливо тяжкихзлочинів.

в)         перерваністю їх до початку виконання складу злочину.

г)         за незалежних від винного обставин.

Готування до злочину (приготувальні дії) частіше всього зв'язаноз забезпеченням елементів об'єктивної сторони складів злочинів:

місця здійснення злочину;

знарядь, засобів, способу злочину,

з купівлею предметів злочину.

З суб'єктивної сторони підготовчі дії завжди навмисні, так якстворюють умови для навмисного злочину. Створити умови для зло-чину без прямого наміру не можливо.

Під виявленням умислу розуміють прояв особою тим чи іншимспособом (усно, письмово, шляхом діяння) наміру вчинити певнийзлочин. Відповідно злочином визнається суспільне небезпечне діяння(дія чи бездіяльність), що посягає на об'єкт, який знаходиться під охо-роною закону, тому і початкова стадія вчинення злочину може бутипроявлена лише в суспільне небезпечній дії чи бездіяльність. При ви-явленні умислу відсутня сама дія чи бездіяльність; тому виявлення

умислу не розглядається як стадія вчинення злочину і не тягне засобою кримінальної відповідальності.

Від виявлення умислу слід відрізняти такі самостійні злочини, якпогроза вбивством, насильством чи знищенням майна. У цих випад-ках карається не самий умисел, а суспільне небезпечне діяння (погро-за), навіть якщо у погрожуючого і не було наміру у подальшому ви-конати цю погрозу, бо тут заподіюється безпосередня шкода особі су-спільній безпеці, громадському спокою тощо.