НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

магниевый скраб beletage

За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. М. Джужи

Відповідальний за випуск - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 28.04.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 22,05. Наклад - 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

[I] Хавронюк Н. Постановления Пленума Верховного Суда Украиньї постепенно утратят силу [Електронний ресурс] / Н. Хавронюк // Юридическая практика. — 21 октября 2010 г. — Режим доступу до газети: http://pravo.ua/news.php?id=0023497