1.5. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті

магниевый скраб beletage

Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій, комплек­сна автоматизація галузей економіки, використання можливостей електронної комерції обумовили посилення ролі мережі Інтернет для підприємств з точки зору не тільки збереження, але і розширення їх позицій на ринку. Наведемо найбільш важливі причини необхідності використання Інтернету в процесі розвитку бізнесу в сучасних умо­вах господарювання.

1. Нова економічна система. Розвиток Інтернету створив новий вид економіки, темпи зростання якої настільки колосальні, що вона уже встигла змінити саме традиційне поняття ведення бізнесу. Сьо­годні економіка — це система, що використовує сучасні технології, а її основу складають підприємства, які активно здійснюють свій бізнес в Інтернеті. Так, корпорації, подібні до Amazon.com і Ebay.com, успіш­но домінують зараз у тих галузях, в яких декілька років назад пере­важали компанії з традиційним типом ведення бізнесу. Для того, щоб бізнес у Інтернеті був успішним, не обов'язково бути великою компа­нією. Підприємства малого і середнього бізнесу мають такі ж шанси на прибутковість, і більш того, відповідно до проведених досліджень саме ці підприємства стануть рушійною силою електронної комерції.

2. Інтернет як ідеальне середовище для ведення бізнесу. На­віть якщо фірма має традиційне місце продажу, аудиторія її клієнтів буде обмеженою. В Інтернеті ж потенційними клієнтами є всі корис­тувачі мережі, важливий лише механізм доведення інформації до них.

3. Створення і підтримка іміджу компанії. Веб-сайт фірми вже давно не є розкішшю і виконує безліч функцій, серед яких можна виділити такі, як зміцнення позиції і покращення іміджу фірми на ринку; є оперативним інструментом для відділів маркетингу і збуту; створення сприятливого ґрунту для подальшої діяльності й успішної конкуренції.

4. Розширення можливостей для клієнта. Забезпечення клієн­та необхідною інформацією — один із ключових факторів успішно­го ведення бізнесу. Завдяки технології Інтернету підтримка клієнтів може бути більш ефективною й оперативною. При чому веб-сайт по­винний не тільки містити стандартний набір інформації про підпри­ємство, продукцію або послуги фірми, але і забезпечувати ефективну взаємодію між її відділами, клієнтами і постачальниками. Це підви­щує рівень задоволення потреб споживачів, що обумовлює збільшен­ня прибутковості самого підприємства.

5. Доступність інформації. Усього кілька років назад компані­ям було потрібно як мінімум кілька днів, щоб довести до клієнтів ін­формацію про випуск нової продукції чи зміну специфікації. Сьогод­ні, завдяки Інтернету, є можливість донести цю інформацію до всіх зацікавлених за кілька годин, опублікувавши її на вітрині веб-сайту підприємства.

6. Мінімізація витрат. Нові технології дозволяють здійснити повний процес угоди, включаючи комерційний запит, закупівельний ордер і виставлення рахунку. Спрощення цих бізнес-процесів дозво­ляє фірмам значно скоротити витрати. Наприклад, процес здійснен­ня угоди через Інтернет знижує витрати фірми на закупівлю мате­ріалів на 5-10%, складські витрати — на 25-50%, а адміністративні витрати по закупівлях навіть до 70 відсотків.

7. Можливість працювати 24 години на добу. Найбільша пере­вага on-Hne-бізнесу полягає в тому, що він доступний 24 години на добу з будь-якого місця і для фірми, і для її клієнтів, при чому і про­даж здійснюється так само цілодобово. Фактичне місцезнаходження компанії не має особливого значення, тому що контроль за здійснен­ням і проведенням угоди проводиться за допомогою Інтернету.

8. Мінімальні первісні вкладення. Для створення веб-сайту не­має необхідності у великих фінансових вкладеннях. Суми витрат зна­чно нижчі порівняно з відкриттям звичайного магазину.

9. Можливість глобалізації. Завдяки Інтернету можна вивести бізнес на глобальний рівень з мінімальними інвестиційними вкла­деннями, оскільки є сотні вертикальних і горизонтальних електро­нних торговельних площадок, доступних у мережі. Такі площадки дозволяють за номінальну плату одержувати доступ до великої ау­диторії потенційних клієнтів у всіх куточках планети. Організація продажу через Інтернет передбачає такі кроки, як відкриття нового каналу збуту, підвищення конкурентоздатності фірми, розширення ринку збуту, зниження витрат і ріст прибутковості бізнесу.