Питання 3Види співучасників

магниевый скраб beletage

У ст. 27 КК дається визначення окремих видів співучасників: ви-конавця, організатора, підбурювача і пособника. В основу такого роз-поділу покладені об'єктивні критерії - ступінь і характер участі кож-ного в здійсненні злочину.

Види співучасників.

Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншимисуб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання іншихосіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповіда-льності за скоєне, вчинила злочин, передбачений Кримінальним коде-ксом.

Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (зло-чинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організато-ром також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну орга-нізацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансуваннячи організовувала приховування злочинної діяльності організованоїгрупи або злочинної організації.

Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою,примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчиненнязлочину.

Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобівчи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину ін-шими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла пере-ховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочинучи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі пре-дмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування злочинця,знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здо-бутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких предметів.Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній відповідально-сті лише у випадках, передбачених статтями 198 та 396 Кримінальногокодексу. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення злочину не-повідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюванийзлочин. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише увипадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину.

Виконавцем злочину визнається особа, що безпосередньо вчини-ла злочин. Виконавець - це особа, дії якої містять у собі склад конкре-тного злочину. Такою особою є той, хто безпосередньо, особисто дося-гає злочинного результату. Разом з тим виконання злочину буде і тоді,коли особа досягло злочинного наслідку не власноручно, а шляхом ви-користання іншої особи, що у силу свого малолітства, розумової відс-талості й інших причин не могло розуміти характер і значення чине-них їм дій.

Посереднє виконання буде й у тому випадку, коли злочинні діївчинені в результаті фізичного або психічного насильства, що обумо-вило стан крайньої необхідності, наприклад, унаслідок погрози заподі-яти особі смерть, якщо воно негайно не зробить крадіжку. У такомувипадку особа, що застосовує насильство, підлягає відповідальності яквиконавець за посереднє здійснення крадіжки. Особа ж, що фактичновчинила крадіжку, кримінальної відповідальності не підлягає, оскількивона діяла в умовах крайньої необхідності.

Організатором є особа, що не тільки збуджує в інших осіб бажан-ня вчинити злочин, але і поєднує їх, розробляє план здійснення зло-чинних дій, розподіляє ролі між учасниками злочину або здійснюєбезпосереднє керівництво здійсненням злочину як ватажок, розпоряд-ник діяльності, спрямованої на досягнення злочинного результату.

Підбурювачем вважається особа, що схилила кого-небудь до здій-снення злочину. Діяльність цього співучасника характеризується тим,що він збуджує в іншої особи чи рішучість зміцнює в ньому уже існу-ючий намір учинити злочин. Підбурювання до здійснення злочинуможливо шляхом домовленостей, обіцянок, погроз, підкупу тощо. Ре-зультатом підбурювання є виконання підбурюваним того злочину, доздійснення якого його схилив підбурювач. Підбурювання буде мати мі-сце також тоді, коли особа схилила кого-небудь до пособництва, тобтодо сприяння виконавцю.

Не буде підбурювання тоді, коли підбурюваний відмовився відздійснення злочину, хоча спочатку він і дав згоду на це. У даному ви-падку дії особи, що підбурювали до здійснення злочину, повинні ква-ліфікуватися як готування до здійснення злочину (так називане невда-ле підбурювання).

Підбурювання припускає активну діяльність. Однак підбурювачне приймає особистої участі в здійсненні злочину, що відрізняє йоговід виконавця. Із суб'єктивної сторони діяльність підбурювача харак-теризується прямим наміром. Мета і мотиви дій підбурювача і пособ-ника можуть не збігатися з метою і мотивами виконавця. Однак ця об-ставина не впливає на кваліфікацію їхніх дій.

Від підбурювання, що є співучастю в здійсненні конкретного зло-чину, варто відрізняти деякі види злочинів, що мають форму підбурю-вання, наприклад, пропаганда війни. У цих випадках підбурювання тя-гне відповідальність як за самостійний злочин, оскільки дії винногоспрямовані на відмінювання невизначеної кількості осіб до здійсненнятих чи інших суспільно небезпечних дій. Підбурювання ж як формаспівучасті має своєю метою схилити визначену особу (осіб) до здійс-нення конкретного злочину.

Пособництво може виявлятися по-різному. Ст. 27 КК передбачаєтакі форми пособництва: дача порад, вказівок, надання коштів для здійс-нення злочину, усунення перешкод до його здійснення. Пособництвом єтакож обіцянка до або в процесі здійснення злочину сховати злочинця,кошти і знаряддя здійснення злочину, сліди злочину, а також предмети,добуті злочинним шляхом. Заздалегідь обіцяне приховування, як і будь-який інший вид співучасті, впливає на здійснення виконавцем злочину ізнаходиться в причинному зв'язку з діями останнього.

Пособник, як і підбурювач, не приймає особистої участі в здійс-ненні злочину. Пособництво може виявлятися в активних діях (напри-клад, у передачі зброї виконавцю злочину), а також у бездіяльності,коли особа навмисно не виконує покладеної на нього спеціальногообов'язку по запобіганню злочину. Співучасть у формі пособництваприпускає, що пособник знає про злочинні наміри виконавця і допома-гає йому в їхньому здійсненні.