2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст. 361 КК).

магниевый скраб beletage

Стаття складається з двох частин, які містять заборонювальні норми, та примітки. Родовий об'єкт злочину — врегульовані законодавством суспільні відносини, що забезпечують безпеку комп'ютерної інформації та нормальне функціонування ЕОМ (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Безпосередній об'єкт злочину — встановлений порядок обробки інформації в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах чи мережах електрозв'язку. Предмет злочину:

ЕОМ (комп 'ютери) — це комплекси апаратно-програмних засобів, призначених для автоматизованого оброблення інформації в процесі вирішення обчислювальних та інформаційних завдань;

автоматизовані системи — це операційні системи (MS-DOS, Windows та ін.), які встановлюються на певній машині та за допомогою яких здійснюється її робота, а також різні автоматизовані системи (зокрема, системи управління), за допомогою котрих відбувається функціонування одного чи кількох комп'ютерів. Такі системи здійснюють автоматизовану обробку даних, до складу таких систем входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки та зв'язку), а також методи й процедури, програмне забезпечення;

і) комп 'ютерні мережі — це сукупність комп'ютерів, програмних і технічних засобів, за допомогою яких забезпечується можливість доступу з одного комп'ютера до програмних або технічних засобів іншого комп'ютера (комп'ютерів) чи до інформації, що зберігається в системі іншого комп'ютера (комп'ютерів). Ці мережі передбачають спільне використання ресурсів обчислювальних центрів і забезпечують запуск загальних програм, які входять до комп'ютерних систем;

мережі електрозв'язку — це комплекс технічних засобів теле- комунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

комп 'ютерна інформація — це текстова, графічна чи будь-яка інша інформація (дані, відомості) про певні факти, події, предмети, явища, процеси, окремих осіб тощо, що існує в електронному вигляді, зберігається на відповідних носіях і може створюватися, змінюватися, оброблятися, використовуватися або змінюватися за допомогою ЕОМ (комп'ютера);

6) інформація, що передається мережами електрозв 'язку, — це будь-яка інформація (дані, відомості), подана у вигляді сигналів, знаків, звуків, зображень чи в інший спосіб (наприклад, телефонні розмови, телеграфні повідомлення, радіо- та телепередачі тощо), в тому числі й за допомогою комп'ютера, якщо вона передається від одного комп'ютера до іншого через мережі електрозв'язку.

З об'єктивної сторони злочин (ч. 1 ст. 361 КК) характеризується:

діянням — несанкціонованим втручанням у роботу ЕОМ (комп 'ю- терів), автоматизованих систем, комп 'ютерних мережах чи мереж електрозв 'язку;

наслідками у вигляді витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або порушення встановленого порядку її маршрутизації;

причиновим зв'язком між діями та наслідками.

Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ (комп 'ютерів), автоматизованих систем, комп 'ютерних мережах — це дії, що провадяться з порушенням встановленого законодавством порядку доступу до інформації, яка в них обробляється, пов'язані з подоланням програмних, технічних чи організаційних заходів захисту, а так само дії, що полягають в незаконному впливі на інформацію. Такі дії вчиняються через безпосереднє чи опосередковане (віддаленим доступом) проникнення до комп'ютерної інформації, з використанням різних програмних і технічних засобів (наприклад, злам паролів, кодів допуску тощо), які змінюють режим роботи ЕОМ (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або ж повністю чи частково припиняють їх роботу без дозволу (згоди) відповідного власника або уповноважених ним осіб. Наслідками такого несанкціонованого втручання є витік, втрата, підробка, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації.

Несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв 'язку — це будь-які незаконні дії, здатні вплинути на роботу засобів телекомуні- кацій, що забезпечують здійснення інформаційного обміну (наслідками таких дій є порушення встановленого порядку маршрутизації інформації).

Витік інформації — результат дій порушника, внаслідок яких інформація стає відомою чи доступною суб'єктам, що не мають права доступу до неї. Втрата інформації — результат дій порушника, внаслідок яких інформація в автоматизованих системах перестає існувати для фізичних чи юридичних осіб, які мають право власності на неї в повному чи обмеженому обсязі. Підробка інформації — результат навмисних дій, внаслідок яких відбувається перекручення інформації (модифікація) інформації, що обробляється чи зберігається в автоматизованих системах. Блокування інформації — результат дій порушника, через що унеможливлюється (припиняється) санкціонований доступ до інформації в автоматизованих системах. Спотворення процесу обробки інформації — результат дій порушника, наслідком яких є зміна порядку (послідовності, алгоритму) чи змісту операції по обробці інформації (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних. Порушення встановленого порядку маршрутизації інформації — результат дій порушника, що призводять до зміни визначеного маршруту передавання чи приймання інформації каналами зв'язку.

Злочин є закінченим з моменту настання хоча б одного із зазначених наслідків: витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або порушення встановленого порядку її маршрутизації (матеріальний склад).

Суб'єкт злочину — загальний, тобто фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом (ставлення винного до наслідків злочину може характеризуватись як прямим, так і непрямим умислом).

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 361 КК) є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) заподіяння ним значної шкоди (згідно з приміткою до ст. 361 КК, значною шкодою у статтях 361-361-1, якщо вона полягає в завданні матеріальних збитків, є шкода, що в 100 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

З огляду на те, що в законі визначено тільки матеріальний вимір шкоди, суди можуть визнавати такою шкоду й нематеріального характеру: охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб — це як матеріальна шкода, так і шкода нематеріального характеру: порушення прав і свобод людини та громадянина, підрив авторитету і престижу органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, створення обставин, які утруднюють установі, організації, підприємству здійснення основних функцій та ін.

Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку може бути способом вчинення інших, найчастіше більш тяжких, злочинів. У таких випадках дії винного повинні кваліфікуватися за сукупністю злочинів — за ст. 361 і відповідною статтею КК, яка передбачає відповідальність за злочин, вчинений шляхом незаконного втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.

3. Задача:

Н., бажаючи заволодіти грошима, під виглядом наркотичних засобів збув М. 10 грам крейди замість кокаїну, отримавши 1500 доларів США. М. хотів потім перепродати наркотичні засоби іншим особам.

Кваліфікуйте дії Н. і М.

Відповідь:

Дії Н. потрібно кваліфікувати за ч. 1 ст. 190 КК як шахрайство, а дії М. за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 307 КК, як закінчений замах на придбання наркотичних засобів у великих розмірах (для кокаїну великий розмір становить від 1 до 15 грам).