ВСТУП

магниевый скраб beletage

Кримінальне право України є однією з найважливіших дисциплін кримінально-правового циклу, яка викладається у вищих юридичних закладах освіти. Досконале знання кримінального законодавства нашої держави є необхідною умовою успішної роботи за фахом. Це покладає на студента обов'язок з перших днів занять відмовитися від поверхового засвоєння кримінально-правових інститутів, категорій і понять.

З вивченням питань кримінального права пов'язана підготовка не тільки студентів до семестрових та державних екзаменів, але й абітурієнтів юридичних вузів — до вступних екзаменів.

Досвід приймання екзаменів свідчить про наявність таких найбільш поширених і типових хиб, що стосуються знань і практичних навичок абітурієнтів і студентів з курсу кримінального права:

Найбільш поширеними хибами у відповідях на питання, пов'язаних із Загальною частиною кримінального права, є такі: нездатність чітко визначити основні поняття (кримінального права, злочину, складу злочину, готування та замаху на злочин, співучасті у вчиненні злочину, сукупності, повторності та рецидиву злочинів, необхідної оборони, крайньої необхідності, покарання та інших) або їхні характерні ознаки; неможливість визначити обов'язкові ознаки складу злочину, нерозуміння відмінності об'єкта від предмета злочину (наприклад, об'єктом крадіжки є майно, замість об'єктом крадіжки є відносини власності, а предметом є майно), обставин, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона) від обставин, що звільняють від кримінальної відповідальності (примирення винного з потерпілим) та обставин, що звільняють від покарання та його відбуття (звільнення від відбування покарання з випробуванням) та ін.

Із найбільш поширених хиб у відповідях на питання, пов'язаних з Особливою частиною кримінального права, слід зазначити такі: неповний юридичний аналіз складів злочинів, без вказівок на їхні конструктивні та кваліфікуючі ознаки або визначення загальних елементів складу злочину без конкретизації їх стосовно певного складу злочину (об'єктом крадіжки є суспільні відносини, замість об'єктом крадіжки є відносини власності), неспроможність чіткого розмежування суміжних складів злочинів (наприклад, крадіжки (ст. 185 КК) від грабежу (ст. 186 КК)).

Не можна визнати задовільним знання абітурієнтів і студентів кваліфікуючих ознак та їх змісту в складах злочинів. Наприклад, кваліфікуючої ознаки вбивства — умисне позбавлення життя двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК). Зазвичай відповідь обмежується тим, що винна особа вбиває двох або більше осіб. Цього, зрозуміла річ, недостатньо, щоби зрозуміти зміст цієї ознаки вбивства. А відповідь повинна мати такий зміст: по-перше, умисне позбавлення життя двох або більше осіб кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК за умови, що їх убивство охоплювалось єдиним умислом винного; по-друге, для такої кваліфікації не має значення, яким мотивом керувався винний і чи був він однаковим у позбавленні життя кожного з потерпілих; по-третє, якщо ці мотиви передбачено як кваліфікуючі ознаки, дії винного додатково кваліфікуються і за відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 КК; по-четверте, наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб значення для кваліфікації злочину за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК не має.

У відповідях на екзаменах досить часто залишаються поза увагою важливі зміни і доповнення в чинному кримінальному законодавстві України, внесені за останній час. Тому в посібнику вказані зміни та доповнення до кримінального законодавства станом на 1 квітня 2011 p., що допоможуть обґрунтувати студенту свою відповідь.

