Для підтримки ділового зв'язку можна скористатися такими по­слугами через Інтернет:

магниевый скраб beletage

•    списками розсилання (mailing lists, «opt-in» е-mail marke­ting). В Інтернеті існує безліч списків розсилання, які присвя­чені всіляким темам. Ведуть їх, як правило, люди, добре обізна­ні в певному питанні, регулярно розсилаючи по e-mail чергові випуски розсилання. Одержувачі подібних листів у будь-який момент мають право й можливість скасувати свою передплату. Існують відкриті розсилання (для всіх охочих), закриті (для людей певного кола), безкоштовні (ті, що існують за рахунок ентузіазму творців, спонсорської підтримки, платних рекламо­давців), платні;

•    дискусійними аркушами. Вони створюються для обміну ін­формацією, обговорення питань на певні теми. На відміну від списків розсилання, писати в дискусійний аркуш можуть не тільки безпосередньо його творці, але й всі охочі. Маркетоло- ги компанії можуть передплатити й проводити моніторинг всіх дискусійних аркушів, які прямим або непрямим чином стосу­ються їхнього бізнесу. Проводячи аналіз повідомлень, що публі­куються, можна знайти своїх потенційних партнерів і клієнтів,

зв'язатися з ними. Крім просування власної компанії, спеціалі­зовані дискусійні аркуші забезпечують маркетологів корисною практичною інформацією й новинами;

• послугами з комплектування матеріалів преси, причому по­шук статей, що цікавлять клієнта, також ведеться в он-лайні. Клієнт говорить, що йому потрібно, і йому висилаються резуль­тати щоденних пошуків на його електронну поштову скриньку. Це можуть бути матеріали щодо клієнтів, можливих спожива­чів, конкурентів або інформація загального характеру;

• розсиланнями новин сервера. Зацікавленим відвідувачам веб- сайту пропонують передплатити спеціальне розсилання, що інформує про відновлення й розміщення нового матеріалу на ньому;

• рекламними послугами на дошках оголошень. Дошки оголо­шень згруповані за темами і працюють за принципом газет без­коштовних оголошень;

• послугами зі створення групових угод і співтовариств. Такі послуги широко поширені за кордоном. Існують чотири типи організаційних зв'язків в Інтернеті:

1)  конфедерації, у яких фірми продовжують конкурувати одна з одною, але здійснюють горизонтальну договірну працю у формі спільної реклами, спільного використання транспор­ту, спільних покупок, створення спільного підприємства й т.д. Загальне управління надає ресурси для торгівлі продук­тами й послугами в Інтернеті всім членам мережі;

2)  об'єднання колективів (закриті групові угоди між постачаль­ником і покупцем), при якому організоване вертикальне спів­робітництво через ланцюг доданої вартості, включаючи спіль­ні дослідження й формальні мережі продавців і покупців;

3)  агломеративні об'єднання (торговельні асоціації), у яких пе­редбачається взаємовигідне співробітництво між членами асоціації, включаючи галузеве ціноутворення, угоди за про­мисловими стандартами й т.д. Торговельні асоціації надають інформацію про ринок на своїх сторінках в Інтернеті для її використання членами союзу;

4)  органічні союзи (співтовариства сервісних груп), що пред­ставляють собою «традиційну» роботу в мережі типу участі в

спільному правлінні. Реклама продуктів членів мережі спів­товариства в Інтернеті здійснюється за зниженими цінами або безкоштовно (LinkNet).