Вимагають більш ґрунтовного використання відповідні положення постанов Пленуму Верховного Суду України, навчально-методичної та монографічної літератури з кримінального права. Однак слід пам'ятати, що відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 p., Пленум Верховного Суду України вже немає таких повноважень, які були визначені в п. 6 ч. 2 ст. 55 («дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає не чинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів») Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. (втратив чинність). Тобто склалася нестандартна правова ситуація, коли постанови ПВСУ не мають відповідного юридичного значення з моменту набрання чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року. Однак виникає питання щодо юридичної сили постанов ПВСУ, які були прийняті до набрання чинності вказаного закону. На думку знаного вітчизняного криміналіста М. І. Хавронюка, такі постанови ПВСУ будуть поступово втрачати чинність. У правозастосуванні постанови ПВСУ будуть враховуватися судами без вказівки у відповідних процесуальних документах. Втрата чинності таких документів буде обумовлена прийняттям нових постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.[I]

6. Отже, щоби запобігти переліченим недолікам і не допустити інших, треба обов'язково дотримуватися певного алгоритму відповіді на питання та рішення задачі, які будуть наведені далі.

Запропонований навчальний посібник, звісно, не може бути використаний як єдине джерело під час підготовки до екзаменів. Використання посібника дозволить систематизувати знання студентом під час підготовки до екзаменів, а також визначити зміст і приблизний обсяг відповіді на питання.

Проректор Національної академії внутрішніх справ з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України

Олександр Миколайович Джужа

Віце-президент Українського молодіжного правничого союзу, провідний спеціаліст Управління координації правової роботи та правової освіти Міністерства юстиції України, член Союзу юристів України

Олександр Ігорович Клименко

ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ Й ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДО КУРСІВ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ТА ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»

Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до конституції: http:// zakon1.rada.gov.ua

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до кодексу: http:// zakon1.rada.gov.ua

Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002—2010) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Конституційне законодавство України: законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення: [у 2-х кн.]: 36. нормат. актів. — [2-ге вид., перероб. і доп.] / [авт.-упоряд. С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк]. — Кн. 2. — К: Атіка, 2004. — 840 с.

Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. — К: Юрінком Інтер, 2009. — 256 с.

Грищук В. К. Вибрані наукові праці / Грищук В. К — Львів: Львів. державний ун-т внутр. справ, 2010. — 824 с.

Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / Дудоров О. О.; [Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького] / МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. — 952 с.

Житний О. О. Кримінальне право України: частина Загальна (у схемах та таблицях): Навч. посіб. / О. О. Житний. — X.: Одіссей, 2008. — 200 с.

Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник / За ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. — К: Істина, 2010. — 430 с.

Коржанський М.И. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / М. Й. Коржансь- кий. — [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. — К.: Атіка, 2007. — 592 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. — К.: Істина, 2011. — 1121 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / За ред. О. М. Омельчука. — К: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. — 208 с.

Кримінальне право (Загальна частина): підручник / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. націон. ун-т внутр. справ. — X.: Вид-во ХНУВС, 2011. — 378 с.

Кримінальне право України: Практикум: навч. посібник / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. — [3-тє вид., перероб. і доповн.]. — К: Алерта; КНТ; Центр учб. літ-ри, 2010. — 640 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення: [навч. посібник] / [За ред. докт. юрид. наук Є.. Фесенка. — К: Юрінком Інтер, 2007. — 272 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайлен- коП. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П., Опалинський Ю. В.; [За ред. П. П. Михайленко]. — К: СПД Карпук С. В., 2006. — 440 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: практикум: [навчальний посібник] / [І. П. Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Матвійчук, та ін.]. — К.: КНТ, 2006. — 432 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Колос М. І. — К.: Атіка, 2007. — 608 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 4-те вид., пере- робл. і допов. — X.: Право, 2010. — 454 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 4-те вид., пере- робл. і допов. — X.: Право, 2010. — 605 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / [Ю. В. Алек- сандров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. — [Вид. 5-те, переробл. та доповн.]. — К.: Атіка, 2009. — 408 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: [підручник] / [Ю. В. Алек- сандров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. — [Вид. 5-те, переробл. та доповн.]. — К.: Атіка, 2009. — 744 с.

Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007 pp.) / За ред. Маляренка В. Т. — К.: Освіта України, 2008. — 1104 с.

Кримінальне право України: Бібліографія. 1991-2005 / [укл. М. В. Галаба- ла, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк]. — К.: Алерта; КНТ: Центр учбової літератури, 2008. — 536 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Алієва О. М., Гаврильченко Л. К., Гончар Т. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. — [4-е вид., перероб. і доповн.]. — X.: Одіссей, 2009. — 328 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Бабій А. П., Доброход І. С., Кармазин Ю. А., Корнієнко В. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. — [4-е вид.] — X.: Одиссей, 2009. — 496 с.

Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. — [4-те вид., перероб. та доповн.] / Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізім- чук С. В. та ін. / За заг. ред. Сташиса В. В., Тація В. Я. — X.: Одиссей, 2008. — 1208 с.

Кримінальний кодекс України: постатейні матеріали та навчально- практичні завдання / І. П. Баглай, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, К. Т. Кравченко, О. М. Литвинов, А. В. Савченко, Ю. Л. Сенін, О. І. Соболь; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. — К.: Атіка, 2011. — 640 с.

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / Кудря- цев В. Н. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Юрист, 1999. — 304 с.

Кузнецов В. В. Кримінальне право України: посіб. для підготов. до іспитів / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко / За заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Джужи. — 4-те вид., доповн. та перероб. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. — 304 с.

Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: [підручник] / [В. В. Кузнецов, А. В. Савченко]; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи; наук. ред. к.ю.н., доц. І. А. Вартилецька. — [2-е вид. перероб.]. — К.: КНТ, 2007. — 300 с.

Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів: [навч. посіб.] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; За заг. ред. О. М. Джужи. — К.: КНТ, 2007. — 504 с.

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: [навч. посіб.] / Навроцький В. О. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /

М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін.; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — [7-е вид., переробл. та допов.]. — К.: Юридична думка, 2010. — 1288 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. — Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — [3-те вид., перероб. та доп.]. — К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. — 964 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. — Т. 2 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — [3-те вид., перероб. та доповн.]. — К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури,

— 624 с.

Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду України (2001-2007 pp.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. — К.: Паливода А. В., 2007. — 220 с.

Осадчий В. І. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: [навчальний посібник] / В. І. Осадчий, В. С. Плугатир, В. В. Кузнецов; За заг. ред. В. І. Осадчого. — К.: Атіка, 2002. — 208 с.

Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / Панов М. І.; передм. В. П. Тихого. — К.: Ін Юре, 2010. — 812 с.

Полньїй курс уголовного права: в 5 т. / [Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ А. И. Коробеева]. — СПб.: Р. Асланова «Юридичес- кий центр Пресс», 2008-2008. — (Учебники и учебньїе пособия).

Практика судів України з кримінальних справ: 2006—2007 pp. / За заг. ред. Сташиса В. В., Тютюгіна В. І. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 880 с.

Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з кримінального права України: Особлива частина: навч. посіб. / А. В. Савченко. — К.: Знання України, 2002. — 76 с.

Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій /

В. Кузнецов, А. В. Савченко, О. Ф. Штанько — [2-ге вид., виправи. та доповн.] — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2006. — 636 с.

Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно- правове дослідження: [монографія] / А. В. Савченко. — К.: КНТ, 2007. — 596 с.

Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2005. — 496 с.

Уголовньїй кодекс Украиньї: Научно-практический комментарий. Из- дание седьмое, переаботанное и дополненное / [Алиева Е. Н., Бабий А. П., Кучанская Л. С. и др.]; Отв. ред. Е. Л. Стрельцов. — X.: ООО «Одиссей»,

— 904 с.

Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / П. Л. Фріс. — [2-ге вид., доп. і перероб.] — К.: Атіка, 2009. — 512 с.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: [монографія] / М. І. Хавронюк — К.: Юрисконсульт, 2006. — 1048 с.

Хряпінський П. В. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. по- сіб. / П. В. Хряпінський. — Суми: Университетская книга, 2009. — 687 с.

Знциклопедия уголовного права: в 35 т. / Отв. ред. Б. В. Малинин. — СПб.: Изд. проф. Малинина, 2005. — Т. 1—14.

ТИПОВІ БІЛЕТИ З КУРСУ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» З ВІДПОВІДЯМИ